Al doilea Băsescu

Mă gân­deam zilele astea, cu oca­zia deran­ju­lui use­list, cât de tare mă scoate din sărite expre­sia asta favo­rită a lor: să ter­mi­năm cu regi­mul băsist. Mă ener­vează îngro­zi­tor tupeul cu care Ponta – prim minis­tru de doi ani deja – uti­li­zează un slo­gan atât de tocit și de gol de con­ți­nut. Dar mă ener­vează și mai tare că lumea nu reac­țio­nează, că nu‐i spune cineva: bă, da' ne lași dracu' o dată cu tex­tul ăsta de doi bani și te apuci de treabă?

Pe site‐ul PSD există chiar și un con­tor de timp care arată cât timp mai e până scăpa de Băsescu. Asta e sin­gura stra­te­gie a lui Ponta: tre­ce­rea tim­pu­lui. Între­ba­rea este, după ce Băsescu va pleca de la Cotro­ceni, care va fi urmă­to­rul lor obiec­tiv? Cu ce slo­gan ne vor mai aburi? Și, în fond, ce înseamnă regi­mul băsist? Tare aș vrea să aud deta­lii des­pre asta. Dar nu texte gene­rice, fraze de spus la talk‐show‐uri, ci lucruri con­crete.

În pri­vința poli­ti­cii externe nu se poate vorbi des­pre un regim Băsescu – sun­tem în UE și NATO, avem par­te­ne­ri­a­tele pe care le‐am fi avut indi­fe­rent cine ar fi fost la Cotro­ceni, avem rela­ți­ile inter­națio­nale care decurg din pozi­ția noas­tră stra­te­gică. Sin­gu­rul lucru care i‐ar putea fi impu­tat lui Băsescu ar fi ati­tu­di­nea agre­sivă față de Rusia, care nu ne cre­ază vreun avan­taj, dar nici nu ne‐a pro­dus nea­pă­rat pagube majore. Deci nu din poli­tica externă ne vin pro­ble­mele.

Ce alt­ceva înseamnă înlă­tu­ra­rea regi­mu­lui Băsescu? O alt­fel de jus­ti­ție? De care? Cum ar putea să se schimbe cea actu­ală după ple­ca­rea lui Băsescu? Vor fi dați afară toți pro­cu­ro­rii și jude­că­to­rii care au con­dam­nat pese­diș­tii buni și nevi­no­vați? Sub ce pre­text, că toți sunt oame­nii lui Băsescu? De ce nu fac asta chiar acum, dacă au minis­te­rul jus­ti­ției în mână, ba chiar și pro­cu­ro­rul gene­ral și pre­șe­din­tele CSM le sunt favo­ra­bili? A, nu se poate pen­tru că nu poți da afară un magis­trat când vrei tu? Păi n‐o să se poată nici după ce pleacă Băsescu. Crede cineva că se poate mătura pe jos cu jus­ti­ția fără să ai pro­bleme majore cu Uniu­nea Euro­peană? N‐am văzut toți cât de mult se insistă din direc­ția aia asu­pra eli­mi­nă­rii corup­ției?

Eco­no­mia e de doi ani deja pe mâi­nile lor. Au avut noro­cul carul, expor­tu­rile au mers foarte bine, agri­cul­tura n‐a avut un an rău și uite că e creș­tere eco­no­mică. Dar în viața noas­tră de zi cu zi se vede vreo îmbu­nă­tă­țire? Nu. Nici n‐o să se vadă, pen­tru că dacă vor începe să ajungă spre noi ceva bene­fi­cii, vor avea grijă să le con­fiște prin sis­te­mul de taxare. Deja ni s‐a spus că impo­zi­ta­rea pro­gre­sivă e în pla­nul lor, la un moment dat.

Dacă aș avea jumă­tate de oră cu Ponta l‐aș pune să‐mi explice cu puncte si sub­puncte cum au să schimbe lucru­rile după ce Băsescu pleacă. Pen­tru că tim­pul curge, iar tre­ce­rea lui e azi o stra­te­gie pen­tru PSD, dar, după ce ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale se vor fi con­su­mat, tot tim­pul ăsta va deveni o imensă ghiu­lea legată de picio­rul lor. De fapt, cu Băsescu le e mai bine decât fără el. Atâta vreme cât există un duș­man public, pot ascunde în spa­tele lui toate incom­pe­ten­țele de care dau dovadă și toate porcă­ri­ile pe care le săvâr­șesc.

Nu cred că Ponta vrea să câștige Cotro­ce­niul. Cred că cel mai mult și‐ar dori să aibă un alt Băsescu acolo. De pildă Anto­ne­scu.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu