Jur­na­liș­tii spor­tivi se în­trec în a pre­zice cu ma­ximă pre­ci­zie ziua și ora când Si­mona Ha­lep va trece pe lo­cul 5 al ie­rar­hiei WTA, ceea ce — tot ei ne sub­li­ni­ază — este un nou re­cord al te­ni­su­lui fe­mi­nin. Mi­nu­nat, mi-am zis, dar și mai bine ar fi fost dacă Si­mona ajun­gea în fi­nală. Cu si­gu­ranță și ea și-ar fi do­rit asta mai de­grabă de­cât o con­junc­tu­rală ur­care într-un cla­sa­ment. N‑a fost să fie de data asta. Însă Si­mona are doar 22 de ani, e încă în ur­care și cred că vâr­ful ei de ca­rieră e un­deva în vi­i­tor. Nu mă pri­cep la te­nis, dar îmi în­chi­pui că un spor­tiv atinge ma­xi­mul de per­for­manță fi­zică și psi­hică un­deva în pe­ri­oada din­tre 24 și 28 de ani. Să avem răb­dare, deci.

Din mo­ti­vul ăsta cred că e greșit să tot pu­nem ac­cent pe po­zi­ția în cla­sa­men­tul WTA, lăsând‑o să în­țe­leagă că noi nu ve­dem efor­tul și ta­len­tul ei, ci doar pal­ma­re­sul cu care să ne îm­pă­u­năm ca ro­mâni. În toată po­ves­tea asta nu e vorba des­pre noi, ci des­pre ea. Și dacă o pre­țuim cu ade­vă­rat și vrem să o în­cu­ra­jăm cred că ar tre­bui să vor­bim des­pre te­na­ci­ta­tea și munca ei, des­pre plă­ce­rea care ne‑o trans­mite când joacă, des­pre mân­dria pe care o sim­țim când o ve­dem în te­ren. In­di­fe­rent pe ce po­zi­ție din cla­sa­ment se află.

Ion Ți­r­iac face din când de­cla­ra­ții des­pre ce ar tre­bui să facă Si­mona, ce tur­nee ar tre­bui să abor­deze, ce an­tre­nor i‑ar tre­bui și ce as­pecte ale jo­cu­lui tre­buie îm­bu­nă­tă­țite. Nu mă în­do­iesc că știe ce spune, e un om cu ex­pe­riență în te­nis. Dar poate că nu ar tre­bui să ne po­ves­tească nouă prin in­ter­me­diul pre­sei, ci Si­mo­nei prin viu grai. Nu cred că de pro­feți în pro­priul sat are ea ne­voie acum, ci de sfa­tul cuiva ex­pe­ri­men­tat des­pre cum să treacă la ur­mă­to­rul nivel al per­for­man­ței, cum să câștige ur­mă­to­rul tur­neu. Iar Ion Ți­r­iac cu­noaște oa­me­nii po­tri­viți pen­tru asta. Așa că, dom­nule Ți­r­iac, fa­ceți ceva con­cret. Pen­tru dat cu pă­re­rea avem des­tui în țara asta. De pildă eu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.