Ucraina, confuzia.

Pe zi ce trece e tot mai greu să‐mi ima­gi­nez cum s‐ar putea sfârși cu bine situ­a­ția din Ucraina. Ceea ce vedem acum e înce­pu­tul unui joc de șah poli­tic și mili­tar, ale cărui reguli sunt neclare și mereu schim­bă­toare. Rusia nu va renunța la hege­mo­nia sa asu­pra aces­tei părți a Euro­pei, iar Uniu­nea Euro­peană și Sta­tele Unite nu par să aibă prea multe de spus, cu excep­ția ripos­tei mili­tare care ar fi cu sigu­ranță cea mai proastă solu­ție.

Cri­meea e pier­dută deja. Nu văd cum, alt­fel decât pe căi mili­tare, s‐ar mai putea schimba ceva. Nu‐i vorbă, acest teri­to­riu nici n‐a fost în rea­li­tate ucrai­nean, ci o "dona­ție" făcută de Nikita Hru­ș­ciov în 1954, sub rezerva unei largi auto­no­mii a regiu­nii. Pri­vită din per­spec­tiva ruși­lor din Cri­meea, dorința de a se rea­lipi Rusiei nu este decât legi­timă – nu ace­lași lucru l‐ar putea spune tăta­rii de acolo, care au niște resen­ti­mente uri­așe față de ruși, care i‐au depor­tat din­colo de Urali, în Sibe­ria, prin 1944. Ce se va întâm­pla însă cu cele­lalte regiuni ale Ucrai­nei?

Pre­șe­din­tele Româ­niei încearcă să își rezerve un loc la masa tra­ta­ti­ve­lor pen­tru Ucraina. Sunt voci care zic chiar că am putea fi un fel de medi­a­tor – eu mă îndo­iesc de asta, jude­când după rela­ți­ile mai degrabă încor­date din­tre Băsescu și Putin. Afir­ma­ți­ile pri­mu­lui cum că Rusia tra­tează Marea Nea­gră pre­cum un lac rusesc se ade­ve­resc acum, dar asta nu ne ajută să ne pro­pu­nem ca medi­a­tori. Totuși, fap­tul că ținem mor­țiș să fim acolo suge­rează că dezmem­bra­rea Ucrai­nei este o posi­bilă solu­ție. Caz în care avem și noi un inte­res de a pro­teja mino­ri­ta­tea româ­nească din Buco­vina ucrai­ne­ană.

Dar dacă se va dezmem­bra Ucraina, cum vor arăta noile gra­nițe? Asta este foarte com­pli­cat de spus. Am încer­cat să pun cap la cap infor­ma­ți­ile pe care le‐am putut găsi, dar con­fu­zia nu a făcut decât să spo­rească. Dacă jude­căm după com­po­zi­ția etnică am putea spune că rușii sunt majo­ri­tari doar în trei regiuni ale Ucrai­nei.

ucraina-compozitie-etnica

Pro­cen­tul de ucrai­neni pe regiuni

Dacă ne‐am lua după limba majo­ri­tară, situ­a­ția s‐ar pre­zenta dife­rit. Există regiuni cu popu­la­ție majo­ri­tar ucrai­ne­ană care vor­besc mai mult rusa. Înseamnă asta o doza mărită de ruso­fi­lie? Poate că da, poate că nu. Dia­lec­tele ucrai­nene sunt des­tul de diverse, iar rusa ar putea servi în acest caz ca un fel de limba comună neo­fi­ci­ală.

ucraina-utilizare-limbi

Pre­fe­rin­țele pen­tru Rusia sau occi­dent ar putea fi indi­cate de votul pen­tru pre­șe­din­ții Ucrai­nei, în 2004 și 2010. În 2004 Yush­cenko îl învin­gea pe Yanu­ko­vici des­tul de deta­șat (cu un avans de aproape 3 mili­oane de voturi), sus­ți­nut de par­tea ves­tică a țării.

ucraina-alegeri-2004

După cinci ani Timo­shenko pierde în fața ace­lu­iași Yanu­ko­vici, cu ace­eași dis­tri­bu­ție a votu­lui. Yanu­ko­vici nu a luat mai multe voturi, cam tot atâ­tea ca în 2004, dar Timo­shenko nu a reu­șit să aducă la vot pe toți cei care‐l sus­ți­nu­seră pe Yush­chenko.

ucraina-alegeri-2010

Reve­nind la între­ba­rea ini­țială, cum s‐ar împărți Ucraina, dacă asta va fi sin­gura solu­ție nego­ci­a­bilă? Vor dori ucrai­ne­nii care vor­besc pre­do­mi­nant rusa și îl votează pe Yanu­ko­vici să stea cu țara lor sau cu Rusia? Nimeni nu știe, pro­ba­bil. Dar ceea ce este și mai îngri­jo­ră­tor pen­tru noi, româ­nii, este că regiu­nea Odesa este pre­do­mi­nant ruso­filă. Dacă vor urma calea Cri­meei, Româ­nia va avea gra­niță directă cu Rusia. Iar rezol­va­rea pro­ble­mei Trans­nis­triei va deveni impo­si­bilă, pen­tru că sigur vor cere să se unească și ei cu Rusia. Și dintr‐o dată baza mili­tară ame­ri­cană de la Deve­selu și‐ar dobândi valențe noi.

Până la urmă ar tre­bui cu toții să admi­tem că Ucraina și Rusia sunt aproape impo­si­bil de sepa­rat. Isto­ria lor comună e prea înde­lun­gată. Orto­do­xia rusă a ple­cat din Kiev către Moscova. În nu știu câte oca­zii ale isto­riei rușii și ucrai­ne­nii s‐au spri­ji­nit reci­proc, lup­tând umăr lângă umăr în bătă­lii impor­tante. Poate că a forța împin­ge­rea gra­ni­țe­lor Uniu­nii Euro­pene pen­tru binele unor cor­po­ra­ții mul­ti­na­țio­nale care vor să‐și extindă afa­ce­rile nu e exact ceea ce ar tre­bui făcut acum. Iar pen­tru Româ­nia nici una din poten­ți­a­lele solu­ții de com­pro­mis nu ar aduce vreun avan­taj. Dim­po­trivă, pe noi ne‐ar ajuta ca lucru­rile să rămână așa cum erau.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. marius

  Mol­do­veni, uniti‐va cu TARA si sca­pati de jugul rusesc.
  Nu vor indrazni sa atace NATO cu teh­nica lor inve­chita.
  Tara va asteapta. Doar cereti si ve‐ti primi

 2. PlasmaTech

  O sa fie raz­boi pana la urma !

 3. Alice

  Cole­gii din Repu­blica Mol­dova imi spu­neau ca Trans­nis­tria e ca si pier­duta.

  • Sorin Sfirlogea

   Cam așa cred și eu. Nu văd cum s‐ar mai putea întoarce la Mol­dova o popu­la­ție majo­ri­tar ruso­fonă. Pro­blema e oare­cum mai gravă: nici mol­do­ve­nii noș­tri nu sunt chiar așa de con­vinși că le e mai bine cu Europa…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu