De mai mult timp mă tot în­treb dacă nu ar fi bine să ini­țiez o ru­brică se­pa­rată în blog, nu­mită Po­li­ția Ver­su­ri­lor. Doar cu ce aud în dru­mul până la ser­vi­ciu și îna­poi mi-ar fi de ajuns ca să scriu vreo două-trei ar­ti­cole pe săp­tămână, pen­tru că in­dus­tria mu­zi­cală ro­mâ­nească e te­ri­bil de pro­li­fică în pri­vința asta. Poate că am și no­roc de ast­fel de piese as­cul­tând Eu­ropa FM, care văd că pro­mo­vează in­tens ge­nul ăsta de muzică.

În­tre no­u­tă­țile din ul­tima vreme este și piesa cu ra­cheta lui Mă­ruță. Dacă n‑o știți, vă zic eu: ne­vastă-sa, An­dra, șlă­gă­rește de di­mi­neața până seara o ches­tie lă­lă­ită care in­ven­ta­ri­ază toate sce­na­ri­ile apo­ca­lip­tice pe care le pu­teți ima­gina — cu­tre­mur, tsu­nami, po­top, co­metă — și zice că ea n‑are nici o treabă, to­tul e ok, atâta timp cât el o iu­bește. El adică in­di­vi­dul. Acuma eu re­cu­nosc că o sus­pec­tez pe doamna An­dra că e cam să­ră­cuță cu du­hul, ba­zându-mă pe ex­pri­mă­rile sale pu­blice (nici fața n‑o prea ajută), dar în pri­vința mo­ra­vu­ri­lor sale nu-mi per­mit să am în­do­ieli. Re­zultă că in­di­vi­dul cu iu­bi­rea nu poate fi de­cât băr­bat-su’, nu?

Ei, și-acuma ur­mează de­duc­ția mea sher­lo­c­khol­me­si­ană. Fiti atenți: pe la a doua strofă vine faza cu co­meta care lo­vește pla­neta. Doamna An­dra zice că nici așa nu‑i e frică pen­tru că “si­gur faci tu rost de vreo ra­chetă, su­pra­vie­țuim”. De unde de­du­cem clar două ches­tii: unu — Mă­ruță e pe mână cu Il­lu­mi­nati, e din­tre cei aleși și poate face rost de ra­chete când vrea mu­ș­chii lui și doi — ma­dam An­dra și‑a aran­jat deja casa de pe Marte, că nu-mi ima­gi­nez că vrea să zbo­are cu ra­cheta la nesfâr­șit, tre­buie să se așeze și ei la casa lor la un mo­ment dat. Lo­gic, nu?

Pam-pam. Cră­pați Click și Can­can că pe-asta n‑ați știut‑o!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.