La ce sunt bune inundațiile

Să guver­nezi cu suc­ces o țară e o treabă com­pli­cată. Tre­buie să înțe­legi o gră­madă de con­cepte eco­no­mice și soci­ale, să le pui cap la cap, să ai niște obiec­tive rea­liste și clare către care să te îndrepți și câteva instru­mente de măsură ale pro­gre­se­lor pe care le faci. Ba mai mult, tre­buie să cunoști ris­cu­rile pla­nu­ri­lor tale și să pre­gă­tești pla­nuri de rezervă pen­tru cazul în care lucru­rile nu se întâm­plă exact cum ai plă­nuit. Toate astea se numesc stra­te­gie poli­tică și e ceea ce lip­sește de două­zeci și cinci de ani în Româ­nia post‐decembristă. Clasa poli­tică care s‐a creat în acești ani nu e doar dez­in­te­re­sată de o ast­fel de abor­dare, ci și com­plet inca­pa­bilă să o pună în prac­tică.

Prin com­pa­ra­ție, ca stra­teg, până și Ceau­șescu era net supe­rior. Ide­ile lui erau com­plet greșite, dar incom­pa­ra­bil mai arti­cu­late. Urmă­rea niște obiec­tive stu­pide, dar extrem de clare. A vrut să scape de dato­ria externă – o idee tâm­pită, care a adus multă sufe­rință popu­la­ției – și a ima­gi­nat un întreg șir de măsuri eco­no­mice și poli­tice ca să atingă acest țel. În '89 a și reu­șit. A vrut să moder­ni­zeze satul româ­nesc și și‐a pus con­sec­vent în apli­care pla­nu­rile – trec aici peste moda­li­tă­țile com­plet abe­rante prin care a pus asta în apli­care, doar pen­tru a sub­li­nia că exista o anu­mită deter­mi­nare și con­sec­vență în guver­na­rea de atunci, care azi a dis­pă­rut com­plet.

În criza asta de idei des­pre ce ar tre­bui făcut, imaginați‐vă guver­nan­tul român, recte Vic­tor Vio­rel, venind dimi­neața la ser­vi­ciu. S‐a uitat dimi­neață la doc­to­rița Plu­șica, a jucat un bas­chet cu băie­ții și diseară merge la o bere cu pri­e­te­nii pese­diști. Între toate astea cu ce să‐și umple tim­pul? Nea­vând un plan de urmat, Vic­tor Vio­rel are nevoie de pro­bleme pe care să le rezolve, ca să arate lumii și sieși că face ceva, că se află în treabă. Și cum Româ­nia nu duce lipsă de pro­bleme, agenda lui e mereu tim­pul plină de mate­rial de lucru: o ordo­nanță de rec­ti­fi­cat, niște taxe neco­lec­tate, un direc­tor al unei com­pa­nii de stat care tre­buie înlo­cuit, o con­fe­rință de presă ca să‐l înjure pe Băsescu. Însă toate astea nu pro­duc nici un fel de efecte con­crete în viața reală.

De aia e bine să se mai întâm­ple câte o cala­mi­tate din când în când: o explo­zie de bute­lie, un incen­diu. Guver­nul își ia repede cos­tu­mul de super­man și dă fuga să sal­veze pe cei năpăs­tu­iți. Însă cele mai bune catas­trofe sunt alea natu­rale pen­tru că sunt o mul­țime de vic­time de sal­vat, deci mai mult capi­tal poli­tic de adu­nat. De pildă o inun­da­ție. Atunci Vic­tor Vio­rel și Liviu pot ieși în mij­lo­cul popo­ru­lui ca să rezolve "tre­bu­rile mari" ale țării. Se demon­strează ome­nia con­du­că­to­ri­lor (domn' pri­mar, să vă asi­gu­rați că toată lumea pri­mește pâine și apă gra­tuit, da?), se pun între­bări cre­tine (și, ia zi tanti Leana, când a venit apa?), se rezolvă pro­bleme punc­tu­ale (bă, voi doi, îl duceți pe nea Vasile să stea la școală până se retrag apele), se rela­țio­nează la nivel per­so­nal (nea Ilie, stai liniș­tit, tre­cem pe la matale când ne întoar­cem). Guver­nul e acolo, mișcă lucru­rile, deci e com­pe­tent.

Și pen­tru ca totul să dobân­dească o dimen­siune națio­nală, demnă de un prim minis­tru, se iau și deci­zii majore: facem un dig, ca să pro­te­jăm satele. Absor­biți de neca­zu­rile de moment vic­ti­mele de azi nu se întreabă, cum ar fi firesc, de ce a tre­buit să vină apa peste ei ca să se ia o ast­fel de măsură. Sau de ce domnu' Liviu în 16 ani de con­dus jude­țul lor nu a adus nici­o­dată vorba de nece­si­ta­tea unui dig într‐o zonă de risc. Sunt doar bucu­roși că se face în sfâr­șit ceva pen­tru ei. Însă nu prea mult, doar stric­tul nece­sar, atât cât să rămână loc pen­tru alte neno­ro­ciri ce vor pica pe capul lor, iar Vic­tor Vio­rel și Liviu să poată veni din nou să‐i sal­veze.

Între timp ei nu tre­buie decât să voteze. Pe cine? Nu vă bateți capul, le zice domnu' Liviu.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu