Competența de a regula

Mai demult, să tot fie vreo doișpe ani, trăia și mun­cea într‐o mul­ti­na­țio­nală ajunsă în Româ­nia un mana­ger fran­cez. Deși avea o fire veselă și des­chisă, dom­nul fran­cez și‐a câști­gat o oarece sim­pa­tie a sub­or­do­na­ți­lor săi abia după niște timp, pen­tru că la înce­put tutu­ror le cam tre­mu­rau chi­lo­ții că nu se vor ridica la nive­lul exi­gen­țe­lor mana­ge­ri­ale ale lui Jean‐Michel. Căci mul­ti­na­țio­nala cu pri­cina pre­lu­ase în Româ­nia o fostă între­prin­dere de stat, cu tot cu per­for­man­ții săi anga­jați.

JeMe, cum îi spu­neau subal­ter­nii, avea ambi­ția de a învăța limba română ca să comu­nice mai ușor în noul său rol de expat și se sim­țea încu­ra­jat de ase­mă­nă­rile evi­dente cu limba sa maternă. Obser­vase că, în aproape toate cazu­rile în care nu știa exact o expre­sie în română, dacă lua cuvân­tul fran­țu­zesc și‐l româ­niza nițel obți­nea ceva foarte aproape de forma corectă. Nu era metoda ide­ală de a vorbi româna, dar în situ­a­ții de urgență se făcea înțe­les. Și asta era sufi­cient.

Într‐o bună zi, fiind în depla­sare la o fabrică din țară și aflat în mij­lo­cul unei ședințe impor­tante, JeMe observă că tele­fo­nul mobil con­ti­nuă să sune deși el res­pin­gea apel după apel. Intri­gat de insis­tență, răs­punse. La capă­tul celă­lalt subal­ter­nele lui erau teri­bil de agi­tate din cauza unor pro­bleme insol­va­bile, care împie­di­cau o rapor­tare ime­di­ată către șefii din Paris. Solu­ți­ile nu putea veni decât de la JeMe, căci numai el avea com­pe­ten­țele nece­sare unei așa de încâl­cite situ­a­ții.

Acesta medită o clipă și, rea­li­zând că nu poate dez­noda ițele prin niște expli­ca­ții la tele­fon, decise că tre­buie să rezolve pro­ble­mele la fața locu­lui. Atâta doar că nu știa cum să spună "stați liniș­tite că vin și vă rezolv toate pro­ble­mele". Își aminti de metoda sa infa­i­li­bilă de tra­du­cere și le spuse: "bine, bine, lasați așa, vin la Bucu­rești și vă regu­lez pe toate".


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu