Dacă vă mai amin­tiți, prin no­iem­brie anul tre­cut dom­nul Șova — mi­nis­trul pen­tru Treaba Mare — ne spu­nea că se in­tro­duce ac­ciza pe car­bu­ranți pen­tru că tre­buie să fi­nan­țam dru­mu­rile și autos­tră­zile din Ro­mâ­nia. Și nu ne‑a spus‑o doar nouă, ci s‑a dus toc­mai în go­gea­mite par­la­men­tul, bă­tându-se cu pum­nul în piept că în 2014 toată treaba mare pe care o face el va fi fi­nan­țată din ba­nii ăștia.

Tre­cură vreo pa­tru luni și dom­nul Șova fu luat de la treaba mare și pus mi­nis­tru la treaba mică, adică la trans­por­turi. Noua lui co­legă, domnița Ioana — prin­țesă de Har­vard — cu­vântă și ea cu grația‑i in­con­fun­da­bilă că, dacă nu se in­tro­duce ac­ciza pe com­bus­ti­bili, n‑o să avem bani de pen­sii. Păi, stai așa, nu zi­cea co­legu’ Șova că ba­nii sunt pen­tru treaba mare?!? Erau, dar vezi dum­ne­ata că treaba mare poate să mai aș­tepte. Deo­cam­dată pen­si­ile ne ard mai tare la fun­du­leț. Și cine să în­țe­leagă asta mai bine de­cât domnița mi­nis­tru care ea în­săși a bă­gat de seamă că “re­nu­me­ra­ția” de la Uni­ver­si­ta­tea Ma­ry­land era mai do­do­loață de­cât sa­la­riul de mi­nis­tru de fi­nanțe. Dacă nu mă cre­deți, ascultați‑o chiar pe ‘mneaei, la mi­nu­tul 4:50.

Apoi nu știu dacă bă­gați de seamă, dar dis­cur­sul lui Ponta se în­vârte te­ri­bil în ju­rul pen­sio­na­ri­lor pe care nu uită să‑i men­țio­neze de fi­e­care dată când are oca­zia. Mo­ti­vul este de­si­gur sim­plu: într‑o țară cu un elec­to­rat de vreo 17,5 mi­li­oane de per­soane cu drept de vot să ai de par­tea ta 5,4 mi­li­oane — și toc­mai pe ăia mai dis­ci­pli­nați la vot — în­seamnă să te asi­guri de un con­for­ta­bil 30% cu doar câ­teva pro­mi­siuni meș­te­șu­git în­fă­șu­rate în vorbe goale. Dar ori­cât de dor­nic ar fi să fe­ri­cească pen­sio­na­rii, în po­ves­tea ac­ci­zei la car­bu­ranți Ponta ar vrea să pară că e pus pe in­ves­ti­ții în in­fras­truc­tură, așa că toate bâl­bâie­lile pe această temă îl cam calcă pe nervi. Drept pen­tru care ieri, la in­ter­viul di­na­inte de cul­care, a ex­pli­cat ri­tos că ba­nii ăș­tia merg în in­ves­ti­ții. Bașca, o parte se re­în­torc la trans­por­ta­to­rii buni și diciplinați.

Nu­mai că pri­e­te­nul Șova iar are ceva de co­men­tat — ăsta e dez­a­van­ta­jul gu­ver­nă­rii prin te­le­vi­zor, toată lu­mea mă­nâncă ra­hat în emi­siuni live și in­ter­viuri în di­rect — cum că nu există de­cât mo­da­li­tăți po­li­tice de a con­trola că ba­nii de pe ac­ciza su­pli­men­tară se duc în in­fras­truc­tură și că nu se știe pre­cis când se vor re­turna o parte din ei că­tre trans­por­ta­tori. Mai sim­plu spus, nu s‑a or­ga­ni­zat ni­mic prac­tic, e doar vor­bă­rie goală.

Hâr­șit într-ale ma­tra­pa­z­lâ­cu­ri­lor, Bă­sescu are per­spec­tiva cea mai re­a­listă asu­pra ceea ce se va întâmpla:

Vic­tor Vi­o­rel, iti spun de acum: or sa pri­measca Fi­nan­tele ca­mi­oane de fac­turi pen­tru oa­meni care nu au ali­men­tat nici­o­data si vei da ina­poi echi­va­len­tul a 4 centi, ceea ce va fi o lo­vi­tura pen­tru bu­ge­tul de stat. Sunt con­vins ca ima­gi­na­tia ro­ma­ni­lor va func­tiona. Unii vor fi prinsi, al­tii vor fi to­le­rati. Se va in­tro­duce in sis­te­mul fis­cal ceva greu de ad­mi­nis­trat. Vor fi cos­turi de ad­mi­nis­trare foarte mari. Vor tre­bui sa ga­seasca func­tio­nari care sa se uite in bo­nu­rile de ali­men­tare. Cum vor scoate atunci cand pe bon va fi si com­bus­ti­bil, si co­vrigi? Va fi o munca ti­ta­nica, in care multi oa­meni vor plati ne­vi­no­vati cand va veni con­tro­lul in urma lor. Se cre­eaza o nisa de eva­ziune foarte mare. Vor fi foarte multi care vor face un sport din res­ti­tu­i­rea ac­ci­zei de 4 eu­ro­centi pe seama Mi­nis­te­ru­lui de Fi­nante. Ad­mi­nis­tra­rea ac­ci­zei va avea un cost foarte ridicat.

De-aia zic, nu mai bine o lăsa Vic­tor Vi­o­rel așa cum a zis mi­nis­treasa de fi­nanțe, că ba­nii merg la pen­sii? Că vorba aia, în­tot­dea­una în Ro­mâ­nia re­nu­me­ra­ția pen­si­i­lor are să fie, după bu­get, mică.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.