Profeții autoîmplinite

S‐a făcut mare tămbă­lău în jurul regu­li­lor după care vor fi accep­tați mem­bri în fun­da­ția Miș­ca­rea Popu­lară, la un moment dat chiar au fost niște dis­cu­ții des­pre per­so­naje cărora le‐au fost refu­zate cere­rile de ade­rare. Fer­mi­ta­tea cu care era păzită "vir­gi­ni­ta­tea" miș­că­rii mi s‐a părut îndui­o­șătoare, mai ales că toți știam că va veni momen­tul înfi­in­ță­rii par­ti­du­lui și că atunci toate aceste domni­șo­reli fan­do­site nu vor mai ține. Se pare că unii s‐au ilu­zio­nat totuși că ar putea aplica niște cri­te­rii morale unui ast­fel de pro­ces de for­mare a unui par­tid. Este vorba des­pre Adrian Papa­hagi.

Îmi amin­tesc că și la ale­ge­rile din 2012 s‐au pur­tat ast­fel de dis­cu­ții des­pre modul de selec­tare a can­di­da­ți­lor la par­la­ment din par­tea ARD, ba chiar a exis­tat și o comi­sie de vali­dare a aces­tora și au ieșit mari dis­cu­ții pe tema asta. Poli­tica și mora­li­ta­tea sunt noțiuni dis­juncte. Dom­nul Papa­hagi, pre­zent și în con­tex­tul ARD, se pare că nu a tras con­clu­zi­ile nece­sare. Așa că acum, când s‐a pus pro­blema pri­mi­rii lui Marin Anton în PMP, el a con­di­tio­nat rămâ­ne­rea sa în par­tid de res­pin­ge­rea cere­rii de înscri­ere a aces­tui per­so­naj. Con­clu­zia? Papa­hagi a ple­cat, Marin Anton e mem­bru PMP.

Nu știam nimic des­pre acest indi­vid. Apa­rent era mem­bru PDL, a tre­cut în tabăra PNL și a votat pen­tru căde­rea guver­nu­lui Ungu­reanu, adu­când ast­fel USL la putere. Între timp se pare că nu‐i mai place PNL și se gân­dește să se miște popu­lar. O jigo­die. De ce îl acceptă PMP? Sim­plu, are mulți bani.

Ăsta e ade­vă­rul des­pre poli­tica româ­nească: orice ai încerca să faci pen­tru a ieși din hao­sul gene­rat de actu­ala clasă poli­tică, sin­gu­rele căi prin care o poți face sunt ace­lea care au con­dus la haos. Fără jigo­di­ile cu bani nu ai șanse să îți faci cunos­cute ide­ile. Iar jigo­di­ile cu bani îți vor trans­forma ideea într‐o hazna poli­tică.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Alice

    Atata timp cat nu vom avea o lege decenta, trans­pa­renta de finan­tare a par­ti­de­lor, o sa ne bala­cim cu totii in aceasta hazna. Cu ipo­cri­zie. Si daca banii de cam­pa­nie nu se aloca trans­pa­rent, prin buget, si‐i iau ei sin­guri si direct de la baie­tii des­tepti. De ce mai exista Hidro­e­le­crica, CFR, Auto­ri­ta­tea asta financiara…sa finan­teze cam­pa­nii elec­to­rale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu