S‑a fă­cut mare tămbă­lău în ju­rul re­gu­li­lor după care vor fi ac­cep­tați mem­bri în fun­da­ția Miș­ca­rea Po­pu­lară, la un mo­ment dat chiar au fost niște dis­cu­ții des­pre per­so­naje că­rora le-au fost re­fu­zate ce­re­rile de ade­rare. Fer­mi­ta­tea cu care era păzită “vir­gi­ni­ta­tea” miș­că­rii mi s‑a pă­rut în­dui­o­șătoare, mai ales că toți știam că va veni mo­men­tul în­fi­in­ță­rii par­ti­du­lui și că atunci toate aceste domni­șo­reli fan­do­site nu vor mai ține. Se pare că unii s‑au ilu­zio­nat to­tuși că ar pu­tea aplica niște cri­te­rii mo­rale unui ast­fel de pro­ces de for­mare a unui par­tid. Este vorba des­pre Adrian Papahagi.

Îmi amin­tesc că și la ale­ge­rile din 2012 s‑au pur­tat ast­fel de dis­cu­ții des­pre mo­dul de se­lec­tare a can­di­da­ți­lor la par­la­ment din par­tea ARD, ba chiar a exis­tat și o co­mi­sie de va­li­dare a aces­tora și au ie­șit mari dis­cu­ții pe tema asta. Po­li­tica și mo­ra­li­ta­tea sunt no­țiuni dis­juncte. Dom­nul Pa­pa­hagi, pre­zent și în con­tex­tul ARD, se pare că nu a tras con­clu­zi­ile ne­ce­sare. Așa că acum, când s‑a pus pro­blema pri­mi­rii lui Ma­rin An­ton în PMP, el a con­di­tio­nat rămâ­ne­rea sa în par­tid de res­pin­ge­rea ce­re­rii de în­scri­ere a aces­tui per­so­naj. Con­clu­zia? Pa­pa­hagi a ple­cat, Ma­rin An­ton e mem­bru PMP.

Nu știam ni­mic des­pre acest in­di­vid. Apa­rent era mem­bru PDL, a tre­cut în ta­băra PNL și a vo­tat pen­tru că­de­rea gu­ver­nu­lui Un­gu­reanu, adu­când ast­fel USL la pu­tere. În­tre timp se pare că nu‑i mai place PNL și se gân­dește să se miște po­pu­lar. O ji­go­die. De ce îl ac­ceptă PMP? Sim­plu, are mulți bani.

Ăsta e ade­vă­rul des­pre po­li­tica ro­mâ­nească: orice ai în­cerca să faci pen­tru a ieși din ha­o­sul ge­ne­rat de ac­tu­ala clasă po­li­tică, sin­gu­rele căi prin care o poți face sunt ace­lea care au con­dus la haos. Fără ji­go­di­ile cu bani nu ai șanse să îți faci cu­nos­cute ide­ile. Iar ji­go­di­ile cu bani îți vor trans­forma ideea într‑o hazna politică.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Atata timp cat nu vom avea o lege de­centa, trans­pa­renta de fi­nan­tare a par­ti­de­lor, o sa ne ba­la­cim cu to­tii in aceasta hazna. Cu ipo­cri­zie. Si daca ba­nii de cam­pa­nie nu se aloca trans­pa­rent, prin bu­get, si‑i iau ei sin­guri si di­rect de la ba­ie­tii des­tepti. De ce mai exista Hi­dro­e­le­crica, CFR, Au­to­ri­ta­tea asta financiara…sa fi­nan­teze cam­pa­nii electorale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.