În lu­mea ani­mală există multe spe­cii care au ca­pa­ci­ta­tea de a‑și in­foia blana pen­tru a pă­rea mai mari, mai fi­o­roase, mai de te­mut. Teh­nica e me­nită să im­pre­sio­neze du­ș­ma­nii prin des­cu­ra­ja­rea lor, pen­tru că din­colo de zbâr­li­tul pă­ru­lui, ca­pa­ci­ta­tea de luptă nu e chiar pe mă­sură. Cam așa in­ter­pre­tez afir­ma­ți­ile lui ma­dam Udrea des­pre po­ten­ți­ala sus­ți­nere ofe­rită de PNL can­di­da­tu­lui PMP în tu­rul doi al pre­zi­den­ți­a­le­lor: ne în­fo­iem pe­nele, ca să pă­rem mai mari, mai impozanți.

Can­di­da­tul PMP, ori­care ar fi el, nu va ajunge în nici un caz în tu­rul doi, asta e clar. Deci nu există acest su­biect, bref nu are rost să dez­ba­tem ceva ce e im­po­si­bil să se în­tâm­ple. Udrea in­tro­duce to­tuși o po­ten­ți­ală fi­lo­zo­fie in­versă: pen­tru că ei ne-ar fi sus­ți­nut și noi o să sus­ți­nem can­di­da­tul PNL în tu­rul doi, dacă o să ajungă acolo. Ceea ce e foarte pro­ba­bil. Ca să nu lase im­pre­sia unei apro­pi­eri prea bruște, ma­dam Elena zice și că PNL a dez­a­mă­git elec­to­ra­tul prin aso­ci­e­rea cu PSD — ceea ce te­o­re­tic e co­rect, dar, în lo­gica dis­cur­su­lui ei, e un non­sens. Păi dacă nu mai au elec­to­rat, cu ce să sus­țină can­di­da­tul PMP?

După pă­re­rea mea, ju­de­când evo­lu­ția eve­ni­men­te­lor din ul­tima vreme, sin­gu­rul care poate bate can­di­da­tul PSD este Johan­nis. Fap­tul că Ponta i‑a re­fu­zat în mod vă­dit in­tra­rea în gu­vern îi dă o li­nie de atac im­ba­ta­bilă și ex­trem de efi­cientă în fața elec­to­ra­tu­lui: sunt com­pe­tent, le‑a fost frică de mine că voi face or­dine. Adă­u­gați la acest dis­curs fap­tul că e ger­man și că e foarte apre­ciat ca pri­mar și aveți in­gre­dien­tele ne­ce­sare ca să aducă la vot o bună parte din cei care de obi­cei stau acasă. Dar…

Dar nu cred că An­to­ne­scu are in­te­li­gența să se dea la o parte. Cred că, la fel ca Elena Udrea, o să și în­foaie pe­nele ca să pară mai mare, mai im­po­zant. Și PNL o să piardă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.