Cred că am mai po­ves­tit aici des­pre fap­tul că plata sa­la­ri­u­lui net că­tre an­ga­jat al­te­rează pu­ter­nic ima­gi­nea pe care acesta o are față de stat. De fi­e­care dată când se schimbă pu­te­rea po­li­tică în Ro­mâ­nia și apar în pe­i­saj niște va­j­nici so­ci­a­liști, din ca­te­go­ria ce­lor care iau ba­nii de la cei care mun­cesc și îi dau ce­lor care stau de­geaba, gân­dul mul­tora din­tre noi se în­dreaptă spre efec­tele con­crete pe care le va pro­duce noul gu­vern. De pildă acum asis­tăm la o în­de­lungă ceartă în USL a că­rei apa­rentă miză este câți vi­ce­pri­m­mi­niș­tri are tre­bui să avem în gu­ver­nul Ponta, dar ade­vă­rata în­gri­jo­rare — cel pu­țin a mea — este le­gată de mă­su­rile eco­no­mice pe care PSD le va lua dacă PNL pă­ră­sește coa­li­ția de gu­ver­nare. Iar cota unică de im­po­zi­tare pare foarte fra­gilă în fața do­rin­ței de co­lec­tare de taxe a ba­ro­ni­lor pesediști.

Însă ma­jo­ri­ta­tea din­tre com­pa­nii ne­go­ci­ază sa­la­riul net cu an­ga­ja­ții săi, așa că sa­la­ri­a­tul ro­mân a dezvol­tat trep­tat o fi­lo­zo­fie sim­plă: ris­cul schim­bă­rii ta­xe­lor tre­buie pre­luat de an­ga­ja­tor. Tu­tu­ror ni se pare fi­resc să fim pro­te­jați de hai­du­ci­ile gu­ver­ne­lor, deși știm bine că ci­neva to­tuși plă­tește efec­tele lor con­crete. Dacă com­pa­nia dă fa­li­ment din ca­uza su­pra­ta­xă­rii mun­cii, nu‑i ni­mic, ne luăm CV-ul și ni‑l de­pu­nem la alte firme, până când gă­sim un nou loc de muncă. O fi bine?

Dacă ne­go­ci­e­rea și plata sa­la­ri­u­lui s‑ar face la va­lo­rile sale brute, plata ta­xe­lor revenindu‑i ca atri­bu­ție an­ga­ja­tu­lui, pro­ba­bil că ati­tu­di­nea noas­tră față de ad­mi­nis­tra­ția po­li­tică și gu­ver­nare s‑ar schimba des­tul de mult. Nu ne pasă prea tare de cum se chel­tu­iesc ta­xele pe care le plătim pen­tru că acei bani nu au tre­cut nici­o­dată prin por­to­fe­lul nos­tru. Și chiar dacă pare doar o ope­ra­ție bi­ro­cra­tică inu­tilă, fap­tul că su­mele as­tea ar trece în­tâi prin bu­zu­na­rul nos­tru ar schimba to­tal re­la­ția noas­tră cu ale­ge­rile po­li­tice și res­pon­sa­bi­li­ta­tea pe care am avea‑o față de vo­tul acor­dat unui par­tid sau al­tuia. De pildă elec­to­rata lui Ponta ne-ar enerva mai tare de­cât ne ener­vează azi, când o con­si­de­răm doar o dis­pută cvasi-amu­zantă în­tre gu­vern și președenție.

In­te­re­sant ar fi și fe­lul în care am privi munca la ne­gru dacă sa­la­riul plătit ar fi cel brut. Să ne ima­gi­năm că le­gea fis­cală în Ro­mâ­nia ar spune așa: dacă te-am gă­sit că lu­crezi la ne­gru, sta­tul con­si­deră că su­mele pe care le-ai în­ca­sat sunt sa­la­riu brut și va aplica re­troac­tiv la ele ta­xa­rea co­res­pun­ză­toare. Îi va mai con­veni lui nea Ion să ia ofi­cial sa­la­riul mi­nim pe eco­no­mie, iar res­tul să i se dea în mână? Își va asuma ris­cul ca sta­tul să îi ceară bani când îl va prinde prac­ti­când muncă la ne­gru? Și, chiar mai in­te­re­sant, cine va fi cel care face eva­ziune fis­cală în acest caz? De­si­gur nu an­ga­ja­to­rul, ci an­ga­ja­tul, ceea ce în­seamnă că pe­dep­sele pe­nale i s‑ar aplica lui, nu fir­mei pen­tru care lucrează.

Nu spun că ast­fel ar dis­pă­rea munca la ne­gru. Pro­ba­bil că vor rămâne des­tui ro­mâni care vor avea cu­ra­jul sau in­con­ști­ența să con­ti­nuie munca la ne­gru. Dar sunt si­gur că mulți își vor schimba ati­tu­di­nea față de această prac­tică, ști­ind că riscă să ajungă după gra­tii sau cel pu­țin să aibă ca­zier pe­nal. Și asta va avea ca efect o res­pon­sa­bi­li­tate mai mare la vot, va crea o le­gă­tură di­rectă în­tre vo­tant și par­la­men­tar, un soi de con­tract clar în care prin­ci­pala în­tre­bare pe care fi­e­care din­tre noi o va avea va fi: câți bani îmi vei lua din bu­zu­nar și ce vei face cu ei? Ceea ce azi nu ne prea in­te­re­sează. Și pen­tru că nu ne in­te­re­sează, ale­ge­rile po­li­tice le fa­cem după cum ne su­ge­rează Gâ­dea, Ba­dea sau Turcescu.

Poate că, ju­de­când cu pro­priul por­to­fel, ro­mâ­nii vor face ale­geri mai in­te­li­gente de­cât cele la care (cică) și-au uti­li­zat creierul.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.