Ucraina, confuzia.

Pe zi ce trece e tot mai greu să-mi imag­inez cum s‑ar putea sfârși cu bine situ­ația din Ucraina. Ceea ce vedem acum e începutul unui joc de șah politic și mil­i­tar, ale cărui reg­uli sunt neclare și mereu schim­bă­toare. Rusia nu va renunța la hege­mo­nia sa asupra aces­tei părți a Europei, iar Uni­unea Euro­peană și Statele Unite nu par să aibă prea multe de spus, cu excepția ripostei mil­itare care ar fi cu sig­u­ranță cea mai proastă soluție.

Crimeea e pier­dută deja. Nu văd cum, alt­fel decât pe căi mil­itare, s‑ar mai putea schimba ceva. Nu‑i vorbă, acest ter­i­to­riu nici n‑a fost în real­i­tate ucrainean, ci o "don­ație" făcută de Nikita Hruș­ciov în 1954, sub rez­erva unei largi autonomii a regiu­nii. Priv­ită din per­spec­tiva rușilor din Crimeea, dor­ința de a se realipi Rusiei nu este decât legit­imă — nu ace­lași lucru l‑ar putea spune tătarii de acolo, care au niște resen­ti­mente uri­așe față de ruși, care i‑au depor­tat din­colo de Urali, în Siberia, prin 1944. Ce se va întâm­pla însă cu cele­lalte regiuni ale Ucrainei?

Președ­in­tele României încearcă să își rez­erve un loc la masa trata­tivelor pen­tru Ucraina. Sunt voci care zic chiar că am putea fi un fel de medi­a­tor — eu mă îndoi­esc de asta, judecând după relați­ile mai degrabă încor­date din­tre Băs­escu și Putin. Afir­mați­ile primu­lui cum că Rusia tratează Marea Nea­gră pre­cum un lac rus­esc se ade­veresc acum, dar asta nu ne ajută să ne prop­unem ca medi­a­tori. Totuși, fap­tul că ținem morțiș să fim acolo sug­erează că dezmem­brarea Ucrainei este o posi­bilă soluție. Caz în care avem și noi un interes de a pro­teja minori­tatea românească din Bucov­ina ucraineană.

Dar dacă se va dezmem­bra Ucraina, cum vor arăta noile granițe? Asta este foarte com­pli­cat de spus. Am încer­cat să pun cap la cap infor­mați­ile pe care le-am putut găsi, dar con­fuzia nu a făcut decât să spore­ască. Dacă judecăm după com­poz­iția etnică am putea spune că rușii sunt majori­tari doar în trei regiuni ale Ucrainei.

ucraina-compozitie-etnica

Pro­cen­tul de ucraineni pe regiuni

Dacă ne-am lua după limba majori­tară, situ­ația s‑ar prezenta diferit. Există regiuni cu pop­u­lație majori­tar ucraineană care vorbesc mai mult rusa. Înseamnă asta o doza mărită de rusofilie? Poate că da, poate că nu. Dialectele ucrainene sunt destul de diverse, iar rusa ar putea servi în acest caz ca un fel de limba comună neo­fi­cială.

ucraina-utilizare-limbi

Prefer­ințele pen­tru Rusia sau occi­dent ar putea fi indi­cate de votul pen­tru președ­inții Ucrainei, în 2004 și 2010. În 2004 Yush­cenko îl învingea pe Yanukovici destul de detașat (cu un avans de aproape 3 mil­ioane de voturi), susținut de partea ves­tică a țării.

ucraina-alegeri-2004

După cinci ani Tim­o­shenko pierde în fața aceluiași Yanukovici, cu aceeași dis­tribuție a votu­lui. Yanukovici nu a luat mai multe voturi, cam tot atâtea ca în 2004, dar Tim­o­shenko nu a reușit să aducă la vot pe toți cei care‑l susți­nuseră pe Yushchenko.

ucraina-alegeri-2010

Revenind la între­barea inițială, cum s‑ar împărți Ucraina, dacă asta va fi sin­gura soluție nego­cia­bilă? Vor dori ucrainenii care vorbesc pre­dom­i­nant rusa și îl votează pe Yanukovici să stea cu țara lor sau cu Rusia? Nimeni nu știe, prob­a­bil. Dar ceea ce este și mai îngri­joră­tor pen­tru noi, românii, este că regiunea Odesa este pre­dom­i­nant rusofilă. Dacă vor urma calea Crimeei, Româ­nia va avea graniță directă cu Rusia. Iar rezolvarea prob­le­mei Transnistriei va deveni imposi­bilă, pen­tru că sigur vor cere să se unească și ei cu Rusia. Și dintr‑o dată baza mil­i­tară amer­i­cană de la Deveselu și-ar dobândi valențe noi.

Până la urmă ar tre­bui cu toții să admitem că Ucraina și Rusia sunt aproape imposi­bil de sep­a­rat. Isto­ria lor comună e prea îndelun­gată. Orto­doxia rusă a ple­cat din Kiev către Moscova. În nu știu câte ocazii ale isto­riei rușii și ucrainenii s‑au spri­jinit rec­i­proc, lup­tând umăr lângă umăr în bătălii impor­tante. Poate că a forța împin­gerea granițelor Uni­u­nii Europene pen­tru binele unor cor­po­rații multi­naționale care vor să-și extindă afac­er­ile nu e exact ceea ce ar tre­bui făcut acum. Iar pen­tru Româ­nia nici una din potențialele soluții de com­pro­mis nu ar aduce vreun avan­taj. Dim­potrivă, pe noi ne-ar ajuta ca lucrurile să rămână așa cum erau.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. marius

  Moldoveni, uniti-va cu TARA si scap­ati de jugul rus­esc.
  Nu vor indrazni sa atace NATO cu tehnica lor inve­chita.
  Tara va asteapta. Doar cereti si ve-ti primi

 2. PlasmaTech

  O sa fie razboi pana la urma !

 3. Alice

  Colegii din Repub­lica Moldova imi spuneau ca Transnis­tria e ca si pier­duta.

  • Sorin Sfirlogea

   Cam așa cred și eu. Nu văd cum s‑ar mai putea întoarce la Moldova o pop­u­lație majori­tar ruso­fonă. Prob­lema e oare­cum mai gravă: nici moldovenii noștri nu sunt chiar așa de con­vinși că le e mai bine cu Europa…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu