În di­mi­ne­țile în­so­rite de pri­mă­vară He­răs­trăul e cel mai fru­mos parc din lume. Ale­ile aproape pus­tii, scăl­date de soa­rele ri­di­cat de‑o suliță pe cer, te in­vită să le co­linzi și să te bu­curi de ae­rul proas­păt, mi­ro­sind a frunze ti­nere și a baltă re­năs­cută. De pe In­sula Tran­da­fi­ri­lor trec cu bi­ci­cleta peste po­dul bol­tit și urc apoi că­tre sta­tui, pe lângă tea­trul de vară. Sus, în ca­pă­tul aleii, fac stânga. Un el și o ea ad­miră pe­luza de flori din fața acvariului.

- Hai să-ți fac o poză aici, zice el.
— Acuma? în­treabă ea.
Sunt ti­neri, până în 30 de ani, îm­bră­cați de bi­rou, nici­de­cum pen­tru plim­bare în parc.
— Da, acuma. Hai, stai acolo, mai lângă flori, ca să prind și la­cul pe fundal.
Ea dă semne de ne­răb­dare, fo­indu-se de pe un pi­cior pe altul:
— Gata?
— Nu, stai că-ți fac cu te­le­fo­nul ăs­ta­lalt, că e mai bună ca­mera. Și lasă-te așa, pu­țin pe o parte să se des­facă pă­rul, că ești foarte fru­moasă cu el desfăcut.

Ne­răb­da­rea ei se to­pește în mi­e­rea com­pli­men­tu­lui. Se stră­duie să ia o po­zi­ție de stu­dio, stând ușor pe vine și în­cli­nată pre­cum tur­nul din Pisa. El moș­mondește ceva la te­le­fon. De un­deva din spate apar în ca­dru doi bă­trâni dis­cu­tând aprins în­tre ei:
— Dacă în­țe­legi dum­ne­ata, după trei se­turi de ana­lize la trei la­bo­ra­toare di­fe­rite aveam trei va­lori de re­fe­rință! Și le-am dat la ana­liză din ace­eași probă de urină… Nu poți să mai ai în­cre­dere în la­bo­ra­toa­rele as­tea, dom’ne!
— Nu vă su­pă­rați, strigă el că­tre cei doi bă­trâni, fa­cem și noi o poză aici.
Nu‑l aud. Dez­ba­te­rea des­pre ana­liza uri­nei e prea aprinsă.

Ea în­cepe să își pi­ardă răbdarea.
— Hai, că la 10 am un meeting.
— Da’ du­rează nu­mai un mi­nut, pro­tes­tează el. E așa fru­mos locul…
— Lasă că-mi faci mâine poză, tot aici.
Ea se în­de­păr­tează deja, iar el — bo­sum­flat — o ur­mează, bă­gând te­le­fo­nul în buzunar.
— Mâine am să uit, con­clu­zio­nează dezamăgit.
Ea se gân­dește nițel apoi gă­sește so­lu­ția salvatoare:
— Pune-ți și tu un re­min­der pe telefon.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.