Nu mă pot ho­tărî dacă pro­pu­ne­rea lui Johan­nis ca mi­nis­tru de in­terne și vi­ce­prim-mi­nis­tru e o lo­vi­tură de ima­gine ge­ni­ală sau o to­tală pros­tie. Există ar­gu­mente pen­tru am­bele va­ri­ante și pro­ba­bil că, până mă voi de­cide eu care din­tre ele sunt mai va­lide, eve­ni­men­tele se vor fi des­fă­șu­rat, dez­vă­lu­indu-și sin­gure în­țe­le­sul. Dar dacă ar fi să mă iau după apa­rențe și in­s­tinct, aș spune că e mai de­grabă um po­si­bil ghimpe în coasta lui Ponta, pen­tru că, dacă sa­sul a do­ve­dit ceva în anii din urmă, ca­pa­ci­ta­tea ad­mi­nis­tra­tivă este cu si­gu­ranță punc­tul său forte.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, mai ales după ce a ade­rat la PNL, Johan­nis a fă­cut și de­cla­ra­ții care n‑au fost în li­nie cu con­du­ita care l‑a fă­cut re­mar­cat în toată țara. Cu toate as­tea — mă­car pen­tru unii, prin­tre care mă nu­măr — rămâne re­pre­zen­tan­tul unui alt fel de a face ad­mi­nis­tra­ție, mai efi­cient și în fo­lo­sul ce­tă­țe­ni­lor. Fap­tul că multe voci din PSD s‑au gră­bit să‑i nege eli­gi­bi­li­ta­tea în po­zi­ția de mi­nis­tru, nu face de­cât să con­firme că lui Ponta și adep­ți­lor lui nu le e pe plac ci­neva care e ca­pa­bil să dea o re­plică con­sis­tentă la de­ci­zi­ile abe­rante ale guvernului.

Pro­ba­bil că se va in­sista pu­ter­nic pe re­nun­ța­rea la pri­mă­ria Si­bi­u­lui, ceea ce Johan­nis nu pare pre­gă­tit să ac­cepte. Iar PSD va marșa pe această di­rec­ție în spe­ranța că, pus în fața ale­ge­rii, si­bia­nul va re­nunța sin­gur. Eu, dacă aș fi An­to­ne­scu, dar aș avea ra­țio­na­men­tele mele, aș face apoi ur­mă­toa­rea miș­care: mi-aș re­trage can­di­da­tura la pre­șe­den­ție, aș stopa pro­ce­sul de mo­di­fi­care a Con­sti­tu­ției și l‑aș anunța pe Johan­nis drept noul can­di­dat al PNL pen­tru Co­tro­ceni. Ceva mă face să cred că ar lua vo­turi de la tot elec­to­ra­tul de dreapta. How about that, mis­ter Ponta?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.