Fu­ziu­nea din­tre Hol­cim și La­farge o fi be­ton pen­tru ac­țio­nari, dar nu e toc­mai o veste bună pen­tru piața ro­mâ­nească. Mai ales pen­tru piața de muncă. Pen­tru că — în con­for­mi­tate cu le­gile con­cu­ren­ței — noul con­glo­me­rat nu poate păs­tra toate ca­pa­ci­tă­țile de pro­duc­ție ac­tu­ale, fi­ind obli­gat să vândă o parte din ele. Stu­di­ile pre­li­mi­nare din presă arată că în pre­zent La­farge are o ca­pa­ci­tate de 4,7 mi­li­oane tone cu cele două fa­brici din Me­d­gi­dia și Ho­ghiz, iar Hol­cim poate pro­duce 6,1 mi­li­oane tone cu fa­bri­cile din Câm­pu­lung și Aleșd. Apa­rent, cel mai sim­plu ar fi vân­za­rea fa­bri­ci­lor La­farge, pen­tru că re­du­ce­rea de ca­pa­ci­tate ne­ce­sară este de 43%. Sunt con­vins însă că de­ci­zia se va lua după cri­te­rii mai com­plexe: per­spec­tiva sur­se­lor de cal­car din fi­e­care zonă, teh­no­lo­gi­ile uti­li­zate în fa­brică, ac­ce­sul la mo­da­li­tăți de trans­port in­tern și extern.

Dar in­di­fe­rent care fa­brici vor fi vân­dute, e lim­pede că niște oa­meni vor fi afec­tați. Cine are ba­nii să cum­pere ast­fel de ca­pa­ci­tăți de pro­duc­ție? În nici un caz Hei­del­berg (Car­pat­ce­ment) pen­tru că ar in­tra și ei în in­ci­dența le­gii con­cu­ren­ței. In­ves­ti­tori ro­mâni? Fon­duri de in­ves­ti­ții? Alt pro­du­că­tor care încă nu are o pre­zență în Ro­mâ­nia? În func­ție de răs­pun­sul la această în­tre­bare soarta an­ga­ja­ți­lor din acele fa­brici poate lua un alt curs. Și ob­ser­vați că toate lo­ca­ți­ile sunt în zone unde în­chi­de­rea fa­bri­cii ar avea un im­pact ma­jor asu­pra eco­no­miei locale.

An­ga­ja­ții din bi­ro­u­rile cen­trale vor fi și ei afec­tați. Con­ta­bi­li­tate, achi­zi­ții, vân­zări — toate func­ți­ile vor fi con­so­li­date și vor tre­bui să rămână pro­ba­bil doar o ju­mă­tate din­tre oa­meni. Care ju­mă­tate? Nu se știe, de­pinde care din cele două părți va da pre­șe­din­tele unit-ului din România.

Una peste alta, vom avea mai pu­țină pro­duc­ție de ci­ment (în con­di­ți­ile în care gu­ver­nul anunță pla­nuri am­bi­țioase de con­struc­ție de autos­trăzi — dar cre­di­bi­li­ta­tea lor este însă dis­cu­ta­bilă), două fa­brici vor avea cel pu­țin tem­po­rar pro­bleme de func­țio­nare și o mul­țime de oa­meni vor rămâne fără ser­vi­ciu. Cum spu­neam, nu sunt toc­mai vești bune.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.