Mă gân­deam zi­lele as­tea, cu oca­zia de­ran­ju­lui use­list, cât de tare mă scoate din să­rite ex­pre­sia asta fa­vo­rită a lor: să ter­mi­năm cu re­gi­mul bă­sist. Mă ener­vează în­gro­zi­tor tu­peul cu care Ponta — prim mi­nis­tru de doi ani deja — uti­li­zează un slo­gan atât de to­cit și de gol de con­ți­nut. Dar mă ener­vează și mai tare că lu­mea nu re­ac­țio­nează, că nu‑i spune ci­neva: bă, da’ ne lași dracu’ o dată cu tex­tul ăsta de doi bani și te apuci de treabă?

Pe site-ul PSD există chiar și un con­tor de timp care arată cât timp mai e până scăpa de Bă­sescu. Asta e sin­gura stra­te­gie a lui Ponta: tre­ce­rea tim­pu­lui. În­tre­ba­rea este, după ce Bă­sescu va pleca de la Co­tro­ceni, care va fi ur­mă­to­rul lor obiec­tiv? Cu ce slo­gan ne vor mai aburi? Și, în fond, ce în­seamnă re­gi­mul bă­sist? Tare aș vrea să aud de­ta­lii des­pre asta. Dar nu texte ge­ne­rice, fraze de spus la talk-show-uri, ci lu­cruri concrete.

În pri­vința po­li­ti­cii ex­terne nu se poate vorbi des­pre un re­gim Bă­sescu — sun­tem în UE și NATO, avem par­te­ne­ri­a­tele pe care le-am fi avut in­di­fe­rent cine ar fi fost la Co­tro­ceni, avem re­la­ți­ile in­ter­națio­nale care de­curg din po­zi­ția noas­tră stra­te­gică. Sin­gu­rul lu­cru care i‑ar pu­tea fi im­pu­tat lui Bă­sescu ar fi ati­tu­di­nea agre­sivă față de Ru­sia, care nu ne cre­ază vreun avan­taj, dar nici nu ne‑a pro­dus ne­a­pă­rat pa­gube ma­jore. Deci nu din po­li­tica ex­ternă ne vin problemele.

Ce alt­ceva în­seamnă în­lă­tu­ra­rea re­gi­mu­lui Bă­sescu? O alt­fel de jus­ti­ție? De care? Cum ar pu­tea să se schimbe cea ac­tu­ală după ple­ca­rea lui Bă­sescu? Vor fi dați afară toți pro­cu­ro­rii și ju­de­că­to­rii care au con­dam­nat pe­se­diș­tii buni și ne­vi­no­vați? Sub ce pre­text, că toți sunt oa­me­nii lui Bă­sescu? De ce nu fac asta chiar acum, dacă au mi­nis­te­rul jus­ti­ției în mână, ba chiar și pro­cu­ro­rul ge­ne­ral și pre­șe­din­tele CSM le sunt fa­vo­ra­bili? A, nu se poate pen­tru că nu poți da afară un ma­gis­trat când vrei tu? Păi n‑o să se poată nici după ce pleacă Bă­sescu. Crede ci­neva că se poate mă­tura pe jos cu jus­ti­ția fără să ai pro­bleme ma­jore cu Uniu­nea Eu­ro­peană? N‑am vă­zut toți cât de mult se in­sistă din di­rec­ția aia asu­pra eli­mi­nă­rii corupției?

Eco­no­mia e de doi ani deja pe mâi­nile lor. Au avut no­ro­cul ca­rul, ex­por­tu­rile au mers foarte bine, agri­cul­tura n‑a avut un an rău și uite că e creș­tere eco­no­mică. Dar în viața noas­tră de zi cu zi se vede vreo îm­bu­nă­tă­țire? Nu. Nici n‑o să se vadă, pen­tru că dacă vor în­cepe să ajungă spre noi ceva be­ne­fi­cii, vor avea grijă să le con­fiște prin sis­te­mul de ta­xare. Deja ni s‑a spus că im­po­zi­ta­rea pro­gre­sivă e în pla­nul lor, la un mo­ment dat.

Dacă aș avea ju­mă­tate de oră cu Ponta l‑aș pune să-mi ex­plice cu puncte si su­b­puncte cum au să schimbe lu­cru­rile după ce Bă­sescu pleacă. Pen­tru că tim­pul curge, iar tre­ce­rea lui e azi o stra­te­gie pen­tru PSD, dar, după ce ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale se vor fi con­su­mat, tot tim­pul ăsta va de­veni o imensă ghiu­lea le­gată de pi­cio­rul lor. De fapt, cu Bă­sescu le e mai bine de­cât fără el. Atâta vreme cât există un du­ș­man pu­blic, pot as­cunde în spa­tele lui toate in­com­pe­ten­țele de care dau do­vadă și toate porcă­ri­ile pe care le săvârșesc.

Nu cred că Ponta vrea să câștige Co­tro­ce­niul. Cred că cel mai mult și-ar dori să aibă un alt Bă­sescu acolo. De pildă Antonescu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.