Contabila de la Harvard

Aș fi vrut să fiu mai impre­sionat de inter­viul Ioanei Petrescu, mai ales pen­tru că văd și eu pen­tru prima oară în fața ochilor cum arată un român absol­vent de Har­vard. Cum n‐avem prea mulți speram să fiu sur­prins în mod plă­cut. N‐a fost cazul, din păcate. Ioana Petrescu este, în ciuda diplomei sale, un con­tabil ca toți ceilalți miniștri de finanțe de până acum.

În prima parte doamna Petrescu este foarte agi­tată — se vede din ges­tica con­tinuă — din cauza subiec­tu­lui cu reduc­erea CAS, explicând cu multe cuvinte un lucru care ar fi putut fi spus foarte sim­plu: deo­cam­dată guver­nanții n‐au cu ce com­pensa pierderea de venit buge­tar pen­tru anul ăsta și nici la anul nu e foarte clar dacă vor avea. Și pen­tru că sun­tem sub acord cu FMI nu pot face lucrurile de capul lor. O obser­vație sim­plă: lucrurile astea se știau dinainte ca musiu Ponta să deschidă gura și să promită cai verzi pe pereți. Și încă o obser­vație: PNL se poate pregăti pen­tru depunerea moți­u­nii de cen­zură în mai, așa cum a anunțat că face dacă nu se reduce CAS‐ul.

Urmează subiec­tul cu elec­torata. Aici doamna min­istru ne explică din nou cu multe cuvinte și ges­turi — ce asemănare izbitoare între retor­ica politi­cie­nilor de Dâm­bovița și a pro­fe­so­rilor de la Har­vard! — că tre­buie să studieze pe de o parte dacă nu cumva efectele neg­a­tive le depășesc pe alea poz­i­tive și pe de altă parte că tre­buie stu­diat cum să se imple­menteze, apropo de poz­iția băn­cilor față de această idee. Care e deter­mi­nantă, pen­tru că dacă băn­cile nu o acceptă, la revedere elec­torată! Mai pe scurt, ne spune că e o prostie care nu va fi accep­tată de bănci. Din nou nea Ponta a vor­bit fără să gân­dească.

Impoz­i­tul pro­gre­siv cu scăderea lui pen­tru cat­e­gori­ile de per­soane cu ven­i­turi mai mici e o poveste, ne zice Ioana Petrescu. TVA‐ul redus la carne sau legume? Nici vorbă. Restruc­turarea sis­temu­lui actual de taxe? Păi îl auditează acum și se uită ce impact are fiecare taxă și ce finanțează ea. Că poate finanțează o agenție și, oprind taxa, omorâm agenția. Și cum să omori o agenție? Că doar ăsta e scopul guver­nu­lui României: să înfi­ințăm și să finanțăm agenții, oficii și admin­is­trații.

Cam multe lim­itări intro­duse de FMI — observă un ziarist — cum își poate pune amprenta un min­istru de finanțe? A, păi este destul loc de manevră în spațiul fis­cal — se laudă doamna prim‐contabilă — dar să nu uităm că nu doar FMI impune lim­ite, ci și Uni­unea Euro­peană. Chiar și fără FMI am avea lim­itele impuse de UE, adaugă dum­neai, uitând să adauge că lim­itele impuse nu‐s niște mof­turi, ci au rolul de împied­ica der­a­pa­jele politi­cian­iste către deficite per­icu­loase ale buge­tu­lui. Cât despre manevrele din spațiul fis­cal rămânem într‐un mis­ter total — or fi alea cu tax­ele care finanțează agenții, mă gân­desc.

Un alt ziarist încearcă să o salveze de la peni­bilul răspun­su­lui cu amprenta și îi sug­erează că impli­carea sa în negocier­ile pen­tru viitoarele taxe de rede­vență impuse indus­triei de extracție i‐ar putea aduce glo­ria guver­na­men­tală. Doamna Petrescu prinde ideea ca pe o bâtă și dă cu ea în prima baltă pe care o zărește: ce știe e că se lucrează la asta și nu poate da încă amă­nunte. Păi cine lucrează madam Ioana, că tu tre­buia să fii aia care con­duce munca? Jur­nal­is­tul e chiar bine intenționat si o ghidează iar, încer­când să o ajute: sun­teți adepta unui sis­tem de rede­vențe care să încu­ra­jeze exploatările necon­venționale sau cele off­shore, cum sunt gazele de șist sau resursele din largul Mării Negre? Dar doamna Petrescu e hotărâtă: așa cum a spus, se lucrează și nu poate da amă­nunte. Dar, ca prin­cipiu, — zice jur­nal­is­tul care musai vrea să‐i arunce un colac de sal­vare — vă gândiți să dați o parte din rede­vențele astea pe exploatări con­tro­ver­sate către autoritățile locale? Ne gândim la mai multe sce­narii, nu vă pot spune acum, zice doamna min­istru. Nu are păreri pen­tru că nu ea face jocurile. Ea e doar con­tabila.

Sătul de ama­bil­ități, un jur­nal­ist atacă prob­lema frontal: care e con­tribuția pe care ați afir­mat că o aveți asupra pro­gra­mu­lui de guvernare? Ei, aici doamna min­istru se încălzeste și vine la un subiect teo­retic, de Har­vard, din alea pe care le stăpânește. Și ne povestește cum tre­buie com­bă­tută evaz­i­unea fis­cală, mai ales la țară, unde tre­buie duse instru­mentele financiar‐bancare ca să fie uti­lizate de țăranul român care ast­fel va ieși din obscu­ri­tatea evazion­is­mu­lui mărunt al ven­i­turilor la negru către lumina bine­făcă­toare a cred­i­t­u­lui ban­car care îi va per­mite să se înda­toreze, la fel pre­cum cor­po­ratiștii din multi­naționale. Ca să fim toți într‐o egal­i­tate.

Iar la finalul aces­tei prime părți a inter­vi­u­lui (mă veți ierta dacă n‐am avut răb­dare să văd și con­tin­uarea) doamna min­istru ne explică clar mis­i­unea sa con­tabilă: dacă scă­dem CAS‐ul și impoz­i­tul pe prof­i­tul rein­vestit eu tre­buie să văd de unde iau banii ca să acopăr ven­i­turile buge­tu­lui. Și de aia mărim acciza la com­bustibili de la 1 aprilie. Cu alte cuvinte e sim­plu ce are de făcut un min­istru de finanțe: dai cu stânga și iei cu dreapta. Micșorezi o taxă ca să poată spune șeful tău că ajută oamenii, dar iei pe partea cealaltă banii din altceva. Iar dacă CAS‐ul îl luai doar de la cei care lucrează, acciza va lua direct sau indi­rect din buzu­narul tuturor — anga­jați, lucră­tori la negru, șomeri, pen­sion­ari.

Ceea ce e impor­tant e să se închidă bal­anța. Pen­tru că FMI, pen­tru că UE. Pen­tru că guvernare Ponta. Și pen­tru că Har­vard.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu