Contabila de la Harvard

Aș fi vrut să fiu mai impre­sio­nat de inter­viul Ioa­nei Petrescu, mai ales pen­tru că văd și eu pen­tru prima oară în fața ochi­lor cum arată un român absol­vent de Har­vard. Cum n‐avem prea mulți spe­ram să fiu sur­prins în mod plă­cut. N‐a fost cazul, din păcate. Ioana Petrescu este, în ciuda diplo­mei sale, un con­ta­bil ca toți cei­lalți miniș­tri de finanțe de până acum.

În prima parte doamna Petrescu este foarte agi­tată – se vede din ges­tica con­ti­nuă – din cauza subiec­tu­lui cu redu­ce­rea CAS, expli­când cu multe cuvinte un lucru care ar fi putut fi spus foarte sim­plu: deo­cam­dată guver­nan­ții n‐au cu ce com­pensa pier­de­rea de venit buge­tar pen­tru anul ăsta și nici la anul nu e foarte clar dacă vor avea. Și pen­tru că sun­tem sub acord cu FMI nu pot face lucru­rile de capul lor. O obser­va­ție sim­plă: lucru­rile astea se știau dina­inte ca musiu Ponta să des­chidă gura și să pro­mită cai verzi pe pereți. Și încă o obser­va­ție: PNL se poate pre­găti pen­tru depu­ne­rea moțiu­nii de cen­zură în mai, așa cum a anun­țat că face dacă nu se reduce CAS‐ul.

Urmează subiec­tul cu elec­to­rata. Aici doamna minis­tru ne explică din nou cu multe cuvinte și ges­turi – ce ase­mă­nare izbi­toare între retorica poli­ti­cie­ni­lor de Dâm­bo­vița și a pro­fe­so­ri­lor de la Har­vard! – că tre­buie să stu­dieze pe de o parte dacă nu cumva efec­tele nega­tive le depă­șesc pe alea pozi­tive și pe de altă parte că tre­buie stu­diat cum să se imple­men­teze, apropo de pozi­ția băn­ci­lor față de această idee. Care e deter­mi­nantă, pen­tru că dacă băn­cile nu o acceptă, la reve­dere elec­to­rată! Mai pe scurt, ne spune că e o pros­tie care nu va fi accep­tată de bănci. Din nou nea Ponta a vor­bit fără să gân­dească.

Impo­zi­tul pro­gre­siv cu scă­de­rea lui pen­tru cate­go­ri­ile de per­soane cu veni­turi mai mici e o poveste, ne zice Ioana Petrescu. TVA‐ul redus la carne sau legume? Nici vorbă. Res­truc­tu­ra­rea sis­te­mu­lui actual de taxe? Păi îl audi­tează acum și se uită ce impact are fie­care taxă și ce finan­țează ea. Că poate finan­țează o agen­ție și, oprind taxa, omorâm agen­ția. Și cum să omori o agen­ție? Că doar ăsta e sco­pul guver­nu­lui Româ­niei: să înfi­in­țăm și să finan­țăm agen­ții, ofi­cii și admi­nis­tra­ții.

Cam multe limi­tări intro­duse de FMI – observă un zia­rist – cum își poate pune amprenta un minis­tru de finanțe? A, păi este des­tul loc de mane­vră în spa­țiul fis­cal – se laudă doamna prim‐contabilă – dar să nu uităm că nu doar FMI impune limite, ci și Uniu­nea Euro­peană. Chiar și fără FMI am avea limi­tele impuse de UE, ada­ugă dum­neai, uitând să ada­uge că limi­tele impuse nu‐s niște mof­turi, ci au rolul de împie­dica dera­pa­jele poli­ti­ci­a­niste către defi­cite peri­cu­loase ale buge­tu­lui. Cât des­pre mane­vrele din spa­țiul fis­cal rămâ­nem într‐un mis­ter total – or fi alea cu taxele care finan­țează agen­ții, mă gân­desc.

Un alt zia­rist încearcă să o sal­veze de la peni­bi­lul răs­pun­su­lui cu amprenta și îi suge­rează că impli­ca­rea sa în nego­ci­e­rile pen­tru vii­toa­rele taxe de rede­vență impuse indus­triei de extrac­ție i‐ar putea aduce glo­ria guver­na­men­tală. Doamna Petrescu prinde ideea ca pe o bâtă și dă cu ea în prima baltă pe care o zărește: ce știe e că se lucrează la asta și nu poate da încă amă­nu­nte. Păi cine lucrează madam Ioana, că tu tre­buia să fii aia care con­duce munca? Jur­na­lis­tul e chiar bine inten­țio­nat si o ghi­dează iar, încer­când să o ajute: sun­teți adepta unui sis­tem de rede­vențe care să încu­ra­jeze exploa­tă­rile necon­ven­țio­nale sau cele offshore, cum sunt gazele de șist sau resur­sele din lar­gul Mării Negre? Dar doamna Petrescu e hotă­râtă: așa cum a spus, se lucrează și nu poate da amă­nu­nte. Dar, ca prin­ci­piu, – zice jur­na­lis­tul care musai vrea să‐i arunce un colac de sal­vare – vă gân­diți să dați o parte din rede­ven­țele astea pe exploa­tări con­tro­ver­sate către auto­ri­tă­țile locale? Ne gân­dim la mai multe sce­na­rii, nu vă pot spune acum, zice doamna minis­tru. Nu are păreri pen­tru că nu ea face jocu­rile. Ea e doar con­ta­bila.

Sătul de ama­bi­li­tăți, un jur­na­list atacă pro­blema fron­tal: care e con­tri­bu­ția pe care ați afir­mat că o aveți asu­pra pro­gra­mu­lui de guver­nare? Ei, aici doamna minis­tru se încă­l­zeste și vine la un subiect teo­re­tic, de Har­vard, din alea pe care le stă­pâ­nește. Și ne poves­tește cum tre­buie com­bă­tută eva­ziu­nea fis­cală, mai ales la țară, unde tre­buie duse instru­men­tele financiar‐bancare ca să fie uti­li­zate de țăra­nul român care ast­fel va ieși din obs­cu­ri­ta­tea eva­zi­o­nis­mu­lui mărunt al veni­tu­ri­lor la negru către lumina bine­fă­că­toare a cre­di­tu­lui ban­car care îi va per­mite să se înda­to­reze, la fel pre­cum cor­po­ra­tiș­tii din mul­ti­na­țio­nale. Ca să fim toți într‐o ega­li­tate.

Iar la fina­lul aces­tei prime părți a inter­vi­u­lui (mă veți ierta dacă n‐am avut răb­dare să văd și con­ti­nu­a­rea) doamna minis­tru ne explică clar misiu­nea sa con­ta­bilă: dacă scă­dem CAS‐ul și impo­zi­tul pe pro­fi­tul rein­ves­tit eu tre­buie să văd de unde iau banii ca să aco­păr veni­tu­rile buge­tu­lui. Și de aia mărim acciza la com­bus­ti­bili de la 1 apri­lie. Cu alte cuvinte e sim­plu ce are de făcut un minis­tru de finanțe: dai cu stânga și iei cu dreapta. Mic­șo­rezi o taxă ca să poată spune șeful tău că ajută oame­nii, dar iei pe par­tea cea­laltă banii din alt­ceva. Iar dacă CAS‐ul îl luai doar de la cei care lucrează, acciza va lua direct sau indi­rect din buzu­na­rul tutu­ror – anga­jați, lucră­tori la negru, șomeri, pen­sio­nari.

Ceea ce e impor­tant e să se închidă balanța. Pen­tru că FMI, pen­tru că UE. Pen­tru că guver­nare Ponta. Și pen­tru că Har­vard.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu