Mișcarea Populară crește

Există o cate­go­rie sem­ni­fi­ca­tivă nume­ric de ale­gă­tori români care sunt cunos­cuți sub numele de băsiști. De doi ani încoace ter­me­nul ăsta a fost atât de des ros­tit încât a ajuns să însemne efec­tiv ceva – o vic­to­rie a for­mei împo­triva fon­du­lui – deși defi­ni­ția băsis­mu­lui diferă des­tul de mult în func­ție de care parte a bari­ca­dei ești. Văzut din tabăra PSD, băsist este ori­cine se opune poli­ti­cii guver­nu­lui Ponta, ori­cine are nemul­țu­miri față de per­so­na­jele poli­tice pese­diste. Văzut din­spre Antena 3 și publi­cul ei, băsist este ori­cine nu face parte din audiența lor fidelă. Văzut din­spre PNL, băsist este… aici nu mai chiar așa de lim­pede defi­ni­ția, nu?

Dar cine este băsis­tul real? Există o cate­go­rie de români care îl apre­ciază? Care sunt cali­tă­țile de om poli­tic pe care le‐ar putea vedea cineva în per­so­na­jul poli­tic Băsescu? În nici un caz manie­rele și com­por­ta­men­tul public – în pri­vința asta Băsescu are carențe seri­oase. Cred că există însă des­tui care nu văd în aceste defecte un impe­di­ment major, fie pen­tru că ei înșiși sunt aidoma, fie pen­tru că acceptă imper­fec­țiu­nile per­so­na­ju­lui în numele unui com­pro­mis. Băsescu e totuși sin­gu­rul actor poli­tic din pei­sa­jul ulti­mi­lor 25 de ani care a vor­bit des­chis, direct și insis­tent des­pre corup­ția cla­sei poli­tice și mai ales des­pre pedep­si­rea ei. Fap­tul că și el este sus­pec­tat de un tre­cut nu toc­mai cușer este secun­dar – face parte din com­pro­mi­sul nece­sar pen­tru a ataca efi­cient corup­ția. Băsis­tul crede că, dacă vom aștepta per­so­na­jul per­fect ima­cu­lat care să aibă îndri­tu­i­rea morală de a vorbi des­pre corup­ție, vom pierde șansa de a schimba ceva în Româ­nia. Aura de jus­ti­țiar dur, dor­nic să facă drep­tate, tăind în car­nea vie a cla­sei poli­tice corupte este ceea ce – cred eu – cre­ează o cate­go­rie de votanți pe care gene­ric îi putem numi băsiști.

Într‐un anume sens Băsescu ar tre­bui să‐i mul­țu­mească lui Ponta pen­tru acest suc­ces, căci dis­cur­sul con­ti­nuu des­pre "jus­ti­ția con­tro­lată de Băsescu" n‐a făcut decât să cimen­teze în min­tea celor dis­puși să‐l admire pe actu­a­lul pre­șe­dinte ideea că e un lider puter­nic, care face cură­țe­nie. Amintiți‐vă ce pro­cente bune au făcut pe linia asta PRM și PPDD, cu niște ani în urmă, fără să fi avut decât decla­ra­ții de inten­ție. Pro­mi­sele exe­cu­ții pe sta­dion ale lui Vadim Tudor entu­zi­as­mau des­tul de mulți români. Ares­tă­rile din ulti­mul an au ară­tat că se poate lupta con­tra corup­tiei prin metode legale, iar lotul "fotba­liș­ti­lor" a încu­nu­nat ima­gi­nea de jus­ti­ție func­țio­nală.

Tot ce mai rămâne de făcut este ca Băsescu să trans­fere acest capi­tal de ima­gine către PMP. Doar că un par­tid nu poate fi for­mat dintr‐un sin­gur om – exem­plul Dan Dia­co­ne­scu e încă proas­păt. Iar per­so­na­jele care încep să popu­leze PMP nu mi se par ali­ni­ate cu punc­tele forte ale dis­cur­su­lui băsist. Am fost con­vins că PMP nu va reuși mare lucru la ale­ge­rile euro­par­la­men­tare. Infor­ma­ții mai recente spun că au cres­cut în son­daje de la 4% la 8%, ceea ce e sur­prin­ză­tor pen­tru un par­tid atât de nou. Băsis­mul există, se pare. Va fi PMP o sur­priză pen­tru tabloul poli­tic de după euro­par­la­men­tare?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Alice

  Eu nu‐i votez la euro­par­la­men­tare.
  Nu‐mi place sus­ti­ne­rea oarba pen­tru Elena Udrea si ata­cul la Maco­vei.
  Cred ca votez PNTcd

  • Sorin Sfirlogea

   Nici eu nu‐s con­vins de acest par­tid. Aștept să văd ce direc­ție vor avea.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu