Proas­păt uns de par­la­ment în frun­tea unui al tre­i­lea ca­bi­net, Ponta își dă în pe­tic din nou. Cu pla­gi­a­tul în sânge, omul nos­tru nu se mai poate ab­ține și co­pi­ază tot ce‑i pică în mână. Însă, pen­tru că în tre­cut a avut su­me­de­nie de ne­plă­ceri din ca­uza aces­tui obi­cei, pre­mi­e­rul nos­tru a de­ve­nit mai in­te­li­gent și și‑a luat mă­suri de pre­ca­u­ție: pla­gi­ază din el însuși.

Așa se face că noul pro­gram după care va gu­verna este — de fapt — co­piat din cel an­te­rior. Di­fe­rența ma­joră în­tre cele două este că în cel nou este scris că un­gu­ri­lor li se poate fâl­fâi în pu­blic stea­gul se­cu­iesc, iar re­gio­na­li­za­rea se va face și după cri­te­rii is­to­rice, cum ar fi is­to­ria re­giu­nii auto­nome ma­ghiare, o in­ven­ție co­mu­nistă care azi este nu­mai bună ca re­fe­rință pen­tru a le face con­ce­tă­țe­ni­lor noș­tri mi­no­ri­tari un stat în stat. La urma ur­mei cre­a­rea pro­priei noas­tre Cri­meea e un com­pro­mis mic dacă prin asta pu­tem să ți­nem PSD-ul la gu­ver­nare, că doar ăsta e vi­sul nos­tru na­țio­nal, nu?

Pro­gra­mul ăsta, pla­giat cum e el, are to­tuși și ceva ori­gi­nal: nu este un pro­gram de gu­ver­nare, cum era cel vechi, ci unul care cu­prinde ac­țiu­nile gu­ver­nu­lui în pe­ri­oada ur­mă­toare. Ve­deți deci că di­fe­ren­țele sunt evi­dente. De aici pu­tem des­prinde o im­por­tantă con­clu­zie și anume că gu­ver­na­rea nu în­seamnă nici un fel ac­țiuni din par­tea gu­ver­nu­lui, ceea ce pro­ba­bil ex­plică de ce gu­ver­nele Ponta 1 și Ponta 2 nu au fă­cut ni­mic con­cret. Evi­dent, ele gu­ver­nau, nu ac­țio­nau. De-abia acum in­tră in ac­țiune gu­ver­nul, dar nu pen­tru a gu­verna, pen­tru că pro­gra­mul (mă văd si­lit să re­pet) nu este unul de guvernare.

Dacă n‑ați în­țe­les ni­mic, nu vă pa­ni­cați. Nici n‑aveați ce.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.