Renumerația pensiilor

Dacă vă mai amin­tiți, prin noiem­brie anul tre­cut dom­nul Șova – minis­trul pen­tru Treaba Mare – ne spu­nea că se intro­duce acciza pe car­bu­ranți pen­tru că tre­buie să finan­țam dru­mu­rile și autos­tră­zile din Româ­nia. Și nu ne‐a spus‐o doar nouă, ci s‐a dus toc­mai în gogea­mite par­la­men­tul, bătându‐se cu pum­nul în piept că în 2014 toată treaba mare pe care o face el va fi finan­țată din banii ăștia.

Tre­cură vreo patru luni și dom­nul Șova fu luat de la treaba mare și pus minis­tru la treaba mică, adică la trans­por­turi. Noua lui colegă, domnița Ioana – prin­țesă de Har­vard – cuvântă și ea cu grația‐i incon­fun­da­bilă că, dacă nu se intro­duce acciza pe com­bus­ti­bili, n‐o să avem bani de pen­sii. Păi, stai așa, nu zicea colegu' Șova că banii sunt pen­tru treaba mare?!? Erau, dar vezi dum­ne­ata că treaba mare poate să mai aștepte. Deo­cam­dată pen­si­ile ne ard mai tare la fun­du­leț. Și cine să înțe­leagă asta mai bine decât domnița minis­tru care ea însăși a băgat de seamă că "renu­me­ra­ția" de la Uni­ver­si­ta­tea Mary­land era mai dodo­loață decât sala­riul de minis­tru de finanțe. Dacă nu mă cre­deți, ascultați‐o chiar pe 'mneaei, la minu­tul 4:50.

Apoi nu știu dacă băgați de seamă, dar dis­cur­sul lui Ponta se învârte teri­bil în jurul pen­sio­na­ri­lor pe care nu uită să‐i men­țio­neze de fie­care dată când are oca­zia. Moti­vul este desi­gur sim­plu: într‐o țară cu un elec­to­rat de vreo 17,5 mili­oane de per­soane cu drept de vot să ai de par­tea ta 5,4 mili­oane – și toc­mai pe ăia mai dis­ci­pli­nați la vot – înseamnă să te asi­guri de un con­for­ta­bil 30% cu doar câteva pro­mi­siuni meș­te­șu­git înfă­șu­rate în vorbe goale. Dar ori­cât de dor­nic ar fi să feri­cească pen­sio­na­rii, în poves­tea acci­zei la car­bu­ranți Ponta ar vrea să pară că e pus pe inves­ti­ții în infras­truc­tură, așa că toate bâl­bâie­lile pe această temă îl cam calcă pe nervi. Drept pen­tru care ieri, la inter­viul dina­inte de cul­care, a expli­cat ritos că banii ăștia merg în inves­ti­ții. Bașca, o parte se reîn­torc la trans­por­ta­to­rii buni și dici­pli­nați.

Numai că pri­e­te­nul Șova iar are ceva de comen­tat – ăsta e dez­a­van­ta­jul guver­nă­rii prin tele­vi­zor, toată lumea mănâncă rahat în emi­siuni live și inter­viuri în direct – cum că nu există decât moda­li­tăți poli­tice de a con­trola că banii de pe acciza supli­men­tară se duc în infras­truc­tură și că nu se știe pre­cis când se vor returna o parte din ei către trans­por­ta­tori. Mai sim­plu spus, nu s‐a orga­ni­zat nimic prac­tic, e doar vor­bă­rie goală.

Hâr­șit într‐ale matra­pa­z­lâ­cu­ri­lor, Băsescu are per­spec­tiva cea mai rea­listă asu­pra ceea ce se va întâm­pla:

Vic­tor Vio­rel, iti spun de acum: or sa pri­measca Finan­tele cami­oane de fac­turi pen­tru oameni care nu au ali­men­tat nici­o­data si vei da ina­poi echi­va­len­tul a 4 centi, ceea ce va fi o lovi­tura pen­tru buge­tul de stat. Sunt con­vins ca ima­gi­na­tia roma­ni­lor va func­tiona. Unii vor fi prinsi, altii vor fi tole­rati. Se va intro­duce in sis­te­mul fis­cal ceva greu de admi­nis­trat. Vor fi cos­turi de admi­nis­trare foarte mari. Vor tre­bui sa gaseasca func­tio­nari care sa se uite in bonu­rile de ali­men­tare. Cum vor scoate atunci cand pe bon va fi si com­bus­ti­bil, si covrigi? Va fi o munca tita­nica, in care multi oameni vor plati nevi­no­vati cand va veni con­tro­lul in urma lor. Se cre­eaza o nisa de eva­ziune foarte mare. Vor fi foarte multi care vor face un sport din res­ti­tu­i­rea acci­zei de 4 euro­centi pe seama Minis­te­ru­lui de Finante. Admi­nis­tra­rea acci­zei va avea un cost foarte ridi­cat.

De‐aia zic, nu mai bine o lăsa Vic­tor Vio­rel așa cum a zis minis­treasa de finanțe, că banii merg la pen­sii? Că vorba aia, întot­dea­una în Româ­nia renu­me­ra­ția pen­si­i­lor are să fie, după buget, mică.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu