O rubrică nouă: revista presei

Ca orice om care a dobân­dit o oareș­care obiș­nu­ință în a‐și trăi viața, la cei cinci­zeci de ani ai mei am și eu câteva tabie­turi. Prin­tre ele este modul în care îmi încep ziua. Sunt dimi­neți în care anti­ci­pez ora de tre­zire, petrecându‐mi cam un sfert de ceas în neho­tă­rârea așter­nu­tu­lui, aștep­tând să aud gla­sul lui Car­men care îmi ves­tește că e tim­pul să mă tre­zesc. Alte­ori, mai rar, m‐aș lăsa pradă încă unui ceas de somn, care însă e doar părel­nic pen­tru că – chiar dacă l‐aș ade­meni – nu mi‐ar coborî peste ple­o­ape. Inva­ri­a­bil însă ziua con­ti­nuă apoi în foto­liul meu, cu o cafea fier­binte și aro­mată – tot Car­men, înge­rul păzi­tor al dimi­ne­ți­lor mele – și lec­tura pre­sei online.

Pen­tru că nu‐mi place să alerg de pe un site pe altul, folo­sesc un new­srea­der. Multă vreme am fost pri­e­ten cu Goo­gle Rea­der, dar de când l‐au închis a tre­buit să caut alt­ceva. După câteva încer­cări nu toc­mai feri­cite am ajuns la Ino­rea­der cu care am înfi­ri­pat o minu­nată pri­e­te­nie. Acolo se adună toate nou­tă­țile, așteptându‐mă să le răs­fo­iesc. Numai că…

Numai că minu­nata presă online a deve­nit un fel de ghi­veci. Aproape toate publi­ca­ți­ile, ori­cât de seri­oase s‐ar pre­tinde, afi­șează un melanj incom­pre­hen­si­bil de știri mai mult sau mai puțin rele­vante, fără posi­bi­li­ta­tea de a le tria în vreun fel alt­fel decât prin lec­tura titlu­ri­lor. Așa că sunt obli­gat să aflu că s‐a răs­tur­nat un micro­buz la Bre­beni (unde naiba o fi asta?), că fiica lui David Bec­kham e prin­tre cei mai ele­ganți copii din lume (așa, și?), că Petro­lul a învins și și‐a recă­pă­tat zâm­be­tul (cum o fi zâm­bind o echipă de fotbal?) și că juris­tul Teo Câr­naț (cine o fi ăsta?) are opt case. Prin­tre toate astea găsesc câte ceva des­pre situ­a­ția din Ucraina sau des­pre acci­zele pe care le mai inven­tează Vic­tor Vio­rel – lucruri care mă inte­re­sează mult mai mult, după cum ați intuit pro­ba­bil.

Chi­nul ăsta zil­nic de a selecta lucru­rile oare­cum rele­vante de zgo­mo­tul de fond al pre­sei mondene m‐a făcut să mă gân­desc că ar fi mișto să existe un agre­ga­tor de știri care să poată fi setat pe pre­fe­rințe per­so­nale și să poți citi doar ceea ce te inte­re­sează. Am înce­put să mă gân­desc cum s‐ar putea face așa ceva și des­tul de repede am înțe­les că nu există nici o moda­li­tate să pun asta în prac­tică. Publi­ca­ți­ile online tră­iesc acum din numă­rul de pagini vizu­a­li­zate, deci nu au nici un inte­res să îți ofere moda­li­tăți de a fi pre­ten­țios. Dim­po­trivă tre­buie să intri în arti­col pen­tru că titlul îți spune că e sen­zațio­nal, n‐ai să crezi, e șocant și cutre­mu­ră­tor, iar din con­ți­nu­tul arti­co­lu­lui afli că lui Bianca Dră­gu­șanu i‐a ieșit un furun­cul pe buca dreaptă. M‐am resem­nat deci să par­curg zil­nic acest mozaic de infor­ma­ții, cău­tând lucru­rile inte­re­sante, demne de citit. Cu sigu­ranță nu le des­co­păr pe toate.

Într‐o dimi­neață, sco­to­cind prin con­fi­gu­ră­rile din Ino­rea­der, am băgat de seamă că poți să defi­nești eti­chete per­so­na­li­zate pe care să le aso­ciezi arti­co­le­lor pe care le citești. De fapt asta știam, dar și mai mișto, eti­che­tele astea au un RSS pro­priu, adică după ce ai atri­buit eti­cheta res­pec­tivă unor arti­cole poți să le publici pen­tru alții, gata selec­tate. Cum WordPress‐ul pe care stă blo­gul meu are o gră­madă de agre­ga­toare RSS care pot pune toate astea la un loc, ideea a încol­țit ime­diat. Dacă eu nu pot să pri­mesc ști­rile fil­trate, cel puțin aș putea oferi altora rezul­ta­tul selec­ți­i­lor mele. Și uite așa a apă­rut revista pre­sei.

PS Dacă știti site‐uri inte­re­sante care au RSS feed și merită incluse în revista pre­sei, spuneți‐mi‐le. Dacă des­co­pe­riți arti­cole mișto care mie mi‐au scă­pat, ziceți, nu fiți ego­iști. În timp, împre­ună, îmbu­nă­tă­țim flu­xul de știri.

PPS Mul­țu­miri spe­ci­ale lui Ciprian, care mi‐a dat sfa­turi foarte bune pen­tru design.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Petrica

  ziare.com web/android

 2. Alice

  Si eu mi‐am schim­bat foarte mult sursele/obiceiurile de lec­tura online in ulti­mul timp. Si mai degraba urma­resc anu­miti ziaristi/analisti decat anu­mite publi­ca­tii. Si chiar am avut o ten­ta­tiva de a‐i pro­mova pe acesti oameni pe face­book, insa facebook‐ului nu‐i plac eroii mei. Niciun like. Ce‐i drept, pos­tul nu avea poze.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu