Filiera săsească

Nu mă pot hotărî dacă pro­pu­ne­rea lui Johan­nis ca minis­tru de interne și viceprim‐ministru e o lovi­tură de ima­gine geni­ală sau o totală pros­tie. Există argu­mente pen­tru ambele vari­ante și pro­ba­bil că, până mă voi decide eu care din­tre ele sunt mai valide, eve­ni­men­tele se vor fi des­fă­șu­rat, dezvăluindu‐și sin­gure înțe­le­sul. Dar dacă ar fi să mă iau după apa­rențe și ins­tinct, aș spune că e mai degrabă um posi­bil ghimpe în coasta lui Ponta, pen­tru că, dacă sasul a dove­dit ceva în anii din urmă, capa­ci­ta­tea admi­nis­tra­tivă este cu sigu­ranță punc­tul său forte.

De‐a lun­gul tim­pu­lui, mai ales după ce a ade­rat la PNL, Johan­nis a făcut și decla­ra­ții care n‐au fost în linie cu con­du­ita care l‐a făcut remar­cat în toată țara. Cu toate astea – măcar pen­tru unii, prin­tre care mă număr – rămâne repre­zen­tan­tul unui alt fel de a face admi­nis­tra­ție, mai efi­cient și în folo­sul cetă­țe­ni­lor. Fap­tul că multe voci din PSD s‐au gră­bit să‐i nege eli­gi­bi­li­ta­tea în pozi­ția de minis­tru, nu face decât să con­firme că lui Ponta și adep­ți­lor lui nu le e pe plac cineva care e capa­bil să dea o replică con­sis­tentă la deci­zi­ile abe­rante ale guver­nu­lui.

Pro­ba­bil că se va insista puter­nic pe renun­ța­rea la pri­mă­ria Sibi­u­lui, ceea ce Johan­nis nu pare pre­gă­tit să accepte. Iar PSD va marșa pe această direc­ție în spe­ranța că, pus în fața ale­ge­rii, sibia­nul va renunța sin­gur. Eu, dacă aș fi Anto­ne­scu, dar aș avea rațio­na­men­tele mele, aș face apoi urmă­toa­rea miș­care: mi‐aș retrage can­di­da­tura la pre­șe­den­ție, aș stopa pro­ce­sul de modi­fi­care a Con­sti­tu­ției și l‐aș anunța pe Johan­nis drept noul can­di­dat al PNL pen­tru Cotro­ceni. Ceva mă face să cred că ar lua voturi de la tot elec­to­ra­tul de dreapta. How about that, mis­ter Ponta?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu