Ucraina tră­iește o is­to­rie pe care noi am experimentat‑o acum do­uă­zeci și cinci de ani, cu un pre­șe­dinte-dic­ta­tor care fuge cu eli­cop­te­rul din ca­lea mul­ți­mii în­dâr­jite, cu oa­meni în stradă și multi morți și ră­niți. Nu mă pot îm­pie­dica să mă în­treb ce s‑ar fi în­tâm­plat în Bu­cu­rești, dacă Ceau­șescu ar fi opus re­zis­tența în­dâr­jită pe care a arătat‑o Ia­nu­ko­vici. Oare ar fi avut ro­mâ­nii ace­eași de­ter­mi­nare pe care au arătat‑o ucrainenii?

Ce va urma? Ace­lași sce­na­riu ca în Ro­mâ­nia? Greu de cre­zut, pen­tru că miza pri­va­ti­ză­ri­lor fra­u­du­loase nu mai există. Ucraina apar­ține deja unor îm­bo­gă­țiți care con­tro­lează eco­no­mia în mod au­to­ri­tar, mulgând‑o de pro­fi­turi în fa­voa­rea lor. Și atunci?

Es­tul in­dus­tria­li­zat este pre­do­mi­nant rus. Pe­ri­co­lul unui răz­boi ci­vil e încă foarte mare, mai ales că Mo­scova nu va ac­cepta prea usor ca Uniu­nea Eu­ro­peană și NATO să le fie ve­cini ime­di­ați. De­cla­ra­ți­ile de in­te­gri­tate a Ucrai­nei pe care le face acum Pu­tin, în dis­cu­ți­ile cu Mer­kel, sunt doar o tem­po­ri­zare. Nu se poate in­ter­veni mi­li­tar atât de ușor, nu mai sun­tem în epoca URSS. Dar Ru­sia știe foarte bine cum să dez­bine și să pro­fite de pe urma cer­tu­ri­lor in­terne. Și pro­ba­bil că asta va face. Ce ar mai în­semna Ucraina din punct de ve­dere eco­no­mic fără re­giu­nile estice?

Miza din per­spec­tiva eu­ro­peană este o piață de des­fa­cere sem­ni­fi­ca­tivă ca di­men­siuni — peste 45 de mi­li­oane de con­su­ma­tori. În con­tex­tul cri­zei eco­no­mice cro­ni­ci­zate, orice po­ten­țial con­su­ma­tor este bi­ne­ve­nit. Iar îm­pin­ge­rea gra­ni­țe­lor NATO la fron­ti­e­rele Ru­siei ar fi o vic­to­rie de­fi­ni­tivă a lu­mii oc­ci­den­tale îm­po­triva blo­cu­lui ex-sovietic.

Miza pen­tru ruși e imensă. Tam­po­nul din­tre ei și NATO ar dis­pare. Pu­tin ar pierde enorm din faima de li­der in­vin­ci­bil, dacă nu va pu­tea păs­tra in­flu­ența rusă în Ucraina. Iar flota rusă din Ma­rea Nea­gră ar tre­bui să plece din Se­vas­to­pol — altă lo­vi­tură de imagine.

Miza pen­tru ro­mâni este eli­be­ra­rea Mol­do­vei de sub in­flu­ența rusă. În­con­ju­rată de state UE, Trans­nis­tria ar su­comba ra­pid. Ru­șii din Ba­sa­ra­bia ar pleca sau ar ac­cepta limba și cul­tura ro­mână, pen­tru că nu ar pu­tea re­zista pre­siu­nii ge­ne­rale. Foarte pro­ba­bil uni­rea ar de­veni posibilă.

Dar toate as­tea sunt deo­cam­dată ipo­teze. În Ucraina re­vo­lu­ția abia a început.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.