Mi se cam lun­gi­seră ure­chile aș­tep­tând anun­țata pre­ve­dere de sanc­țio­nare a ță­ri­lor mem­bre ale Uniu­nii Eu­ro­pene care în­calcă sta­tul de drept. Nu de alta dar în cu­rând n‑o să mai fie ni­meni la Co­tro­ceni să‑i flu­iere pe pe­se­diști și mă gân­deam că ăș­tia o să scape li­beri. Ima­gi­nați-vă niște ba­roni lo­cali pre­cum Ma­zăre dez­lăn­țu­iți când știu că nici mă­car jus­ti­ția nu‑i mai poate atinge! Am ajuns în si­tu­a­ția în care tre­buie să ne pu­nem spe­ranța în com­pe­ti­ția din­tre co­rup­ții de stânga și co­rup­ții de dreapta care se vor de­masca re­ci­proc. Pen­tru că noi, ca so­ci­e­tate, nu doar că nu‑i pu­tem con­trola, ci îi pro­mo­văm chiar în vâr­ful pi­ra­mi­dei po­li­tice. Așa de proști suntem…

Dar me­ca­nis­mul a fost con­ce­put și eu per­so­nal îl sa­lut pen­tru uti­li­ta­tea lui prac­tică. Si­gur, nu mă aș­tept ca el să se aplice în orice pro­blemă mă­runtă, în orice în­căl­care de drep­turi a unui ce­tă­țean — e un me­ca­nism la nivel sta­tal și își por­nește ro­tițele când în­căl­că­rile sunt la nivel de gu­vern și par­la­ment. Dar chiar dacă nu va re­zolva toate in­con­sis­ten­țele pro­vo­cate de o de­mo­cra­ție prost în­țe­leasă, tot e ex­tra­or­di­nar de util.

Dacă ar fi exis­tat, ar fi fost ac­ti­vat în iu­lie 2012, ca răs­puns la lo­vi­tura de stat orches­trată de USL — ne spune asta Vi­vi­ane Re­ding, co­mi­sa­rul pen­tru jus­ti­ție care a ini­țiat acest me­ca­nism. Si­tu­a­ția de atunci este fo­lo­sită ca exem­plu pen­tru ne­ce­si­ta­tea sa, iar asta chiar că nu e mă­gu­li­tor pen­tru noi. Am ajuns să se facă re­guli în UE pen­tru a se pu­tea con­trola de­ra­pa­jele noas­tre po­li­tice. Dar e mai bine de­cât să fim lă­sați în de­rivă, târâți de clasa po­li­tică ac­tu­ală în cine știe ce ex­pe­ri­mente cu larga sus­ți­nere a elec­to­ra­tu­lui român.

Iar eu mă în­treb dacă nu cumva, în ca­li­tate de ce­tă­țean eu­ro­pean, aș avea drep­tul să dau în ju­de­cată par­la­men­tul sau li­de­rii ali­an­ței USL pen­tru ata­cul lor la adresa sta­tu­lui de drept. Pen­tru că do­vada că asta a fost, iată, o avem.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.