Vând car­telă pre-pay ano­nimă, ne­în­re­gis­trată. Așa s‑ar pu­tea să sune un anunț pu­bli­ci­tar în vi­i­tor, dacă de la 1 ia­nu­a­rie 2015 se in­tro­duce obli­ga­ti­vi­ta­tea în­re­gis­tră­rii iden­ti­tă­ții ce­lor care cum­pără o ast­fel de car­telă. Sta­tul ro­mân se gân­dește să pună un nume în drep­tul fi­e­că­rui nu­măr de te­le­fon, ceea ce — pri­vind din per­spec­tiva se­cu­ri­tă­ții na­țio­nale — nu e ne­a­pă­rat un lu­cru rău. În fond, dacă pen­tru o car­telă cu abo­na­ment nu e ni­meni de­ran­jat de cu­noaș­te­rea iden­ti­tă­ții abo­na­tu­lui, de ce ar de­ranja asta în ca­zul unei car­tele pre-pay? Poate doar dacă ci­neva o achi­zi­țio­nează toc­mai pen­tru a face lu­cruri care să nu poată fi aso­ci­ate cu nu­mele său. Adică ilegalități.

Ceea ce nu pri­cep însă este de ce mă­sura s‑ar aplica doar la car­te­lele nou cum­pă­rate. Cu cele care sunt deja în uz ce se în­tâm­plă? Ce rost area această mă­sură dacă vreo 12 mi­li­oane de car­tele ano­nime există în con­ti­nu­are în piață? Cât va dura până când aces­tea vor dis­pă­rea “na­tu­ral” din uz? Cinci ani? Zece ani? Și dacă nu le în­re­gis­trăm și pe cele deja vân­dute, ce rost mai are să spu­nem că apli­căm mă­sura din ra­țiuni de securitate?

Ca de obi­cei sta­tul ro­mân face lu­cru­rile de mântuială.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.