Cea mai proas­pătă dis­pută din­tre Ponta și Bă­sescu este cea le­gată de mo­da­li­ta­tea de schim­bare a com­po­zi­ției gu­ver­nu­lui. Ponta spune că e o re­ma­niere sim­plă și că Bă­sescu n‑are nici o treabă, e su­fi­cientă apro­ba­rea par­la­men­tu­lui. Bă­sescu zice că, dim­po­trivă, forța po­li­tică din spa­tele gu­ver­nă­rii s‑a mo­di­fi­cat con­si­de­ra­bil și că ar fi nor­mal să fie de­pus man­da­tul în ve­de­rea re­de­sem­nă­rii unui pre­mier. Po­zi­ți­ile par ire­con­ci­li­a­bile, ape­lul la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală pare in­e­vi­ta­bil. Pa­ra­do­xal, într-un fel sau al­tul, amân­doi au dreptate.

Ponta are drep­tate pen­tru că în con­sti­tu­ție nu este pre­vă­zută si­tu­a­ția schim­bă­rii com­po­zi­ției po­li­tice a gu­ver­nu­lui. Se pre­su­pune că, dacă nu este schim­bat pro­gra­mul de gu­ver­nare și ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­tară este asi­gu­rată, nu există mo­tive de de­pu­nere a man­da­tu­lui de că­tre pri­mul-mi­nis­tru. Ceea ce este exact si­tu­a­tia de față. Bă­sescu are drep­tate pen­tru că nu se poate să scoți de la gu­ver­nare un par­tid im­por­tant și să pre­tinzi că ni­mic nu se schimbă în gu­ver­nare. Cu si­gu­ranță lu­cru­rile se vor schimba, dar nu în mod for­mal, nu în documente.

Cuiul lui Pe­pe­lea e, de fapt, pro­gra­mul de gu­ver­nare. Do­cu­men­tul în ca­uză este un ro­man-flu­viu de 130 de pa­gini care abor­dează toate do­me­ni­ile unei gu­ver­nări ide­ale. Este ex­trem de vag, cu afir­ma­ții de ge­nul “să fa­cem să fie bine, ca să nu fie rău”, este lip­sit de orice obiec­tive con­crete și de orice mo­da­li­tăți de mă­su­rare a per­for­man­ței. In­di­fe­rent ce s‑ar în­tâm­pla în Ro­mâ­nia în sens po­zi­tiv, există un punct în pro­gra­mul de gu­ver­nare în baza că­ruia Ponta își poate clama con­tri­bu­ția.  A cres­cut eco­no­mia? Păi scria în pro­gra­mul de gu­ver­nare că o s‑o creș­tem, deci am re­a­li­zat obiec­ti­vul — nu con­tează că n‑am fă­cut ab­so­lut ni­mic pen­tru asta, ba dim­po­trivă. Scade șo­ma­jul? Păi exact asta scriam și noi, că vrem să scă­dem șo­ma­jul — iată că a scă­zut. Și așa mai de­parte. Pe baza aces­tui pro­gram de gu­ver­nare ar pu­tea fi in­sta­lat orice gu­vern de acum îna­inte, pen­tru 100 de ani. Ca ur­mare, chiar dacă Ponta ar face un gu­vern UDMR-PPDD, ar pu­tea fi în con­ti­nu­are prim-ministru.

În fe­lul ăsta gu­ver­nează clasa po­li­tică de ani buni, iar cu tim­pul a de­ve­nit un stil uni­ver­sal pen­tru toate par­ti­dele. Nici nu știu ce nume să‑i dau aces­tui tip de gu­ver­nare în care unii fură și mint, în timp ce Ro­mâ­nia re­ală se zbate de una sin­gură să re­ziste. Pro­ba­bil cel mai ni­me­rit nume ar fi gu­ver­na­rea “stai pe spate și las‑o doar pe ea”.

Nu știu cum se va fi­na­liza dis­puta ac­tu­ală, in­tu­iesc că în fa­voa­rea lui Ponta. Dar știu foarte si­gur că, dacă vrem să pu­tem pre­tinde per­for­manță ori­că­rui gu­vern in­sta­lat de acum îna­inte, ar tre­bui să fa­cem ceva în le­gă­tură cu pro­gra­mele de gu­ver­nare. Ar tre­bui să in­sti­tuim o lege care să oblige un gu­vern să pre­ci­zeze con­cret ce do­rește să facă și care sunt in­di­ca­to­rii care vor de­mon­stra acest lu­cru. Ar tre­bui ca orice par­tid care vrea să ac­ceadă în par­la­ment să aibă o ast­fel de plat­formă pre­gă­tită, la care să-și ma­ni­feste ade­rența prin sem­nă­tură toți cei care can­di­dează sub si­gla sa. Oare n‑ar tre­bui ca o ast­fel de pre­ve­dere să existe în Con­sti­tu­ție? Ca să nu fie rău…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.