Profeții autoîmplinite

S‑a făcut mare tăm­bălău în jurul reg­ulilor după care vor fi accep­tați mem­bri în fun­dația Miș­carea Pop­u­lară, la un moment dat chiar au fost niște dis­cuții despre per­son­aje cărora le-au fost refuzate cererile de ader­are. Fer­mi­tatea cu care era păz­ită "vir­gini­tatea" mișcării mi s‑a părut înduioșă­toare, mai ales că toți știam că va veni momen­tul înfi­ințării par­tidu­lui și că atunci toate aceste dom­nișoreli fan­dosite nu vor mai ține. Se pare că unii s‑au iluzionat totuși că ar putea aplica niște cri­terii morale unui ast­fel de pro­ces de for­mare a unui par­tid. Este vorba despre Adrian Papa­hagi.

Îmi amintesc că și la alegerile din 2012 s‑au pur­tat ast­fel de dis­cuții despre modul de selectare a can­di­daților la par­la­ment din partea ARD, ba chiar a exi­s­tat și o comisie de val­i­dare a aces­tora și au ieșit mari dis­cuții pe tema asta. Polit­ica și moral­i­tatea sunt noți­uni dis­juncte. Dom­nul Papa­hagi, prezent și în con­tex­tul ARD, se pare că nu a tras con­cluzi­ile nece­sare. Așa că acum, când s‑a pus prob­lema prim­irii lui Marin Anton în PMP, el a con­di­tionat rămânerea sa în par­tid de resp­in­gerea cererii de înscriere a aces­tui per­sonaj. Con­cluzia? Papa­hagi a ple­cat, Marin Anton e mem­bru PMP.

Nu știam nimic despre acest indi­vid. Aparent era mem­bru PDL, a tre­cut în tabăra PNL și a votat pen­tru căderea guver­nu­lui Ungure­anu, aducând ast­fel USL la put­ere. Între timp se pare că nu‑i mai place PNL și se gân­dește să se miște pop­u­lar. O jigodie. De ce îl acceptă PMP? Sim­plu, are mulți bani.

Ăsta e ade­vărul despre polit­ica românească: orice ai încerca să faci pen­tru a ieși din hao­sul gen­erat de actu­ala clasă politică, sin­gurele căi prin care o poți face sunt ace­lea care au con­dus la haos. Fără jigodi­ile cu bani nu ai șanse să îți faci cunos­cute ideile. Iar jigodi­ile cu bani îți vor trans­forma ideea într‑o hazna politică.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Alice

    Atata timp cat nu vom avea o lege decenta, trans­parenta de finantare a par­tide­lor, o sa ne balacim cu totii in aceasta hazna. Cu ipocrizie. Si daca banii de cam­panie nu se aloca trans­par­ent, prin buget, si‑i iau ei sin­guri si direct de la bai­etii destepti. De ce mai exista Hidro­ele­crica, CFR, Autori­tatea asta financiara…sa finan­teze cam­panii elec­torale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu