Aș fi vrut să fiu mai im­pre­sio­nat de in­ter­viul Ioa­nei Pe­trescu, mai ales pen­tru că văd și eu pen­tru prima oară în fața ochi­lor cum arată un ro­mân ab­sol­vent de Har­vard. Cum n‑avem prea mulți spe­ram să fiu sur­prins în mod plă­cut. N‑a fost ca­zul, din pă­cate. Ioana Pe­trescu este, în ciuda di­plo­mei sale, un con­ta­bil ca toți cei­lalți mi­niș­tri de fi­nanțe de până acum.

În prima parte doamna Pe­trescu este foarte agi­tată — se vede din ges­tica con­ti­nuă — din ca­uza su­biec­tu­lui cu re­du­ce­rea CAS, ex­pli­când cu multe cu­vinte un lu­cru care ar fi pu­tut fi spus foarte sim­plu: deo­cam­dată gu­ver­nan­ții n‑au cu ce com­pensa pier­de­rea de ve­nit bu­ge­tar pen­tru anul ăsta și nici la anul nu e foarte clar dacă vor avea. Și pen­tru că sun­tem sub acord cu FMI nu pot face lu­cru­rile de ca­pul lor. O ob­ser­va­ție sim­plă: lu­cru­rile as­tea se știau di­na­inte ca mu­siu Ponta să des­chidă gura și să pro­mită cai verzi pe pe­reți. Și încă o ob­ser­va­ție: PNL se poate pre­găti pen­tru de­pu­ne­rea mo­țiu­nii de cen­zură în mai, așa cum a anun­țat că face dacă nu se re­duce CAS-ul.

Ur­mează su­biec­tul cu elec­to­rata. Aici doamna mi­nis­tru ne ex­plică din nou cu multe cu­vinte și ges­turi — ce ase­mă­nare iz­bi­toare în­tre re­torica po­li­ti­cie­ni­lor de Dâm­bo­vița și a pro­fe­so­ri­lor de la Har­vard! — că tre­buie să stu­dieze pe de o parte dacă nu cumva efec­tele ne­ga­tive le de­pă­șesc pe alea po­zi­tive și pe de altă parte că tre­buie stu­diat cum să se im­ple­men­teze, apropo de po­zi­ția băn­ci­lor față de această idee. Care e de­ter­mi­nantă, pen­tru că dacă băn­cile nu o ac­ceptă, la re­ve­dere elec­to­rată! Mai pe scurt, ne spune că e o pros­tie care nu va fi ac­cep­tată de bănci. Din nou nea Ponta a vor­bit fără să gân­dească.

Im­po­zi­tul pro­gre­siv cu scă­de­rea lui pen­tru ca­te­go­ri­ile de per­soane cu ve­ni­turi mai mici e o po­veste, ne zice Ioana Pe­trescu. TVA-ul re­dus la carne sau le­gume? Nici vorbă. Res­truc­tu­ra­rea sis­te­mu­lui ac­tual de taxe? Păi îl au­di­tează acum și se uită ce im­pact are fi­e­care taxă și ce fi­nan­țează ea. Că poate fi­nan­țează o agen­ție și, oprind taxa, omorâm agen­ția. Și cum să omori o agen­ție? Că doar ăsta e sco­pul gu­ver­nu­lui Ro­mâ­niei: să în­fi­in­țăm și să fi­nan­țăm agen­ții, ofi­cii și ad­mi­nis­tra­ții.

Cam multe li­mi­tări in­tro­duse de FMI — ob­servă un zia­rist — cum își poate pune am­prenta un mi­nis­tru de fi­nanțe? A, păi este des­tul loc de ma­ne­vră în spa­țiul fis­cal — se la­udă doamna prim-con­ta­bilă — dar să nu ui­tăm că nu doar FMI im­pune li­mite, ci și Uniu­nea Eu­ro­peană. Chiar și fără FMI am avea li­mi­tele im­puse de UE, ada­ugă dum­neai, ui­tând să ada­uge că li­mi­tele im­puse nu‑s niște mof­turi, ci au ro­lul de îm­pie­dica de­ra­pa­jele po­li­ti­ci­a­niste că­tre de­fi­cite pe­ri­cu­loase ale bu­ge­tu­lui. Cât des­pre ma­ne­vrele din spa­țiul fis­cal rămâ­nem într-un mis­ter to­tal — or fi alea cu ta­xele care fi­nan­țează agen­ții, mă gân­desc.

Un alt zia­rist în­cearcă să o sal­veze de la pe­ni­bi­lul răs­pun­su­lui cu am­prenta și îi su­ge­rează că im­pli­ca­rea sa în ne­go­ci­e­rile pen­tru vi­i­toa­rele taxe de re­de­vență im­puse in­dus­triei de ex­trac­ție i‑ar pu­tea aduce glo­ria gu­ver­na­men­tală. Doamna Pe­trescu prinde ideea ca pe o bâtă și dă cu ea în prima baltă pe care o ză­rește: ce știe e că se lu­crează la asta și nu poate da încă amă­nu­nte. Păi cine lu­crează ma­dam Ioana, că tu tre­buia să fii aia care con­duce munca? Jur­na­lis­tul e chiar bine in­ten­țio­nat si o ghi­dează iar, în­cer­când să o ajute: sun­teți adepta unui sis­tem de re­de­vențe care să în­cu­ra­jeze ex­ploa­tă­rile ne­con­ven­țio­nale sau cele offshore, cum sunt ga­zele de șist sau re­sur­sele din lar­gul Mă­rii Ne­gre? Dar doamna Pe­trescu e ho­tă­râtă: așa cum a spus, se lu­crează și nu poate da amă­nu­nte. Dar, ca prin­ci­piu, — zice jur­na­lis­tul care mu­sai vrea să‑i arunce un co­lac de sal­vare — vă gân­diți să dați o parte din re­de­ven­țele as­tea pe ex­ploa­tări con­tro­ver­sate că­tre au­to­ri­tă­țile lo­cale? Ne gân­dim la mai multe sce­na­rii, nu vă pot spune acum, zice doamna mi­nis­tru. Nu are pă­reri pen­tru că nu ea face jo­cu­rile. Ea e doar con­ta­bila.

Să­tul de ama­bi­li­tăți, un jur­na­list atacă pro­blema fron­tal: care e con­tri­bu­ția pe care ați afir­mat că o aveți asu­pra pro­gra­mu­lui de gu­ver­nare? Ei, aici doamna mi­nis­tru se în­că­l­zeste și vine la un su­biect te­o­re­tic, de Har­vard, din alea pe care le stă­pâ­nește. Și ne po­ves­tește cum tre­buie com­bă­tută eva­ziu­nea fis­cală, mai ales la țară, unde tre­buie duse in­stru­men­tele fi­nan­ciar-ban­care ca să fie uti­li­zate de ță­ra­nul ro­mân care ast­fel va ieși din obs­cu­ri­ta­tea eva­zi­o­nis­mu­lui mă­runt al ve­ni­tu­ri­lor la ne­gru că­tre lu­mina bine­fă­că­toare a cre­di­tu­lui ban­car care îi va per­mite să se în­da­to­reze, la fel pre­cum cor­po­ra­tiș­tii din mul­ti­na­țio­nale. Ca să fim toți într‑o ega­li­tate.

Iar la fi­na­lul aces­tei prime părți a in­ter­vi­u­lui (mă veți ierta dacă n‑am avut răb­dare să văd și con­ti­nu­a­rea) doamna mi­nis­tru ne ex­plică clar mi­siu­nea sa con­ta­bilă: dacă scă­dem CAS-ul și im­po­zi­tul pe pro­fi­tul re­in­ves­tit eu tre­buie să văd de unde iau ba­nii ca să aco­păr ve­ni­tu­rile bu­ge­tu­lui. Și de aia mă­rim ac­ciza la com­bus­ti­bili de la 1 apri­lie. Cu alte cu­vinte e sim­plu ce are de fă­cut un mi­nis­tru de fi­nanțe: dai cu stânga și iei cu dreapta. Mi­c­șo­rezi o taxă ca să poată spune șe­ful tău că ajută oa­me­nii, dar iei pe par­tea cea­laltă ba­nii din alt­ceva. Iar dacă CAS-ul îl luai doar de la cei care lu­crează, ac­ciza va lua di­rect sau in­di­rect din bu­zu­na­rul tu­tu­ror — an­ga­jați, lu­cră­tori la ne­gru, șo­meri, pen­sio­nari.

Ceea ce e im­por­tant e să se în­chidă ba­lanța. Pen­tru că FMI, pen­tru că UE. Pen­tru că gu­ver­nare Ponta. Și pen­tru că Har­vard.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.