Filiera săsească

Nu mă pot hotărî dacă prop­unerea lui Johan­nis ca min­istru de interne și viceprim-ministru e o lovi­tură de imag­ine genială sau o totală prostie. Există argu­mente pen­tru ambele vari­ante și prob­a­bil că, până mă voi decide eu care din­tre ele sunt mai valide, eveni­mentele se vor fi des­fășu­rat, dezvăluindu-și sin­gure înțe­le­sul. Dar dacă ar fi să mă iau după aparențe și instinct, aș spune că e mai degrabă um posi­bil ghimpe în coasta lui Ponta, pen­tru că, dacă sasul a dovedit ceva în anii din urmă, capac­i­tatea admin­is­tra­tivă este cu sig­u­ranță punc­tul său forte.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, mai ales după ce a aderat la PNL, Johan­nis a făcut și declar­ații care n‑au fost în linie cu con­duita care l‑a făcut remar­cat în toată țara. Cu toate astea — măcar pen­tru unii, printre care mă număr — rămâne reprezen­tan­tul unui alt fel de a face admin­is­trație, mai efi­cient și în folo­sul cetățe­nilor. Fap­tul că multe voci din PSD s‑au grăbit să‑i nege eli­gi­bil­i­tatea în poz­iția de min­istru, nu face decât să con­firme că lui Ponta și ade­pților lui nu le e pe plac cineva care e capa­bil să dea o replică con­sis­tentă la decizi­ile aber­ante ale guver­nu­lui.

Prob­a­bil că se va insista put­er­nic pe renunțarea la primăria Sibi­u­lui, ceea ce Johan­nis nu pare pregătit să accepte. Iar PSD va marșa pe această direcție în sper­anța că, pus în fața alegerii, sib­ianul va renunța sin­gur. Eu, dacă aș fi Antonescu, dar aș avea rațion­a­mentele mele, aș face apoi urmă­toarea miș­care: mi-aș retrage can­di­datura la preșe­denție, aș stopa pro­ce­sul de mod­i­fi­care a Con­sti­tuției și l‑aș anunța pe Johan­nis drept noul can­di­dat al PNL pen­tru Cotroceni. Ceva mă face să cred că ar lua voturi de la tot elec­toratul de dreapta. How about that, mis­ter Ponta?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu