Spun drept că nu mă aș­tep­tam să aud una ca asta din gura pa­tro­na­tu­lui din tu­rism, dar se mai în­tâm­plă mi­nuni și în Ro­mâ­nia: se pro­pune o re­gle­men­tare care să pre­vadă că, dacă nu pri­mești bon fis­cal în res­ta­u­rant, nu plă­tești. Cum s‑ar zice tragi țeapă în mod le­gal. La prima ve­dere e doar o ches­tiune de fis­ca­li­tate, dar ia mai gân­diți-vă pu­țin! În ziua de azi, dacă un res­ta­u­rant îți dă o mi­ze­rie stri­cată și te îm­bol­nă­vești nu poți de­mon­stra în nici un fel că ai mân­cat la ei. N‑ai bon, n‑ai fost cli­en­tul lor. Dar dacă poți de­mon­stra, treaba s‑ar pu­tea schimba. Dom­nul șef de res­ta­u­rant s‑ar gândi de două ori dacă să riște pu­nându-ți în far­fu­rie o carne care mi­roase un pic ciu­dat sau niște le­gume care nu ară­tau prea bine. Sau dacă să-ți ofere ce a mai ră­mas de la nunta din we­e­ken­dul trecut.

Apoi pre­ten­ți­ile s‑ar muta și mai de­parte, la fur­ni­zo­rul de ma­te­rie primă. Re­cep­ția ali­men­te­lor în res­ta­u­rant ar fi mult mai atentă pen­tru că afa­ce­rea e la ve­dere. Ceea ce în­seamnă că dis­tri­bu­i­to­rul de ali­mente își va muta și el pre­ten­ți­ile că­tre pro­du­că­tor. Într-un cu­vânt tot lan­țul in­dus­triei Ho­ReCa s‑ar schimba. Ceea ce n‑ar fi rău.

Eu aș mai ada­uga o ches­tie pe care am văzut‑o prac­ti­cată în Franța: res­ta­u­ran­tul să poată opta în mod ex­pli­cit pen­tru ser­vi­cii in­cluse sau nu în nota de plată. Când ser­vi­ci­ile sunt in­cluse, ba­cși­șul os­pă­ta­ru­lui nu e ne­a­pă­rat ne­ce­sar, iar dacă vrei to­tuși să dai, e un­deva la 2–3% din va­loa­rea no­tei. Dacă ser­vi­ci­ile nu sunt in­cluse (ceea ce ar tre­bui să se re­flecte și în pre­țul mai mic al me­niu­ri­lor), ba­cși­șul de­vine o plată ofi­ci­ală de ser­vi­cii care re­flectă ca­li­ta­tea pres­ta­ției, un­deva în­tre 2–10% sau mai mult în ca­zul res­ta­u­ran­te­lor de lux. Asta ar fi în avan­ta­jul tu­tu­ror: cli­en­tul ar fi ser­vit cu mai multă aten­ție și so­li­ci­tu­dine, os­pă­ta­rul ar pu­tea in­flu­ența câști­gu­rile pro­prii prin pri­ce­pe­rea sa, res­ta­u­ran­tul ar atrage prin pre­țuri atrac­tive ale meniurilor.

Poate așa am în­cepe să ve­dem și noi os­pă­tari care au idee des­pre gas­tro­no­mie și pot să-ți ex­plice par­ti­cu­la­ri­tă­țile unui fel de mân­care sau sub­ti­li­tă­țile unui vin.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.