A fura, a cerși, a parveni

Româ­nia cele­brează nor­ma­li­ta­tea, într‐atât de rară a deve­nit. O tânără găsește un por­to­fel cu mulți bani și îl duce la poli­ție. Lumea e uimită. Lore­dana e țigancă și e săracă – motiv de și mai adâncă mirare. Mai îna­inte de a se afla toate deta­li­ile întâm­plă­rii, satul a auzit că o țigancă a ajuns la poli­ție cu un por­to­fel și a con­clu­zio­nat sec: pre­cis a furat banii. Nici măcar în sinea lor nu s‐au doje­nit atunci când au aflat ade­vă­rul. Pen­tru că în Româ­nia a fura un por­to­fel face parte din nor­ma­li­tate.

Presa a vizi­tat cocioaba în care Lore­dana locu­iește împre­ună cu părin­ții, fra­ții și copiii săi. Pai­spre­zece suflete în două‐trei camere mici, ridi­cate din paiantă. Sără­cie lucie. Tele­vi­ziu­nile por­nesc o cam­pa­nie de strân­gere de fon­duri ca să se ridice o casă mai bună pen­tru Lore­dana și fami­lia ei. Europa FM îi oferă timp de zece luni câte o mie de lei, suma pe care ea a returnat‐o la poli­ție. În inter­viu­rile luate Lore­dana vor­bește sim­plu și con­ving­ă­tor des­pre fap­tul că banii din por­to­fel nu i se cuve­neau pen­tru că nu a mun­cit pen­tru ei. Și ada­ugă că, dacă n‐are ce mânca, mai bine cer­șește decât să fure. Așa a învățat‐o mama ei. Pen­tru că în Româ­nia a cerși face parte din nor­ma­li­tate.

La mai puțin de două sute de kilo­me­tri dis­tanță Cur­tea de Apel Bucu­rești con­tra­zice o instanță supe­ri­oară ei – Îna­lta Curte de Casa­ție și Jus­ti­ție – și declară că Mir­cea Dia­conu poate totuși să can­di­deze la ale­ge­rile euro­par­la­men­tare. Moti­va­ția este stu­pe­fi­antă: legea este ambi­guă și, în acest caz, peten­tu­lui i se dă drep­tate. Cu alte cuvinte nu e vorba de jus­ti­ție, ci de echi­voc. Acto­rul jubi­lează, va putea să joace rolul de depu­tat pe scena euro­peană, la care se pare că aspiră cu ardoare. N‐o să fie Mir­cea Dia­conu cel mai prost euro­par­la­men­tar român – stan­dar­dele sta­bi­lite de EBA sunt greu de dobo­rât – dar calea pe care ajunge acolo îl dezo­no­rează. Rămâne de văzut ce pla­nuri impor­tante are ca euro­par­la­men­tar, de s‐a bătut cu atâta ardoare să ajungă acolo.

Până la bilanț, fap­tele vor rămâne. A cer­șit pro­tec­ția Sena­tu­lui în fața ANI, a cer­șit sus­ti­ne­rea PNL pen­tru euro­par­la­men­tare, a pri­mit pomana spri­ji­nu­lui medi­a­tic al Ante­nei 3 și până la urmă mâna jus­ti­ției i‐a arun­cat în poală hâr­tia care îi des­chide calea spre Bru­xe­l­les. Nu pen­tru că a avut drep­tate, ci pen­tru că legea e inter­pre­ta­bilă. Pe ușa din dos a poli­ti­cii Mir­cea Dia­conu se pre­gă­tește să devină euro‐impostor. Pen­tru că în Româ­nia a par­veni face parte din nor­ma­li­tate.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu