Ucraina, începutul

Ucraina trăiește o isto­rie pe care noi am experimentat‑o acum douăzeci și cinci de ani, cu un președinte-dictator care fuge cu eli­copterul din calea mulțimii îndâr­jite, cu oameni în stradă și multi morți și răniți. Nu mă pot împied­ica să mă întreb ce s‑ar fi întâm­plat în București, dacă Ceaușescu ar fi opus rezis­tența îndâr­jită pe care a arătat‑o Ianukovici. Oare ar fi avut românii aceeași deter­minare pe care au arătat‑o ucrainenii?

Ce va urma? Ace­lași sce­nariu ca în Româ­nia? Greu de crezut, pen­tru că miza pri­va­tizărilor fraudu­loase nu mai există. Ucraina aparține deja unor îmbogățiți care con­trolează econo­mia în mod autori­tar, mulgând‑o de prof­i­turi în favoarea lor. Și atunci?

Estul indus­tri­al­izat este pre­dom­i­nant rus. Peri­colul unui război civil e încă foarte mare, mai ales că Moscova nu va accepta prea usor ca Uni­unea Euro­peană și NATO să le fie vecini ime­di­ați. Declar­ați­ile de integri­tate a Ucrainei pe care le face acum Putin, în dis­cuți­ile cu Merkel, sunt doar o tem­po­rizare. Nu se poate inter­veni mil­i­tar atât de ușor, nu mai sun­tem în epoca URSS. Dar Rusia știe foarte bine cum să dezbine și să prof­ite de pe urma cer­turilor interne. Și prob­a­bil că asta va face. Ce ar mai însemna Ucraina din punct de vedere eco­nomic fără regiu­nile estice?

Miza din per­spec­tiva euro­peană este o piață de des­facere sem­ni­fica­tivă ca dimen­si­uni — peste 45 de mil­ioane de con­suma­tori. În con­tex­tul crizei eco­nom­ice croni­cizate, orice potențial con­suma­tor este bin­evenit. Iar împin­gerea granițelor NATO la fron­tierele Rusiei ar fi o vic­to­rie defin­i­tivă a lumii occi­den­tale împotriva blocu­lui ex-sovietic.

Miza pen­tru ruși e imensă. Tam­ponul din­tre ei și NATO ar dis­pare. Putin ar pierde enorm din faima de lider invin­ci­bil, dacă nu va putea păs­tra influ­ența rusă în Ucraina. Iar flota rusă din Marea Nea­gră ar tre­bui să plece din Sev­astopol — altă lovi­tură de imag­ine.

Miza pen­tru români este elib­er­area Moldovei de sub influ­ența rusă. Încon­ju­rată de state UE, Transnis­tria ar sucomba rapid. Rușii din Basara­bia ar pleca sau ar accepta limba și cul­tura română, pen­tru că nu ar putea rezista pre­siu­nii gen­erale. Foarte prob­a­bil unirea ar deveni posi­bilă.

Dar toate astea sunt deo­cam­dată ipoteze. În Ucraina rev­oluția abia a început.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu