A‑nceput de-un timp să cadă câte-un ba­ron PSD. Glumă, glumă, da’ re­a­li­ta­tea este că se simte un fel de ac­ce­le­rare în ac­țiu­nile DNA-ului și asta nu poate de­cât să bu­cure orice om că­ruia îi pasă de jus­ti­ție și drep­tate în Ro­mâ­nia. Dim­pre­ună cu ba­ro­nii cad în plasa an­che­ta­to­ri­lor și pești mai mici, ple­vu­șcă cum s‑ar zice, însă des­tul de multă ca să în­țe­le­gem cu to­ții că la nivel lo­cal nu doar un om este co­rupt, ci se gă­sesc în­tot­dea­una des­tui pre­a­cin­stiți ro­mâni care să se în­ghe­suie la în­frup­ta­rea din bin­e­fa­ce­rile pu­te­rii. Și, după cum am mai spus, asta e altă mare pro­blemă a Ro­mâ­niei: dis­po­ni­bi­li­ta­tea noas­tră na­tivă pen­tru ho­ție. Dar, după cum spu­nea un pro­cu­ror ci­tat de Dan Ta­pa­lagă, ba­ro­nii sunt baza piramidei.

Zi­lele tre­cute Vic­to­ria Nu­land se adresa con­gre­su­lui ame­ri­can spu­nând că

We no­tice a dis­tur­bing trend in too many parts of Cen­tral and Eas­tern Eu­rope, where ci­ti­zens’ as­pi­ra­tions are tram­pled by the in­te­rests of cor­rupt oli­gar­chs who use their mo­ney and in­flu­ence to re­press the po­li­ti­cal oppo­si­tion, to bribe po­li­ti­ci­ans and me­dia gro­ups, to wea­ken the ju­di­cial in­de­pen­dence and the ri­ghts of non-go­ver­n­men­tal organizations.

Doamna Nu­land re­vine la ideea pe care a mai expus‑o și în alte dăți, cum că de­mo­cra­ția nu poate re­uși, ba chiar poate fi de­fi­ni­tiv com­pro­misă, în con­di­ți­ile unei co­rup­ții po­li­tice ex­tinse. Bă­sescu — spre mi­ra­rea mea — nu fruc­ti­fică oca­zia de a mai da o dată de pământ cu Ponta și afirmă că doamna Nu­land nu se re­feră la Ro­mâ­nia, ci la Eu­ropa de Est în ge­ne­ral. Așa o fi, dar parcă aș zice că si­tu­a­ția de la noi e mai gravă de­cât prin alte părți. Mă­car la co­rup­ție să i se re­cu­noască su­pre­ma­ția re­gio­nală lui Vic­tor Viorel.

Aproape de în­che­ie­rea mi­siu­nii sale, am­ba­sa­do­rul Ma­rii Bri­ta­nii vor­bește și el des­pre co­rup­ție și pro­gre­sele în com­ba­te­rea ei, lă­u­dând efor­tu­rile DNA din ul­tima vreme de a aduce în fața jus­ti­ției pe cei care au în­căl­cat le­gea. La fel se ex­primă și am­ba­sa­do­rul Fran­ței, Phi­li­ppe Gus­tin, vor­bind des­pre fap­tul că e im­por­tant să schim­băm men­ta­li­tă­țile, în ceea ce pri­veşte mica co­ru­pţie: fap­tul că pen­tru a avea o di­plomă la uni­ver­si­tate, tre­buie să plă­teşti, pen­tru a merge la me­dic, tre­buie să plă­teşti, pen­tru a nu plăti amenda, tre­buie să dai ceva poliţistului.

Co­druța Ko­vesi pri­mește pre­miul pen­tru fe­mei cu­ra­joase din par­tea am­ba­sa­dei ame­ri­cane. Ști­rea nu e sur­prin­ză­toare, dar e te­ri­bil de con­tras­tantă cu pro­tes­tele una­nime ale PSD și sa­te­li­ți­lor săi care acuză DNA de ames­tec în po­li­tică prin ares­tări și pu­neri sub acu­zare tendențioase.

Re­ca­pi­tu­lăm: po­li­ti­cieni tot mai mulți și mai im­por­tanți sunt puși sub acu­zare, șefa DNA pri­mește un pre­miu in­ter­națio­nal de re­cu­noaș­tere a me­ri­te­lor în com­ba­te­rea co­rup­ției, gu­ver­nul SUA și am­ba­sa­dele unor state eu­ro­pene im­por­tante vor­besc des­pre no­ci­vi­ta­tea co­rup­ției scă­pate de sub con­trol, care afec­tează de­mo­cra­ția, deci sta­bi­li­ta­tea unei țări, deci in­te­re­sele lor, mai ales în si­tu­a­ția in­ter­națio­nală com­pli­cată de după ane­xa­rea Cri­meii și criza ucrai­ne­ană. Sim­ple co­in­ci­dențe? Nu prea cred.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.