Mai de­mult, să tot fie vreo do­ișpe ani, trăia și mun­cea într‑o mul­ti­na­țio­nală ajunsă în Ro­mâ­nia un ma­na­ger fran­cez. Deși avea o fire ve­selă și des­chisă, dom­nul fran­cez și‑a câști­gat o oa­rece sim­pa­tie a sub­or­do­na­ți­lor săi abia după niște timp, pen­tru că la în­ce­put tu­tu­ror le cam tre­mu­rau chi­lo­ții că nu se vor ri­dica la nive­lul exi­gen­țe­lor ma­na­ge­ri­ale ale lui Jean-Mi­chel. Căci mul­ti­na­țio­nala cu pri­cina pre­lu­ase în Ro­mâ­nia o fostă în­tre­prin­dere de stat, cu tot cu per­for­man­ții săi angajați.

JeMe, cum îi spu­neau su­bal­ter­nii, avea am­bi­ția de a în­văța limba ro­mână ca să co­mu­nice mai ușor în noul său rol de ex­pat și se sim­țea în­cu­ra­jat de ase­mă­nă­rile evi­dente cu limba sa ma­ternă. Ob­ser­vase că, în aproape toate ca­zu­rile în care nu știa exact o ex­pre­sie în ro­mână, dacă lua cu­vân­tul fran­țu­zesc și‑l ro­mâ­niza nițel ob­ți­nea ceva foarte aproape de forma co­rectă. Nu era me­toda ide­ală de a vorbi ro­mâna, dar în si­tu­a­ții de ur­gență se fă­cea în­țe­les. Și asta era suficient.

Într‑o bună zi, fi­ind în de­pla­sare la o fa­brică din țară și aflat în mij­lo­cul unei șe­dințe im­por­tante, JeMe ob­servă că te­le­fo­nul mo­bil con­ti­nuă să sune deși el res­pin­gea apel după apel. In­tri­gat de in­sis­tență, răs­punse. La ca­pă­tul ce­lă­lalt su­bal­ter­nele lui erau te­ri­bil de agi­tate din ca­uza unor pro­bleme in­sol­va­bile, care îm­pie­di­cau o ra­por­tare ime­di­ată că­tre șe­fii din Pa­ris. So­lu­ți­ile nu pu­tea veni de­cât de la JeMe, căci nu­mai el avea com­pe­ten­țele ne­ce­sare unei așa de în­câl­cite situații.

Acesta me­dită o clipă și, re­a­li­zând că nu poate dez­noda ițele prin niște ex­pli­ca­ții la te­le­fon, de­cise că tre­buie să re­zolve pro­ble­mele la fața lo­cu­lui. Atâta doar că nu știa cum să spună “stați li­niș­tite că vin și vă re­zolv toate pro­ble­mele”. Își aminti de me­toda sa in­fa­i­li­bilă de tra­du­cere și le spuse: “bine, bine, la­sați așa, vin la Bu­cu­rești și vă re­gu­lez pe toate”.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.