La ce sunt bune inundațiile

Să guvernezi cu suc­ces o țară e o tre­abă com­pli­cată. Tre­buie să înțelegi o gră­madă de con­cepte eco­nom­ice și sociale, să le pui cap la cap, să ai niște obiec­tive real­iste și clare către care să te îndrepți și câteva instru­mente de măsură ale pro­gre­selor pe care le faci. Ba mai mult, tre­buie să cunoști riscurile pla­nurilor tale și să pregătești pla­nuri de rez­ervă pen­tru cazul în care lucrurile nu se întâm­plă exact cum ai plă­nuit. Toate astea se numesc strate­gie politică și e ceea ce lipsește de douăzeci și cinci de ani în Româ­nia post‐decembristă. Clasa politică care s‐a creat în acești ani nu e doar dez­in­tere­sată de o ast­fel de abor­dare, ci și com­plet inca­pa­bilă să o pună în prac­tică.

Prin com­para­ție, ca strateg, până și Ceaușescu era net supe­rior. Ideile lui erau com­plet greșite, dar incom­pa­ra­bil mai artic­u­late. Urmărea niște obiec­tive stu­pide, dar extrem de clare. A vrut să scape de dato­ria externă — o idee tâmpită, care a adus multă sufer­ință pop­u­lației — și a imag­i­nat un întreg șir de măsuri eco­nom­ice și politice ca să atingă acest țel. În '89 a și reușit. A vrut să mod­ern­izeze satul româ­nesc și și‐a pus con­secvent în apli­care pla­nurile — trec aici peste modal­itățile com­plet aber­ante prin care a pus asta în apli­care, doar pen­tru a sub­linia că exista o anu­mită deter­minare și con­secvență în guvernarea de atunci, care azi a dis­părut com­plet.

În criza asta de idei despre ce ar tre­bui făcut, imaginați‐vă guver­nan­tul român, recte Vic­tor Viorel, venind dimineața la ser­vi­ciu. S‐a uitat dimineață la doc­torița Plușica, a jucat un baschet cu băieții și dis­eară merge la o bere cu pri­etenii pesediști. Între toate astea cu ce să‐și umple tim­pul? Neavând un plan de urmat, Vic­tor Viorel are nevoie de prob­leme pe care să le rezolve, ca să arate lumii și sieși că face ceva, că se află în tre­abă. Și cum Româ­nia nu duce lipsă de prob­leme, agenda lui e mereu tim­pul plină de mate­r­ial de lucru: o ordo­nanță de rec­ti­fi­cat, niște taxe necolec­tate, un direc­tor al unei com­panii de stat care tre­buie înlocuit, o con­fer­ință de presă ca să‐l înjure pe Băs­escu. Însă toate astea nu pro­duc nici un fel de efecte con­crete în viața reală.

De aia e bine să se mai întâm­ple câte o calami­tate din când în când: o explozie de butelie, un incendiu. Guver­nul își ia repede cos­tu­mul de super­man și dă fuga să salveze pe cei năpăs­tu­iți. Însă cele mai bune cat­a­strofe sunt alea nat­u­rale pen­tru că sunt o mulțime de vic­time de sal­vat, deci mai mult cap­i­tal politic de adunat. De pildă o inun­dație. Atunci Vic­tor Viorel și Liviu pot ieși în mijlocul poporu­lui ca să rezolve "tre­burile mari" ale țării. Se demon­strează ome­nia con­ducă­to­rilor (domn' pri­mar, să vă asig­u­rați că toată lumea primește pâine și apă gra­tuit, da?), se pun între­bări cre­tine (și, ia zi tanti Leana, când a venit apa?), se rezolvă prob­leme punc­tuale (bă, voi doi, îl duceți pe nea Vasile să stea la școală până se retrag apele), se relaționează la nivel per­sonal (nea Ilie, stai lin­iștit, tre­cem pe la matale când ne întoarcem). Guver­nul e acolo, mișcă lucrurile, deci e com­pe­tent.

Și pen­tru ca totul să dobân­dească o dimen­si­une națion­ală, demnă de un prim min­istru, se iau și decizii majore: facem un dig, ca să pro­te­jăm satele. Absorbiți de necazurile de moment vic­timele de azi nu se între­abă, cum ar fi firesc, de ce a tre­buit să vină apa peste ei ca să se ia o ast­fel de măsură. Sau de ce domnu' Liviu în 16 ani de con­dus județul lor nu a adus nicio­dată vorba de nece­si­tatea unui dig într‐o zonă de risc. Sunt doar bucuroși că se face în sfârșit ceva pen­tru ei. Însă nu prea mult, doar stric­tul nece­sar, atât cât să rămână loc pen­tru alte nenoro­ciri ce vor pica pe capul lor, iar Vic­tor Viorel și Liviu să poată veni din nou să‐i salveze.

Între timp ei nu tre­buie decât să voteze. Pe cine? Nu vă bateți capul, le zice domnu' Liviu.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu