Din pă­cate se­ria de vești bune pen­tru Ro­mâ­nia de la Jo­cu­rile Olim­pice de iarnă se mai în­tre­rupe din când în când. Ne obiș­nu­i­sem să aflăm în fi­e­care zi de vic­to­ri­ile ră­su­nă­toare ale spor­tu­lui ro­mâ­nesc — ba lo­cul 48 la arun­ca­rea cu țu­r­țuri, ba lo­cul 167 la proba de co­bo­râre prin ros­to­go­lire tă­vă­lită, ca să nu mai zic de lo­cul 65 la mo­no­tlon, con­curs care în­ce­puse ca bia­tlon, dar pen­tru că n‑am vrut să‑i umi­lim pe cei­lalți cu re­cor­du­rile noas­tre olim­pice, ne-am li­mi­tat doar la o sin­gură probă.

Aflăm acum că o odi­oasă con­spi­ra­ție olim­pică ne pri­vează de drep­tul de a par­ti­cipa la con­cur­sul de sa­nie dublu pe mo­tiv că echi­pa­jul nos­tru glo­rios s‑ar fi răs­tur­nat în am­bele manșe de ca­li­fi­care și există pe­ri­co­lul de de­ces al spor­ti­vi­lor noș­tri. Aiu­rea! De fapt noi așa am vrut, să dăm im­pre­sia că nu pu­tem ter­mina cursa, iar în fi­nală le luam fața tu­tu­ror și ter­mi­nam glo­rios pe lo­cul 73, umilindu‑i pe spor­ti­vii din In­su­lele Fiji și pe cei din ar­hi­pe­lea­gul Ga­la­pa­gos. Dar cum poți să îți aplici stra­te­gi­ile când ești sa­bo­tat de co­mi­tete olim­pice du­ș­mă­noase? Câtă invidie!

Nu‑i ni­mic, dra­gii noș­trii să­niu­ți­eri, noi vă iu­bim ori­cum. În­toar­ceți-vă în țară și o să vă lă­săm să vă dați la vale îm­pre­ună cu eco­no­mia na­țio­nală și cu cur­sul valutar!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Ghimpu Marius Laurentiu

    Că ne-am dus în pe­ni­bil e una, că tre­buia să stăm acasă e alta… Pierre de Co­u­ber­tin parcă zi­cea că ai câști­gat, con­ti­nuă, ai pier­dut, la fel deci hai să nu fim chiar așa nihi­liști, să nu ui­tăm că mai de­u­năzi aveam ceva com­pe­ti­ție gen avan­pre­mieră pe la Che­ile Gră­diș­tei, gân­diți-vă că ame­ri­caini și cu ru­șii la un loc nu fac cât nor­ve­gie­nii, deci ba­tista pă țam­bal, e bine că sun­tem acolo, in­di­fe­rent cum se rupe sa­nia, pe lung sau pă lat…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.