Există o ca­te­go­rie sem­ni­fi­ca­tivă nu­me­ric de ale­gă­tori ro­mâni care sunt cu­nos­cuți sub nu­mele de bă­siști. De doi ani în­coace ter­me­nul ăsta a fost atât de des ros­tit în­cât a ajuns să în­semne efec­tiv ceva — o vic­to­rie a for­mei îm­po­triva fon­du­lui — deși de­fi­ni­ția bă­sis­mu­lui di­feră des­tul de mult în func­ție de care parte a ba­ri­ca­dei ești. Vă­zut din ta­băra PSD, bă­sist este ori­cine se opune po­li­ti­cii gu­ver­nu­lui Ponta, ori­cine are ne­mul­țu­miri față de per­so­na­jele po­li­tice pe­se­diste. Vă­zut din­spre An­tena 3 și pu­bli­cul ei, bă­sist este ori­cine nu face parte din au­diența lor fi­delă. Vă­zut din­spre PNL, bă­sist este… aici nu mai chiar așa de lim­pede de­fi­ni­ția, nu?

Dar cine este bă­sis­tul real? Există o ca­te­go­rie de ro­mâni care îl apre­ciază? Care sunt ca­li­tă­țile de om po­li­tic pe care le-ar pu­tea ve­dea ci­neva în per­so­na­jul po­li­tic Bă­sescu? În nici un caz ma­nie­rele și com­por­ta­men­tul pu­blic — în pri­vința asta Bă­sescu are ca­rențe se­ri­oase. Cred că există însă des­tui care nu văd în aceste de­fecte un im­pe­di­ment ma­jor, fie pen­tru că ei în­șiși sunt ai­doma, fie pen­tru că ac­ceptă im­per­fec­țiu­nile per­so­na­ju­lui în nu­mele unui com­pro­mis. Bă­sescu e to­tuși sin­gu­rul ac­tor po­li­tic din pe­i­sa­jul ul­ti­mi­lor 25 de ani care a vor­bit des­chis, di­rect și in­sis­tent des­pre co­rup­ția cla­sei po­li­tice și mai ales des­pre pe­dep­si­rea ei. Fap­tul că și el este sus­pec­tat de un tre­cut nu toc­mai cu­șer este se­cun­dar — face parte din com­pro­mi­sul ne­ce­sar pen­tru a ataca efi­cient co­rup­ția. Bă­sis­tul crede că, dacă vom aș­tepta per­so­na­jul per­fect ima­cu­lat care să aibă în­dri­tu­i­rea mo­rală de a vorbi des­pre co­rup­ție, vom pierde șansa de a schimba ceva în Ro­mâ­nia. Aura de jus­ti­țiar dur, dor­nic să facă drep­tate, tă­ind în car­nea vie a cla­sei po­li­tice co­rupte este ceea ce — cred eu — cre­ează o ca­te­go­rie de vo­tanți pe care ge­ne­ric îi pu­tem numi băsiști.

Într-un anume sens Bă­sescu ar tre­bui să‑i mul­țu­mească lui Ponta pen­tru acest suc­ces, căci dis­cur­sul con­ti­nuu des­pre “jus­ti­ția con­tro­lată de Bă­sescu” n‑a fă­cut de­cât să ci­men­teze în min­tea ce­lor dis­puși să‑l ad­mire pe ac­tu­a­lul pre­șe­dinte ideea că e un li­der pu­ter­nic, care face cu­ră­țe­nie. Amin­tiți-vă ce pro­cente bune au fă­cut pe li­nia asta PRM și PPDD, cu niște ani în urmă, fără să fi avut de­cât de­cla­ra­ții de in­ten­ție. Pro­mi­sele exe­cu­ții pe sta­dion ale lui Va­dim Tu­dor en­tu­zi­as­mau des­tul de mulți ro­mâni. Ares­tă­rile din ul­ti­mul an au ară­tat că se poate lupta con­tra co­rup­tiei prin me­tode le­gale, iar lo­tul “fo­tba­liș­ti­lor” a în­cu­nu­nat ima­gi­nea de jus­ti­ție funcțională.

Tot ce mai rămâne de fă­cut este ca Bă­sescu să trans­fere acest ca­pi­tal de ima­gine că­tre PMP. Doar că un par­tid nu poate fi for­mat dintr-un sin­gur om — exem­plul Dan Dia­co­ne­scu e încă proas­păt. Iar per­so­na­jele care în­cep să po­pu­leze PMP nu mi se par ali­ni­ate cu punc­tele forte ale dis­cur­su­lui bă­sist. Am fost con­vins că PMP nu va re­uși mare lu­cru la ale­ge­rile eu­ro­par­la­men­tare. In­for­ma­ții mai re­cente spun că au cres­cut în son­daje de la 4% la 8%, ceea ce e sur­prin­ză­tor pen­tru un par­tid atât de nou. Bă­sis­mul există, se pare. Va fi PMP o sur­priză pen­tru ta­bloul po­li­tic de după europarlamentare?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice

  Eu nu‑i vo­tez la europarlamentare.
  Nu-mi place sus­ti­ne­rea oarba pen­tru Elena Udrea si ata­cul la Macovei.
  Cred ca vo­tez PNTcd

  • Sorin Sfirlogea

   Nici eu nu‑s con­vins de acest par­tid. Aș­tept să văd ce di­rec­ție vor avea.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.