Cine îl vrea pe Ponta președinte

Zelul cu care pese­diș­tii îl împing pe Ponta să can­di­deze la pre­șe­din­ție este pe zi ce trece tot mai sus­pect. Multă lume începe să se întrebe dacă nu cumva asta e o formă de a‐l scoate din zona exe­cu­tivă, trimițându‐l să se mani­feste deco­ra­tiv și impo­tent la Cotro­ceni. Dar îna­inte de a da vreun pro­nos­tic în această pri­vință, hai să inven­ta­riem moti­vele pen­tru care mai marii par­ti­du­lui roșu ar vrea să‐i facă vânt lui Vic­tor Vio­rel.

Un prim argu­ment care îmi vine în minte este com­pleta sa incom­pe­tență în mate­rie de admi­nis­tra­ție. Ori­cine are o idee des­pre ce înseamnă mana­ge­ment înțe­lege des­tul de bine că tot ceea ce face Ponta de când e prim minis­tru este să clămpăne pe la tele­vi­ziuni verzi si uscate, împroș­când mai cu seamă către duș­ma­nul cel mare, Băsescu. Treaba de admi­nis­tra­ție se face în spa­tele lui de către oameni care au idee cum se pot mane­vra pâr­ghi­ile unui guvern. Însă poves­tea asta nu se mai poate lungi la nesfâr­șit, e nevoie de cineva care să țină hățu­rile guver­nă­rii cu o mână fermă, să aibă cura­jul de a împărți buge­tul după inte­rese, pe minis­tere și județe.

Al doi­lea argu­ment este că – gri­juliu pro­ba­bil cu cariera sa poli­tică, aflată la înce­put – Ponta a cam bătut în retra­gere în pri­vința mari­lor schim­bări pe care mafia pese­distă le plă­nu­ise. Legea gra­ți­e­rii și amnis­tiei, super‐imunitățile par­la­men­tare, modi­fi­că­rile din codul penal, bot­nița pusă DNA și jus­ti­ției în gene­ral sunt tot atâ­tea exem­ple de slă­bi­ciuni ale actu­a­lu­lui pre­mier, into­le­ra­bile din per­spec­tiva baro­ni­lor par­ti­du­lui. Cei opt capi de județ care au ajuns pe mâna DNA nu sunt doar o pro­blemă de ima­gine pen­tru par­tid, ci și un real peri­col pen­tru tot angre­na­jul mafiot pen­tru că – mai devreme sau mai târ­ziu – unul din­tre ares­tați ar putea să devină prea gura­liv în fața jus­ti­ției, decon­spi­rând lucruri care i‐ar putea trage pe toți la fund.

Al tre­i­lea argu­ment este că Ponta are o gură spartă și proastă. Nu știe când să tacă, când să vor­bească și mai ales ce atunci când e pro­vo­cat. Noia­nul de pros­tii pe care le debi­tează a înce­put să devină subiect de ban­curi, afec­tând cre­di­bi­li­ta­tea guver­nă­rii. Și chiar dacă inten­ția pese­diș­ti­lor nu este aceea de a guverna bine, ci de a mulge finan­țele sta­tu­lui în favoa­rea lor, e nevoie totuși de cre­a­rea unei per­cep­ții pozi­tive în rân­dul pros­ti­mii (să ne amin­tim de Adrian Năs­tase), care tre­buie con­vinsă că guver­nul lucrează și e com­pe­tent. Ori exact per­cep­ția asta este pusă sub sem­nul îndo­ie­lii din cauza incon­ti­nen­ței ver­bale a actu­a­lu­lui pre­mier.

În fine, colac peste pupăză, Ponta începe să mani­feste niște ten­dințe cen­tri­fuge, părând că încearcă să se des­prindă de influ­ența baro­ni­lor. Nu pen­tru a pro­mova o poli­tică a com­pe­ten­ței și corec­ti­tu­di­nii, ci pen­tru a‐și crea pro­pria sferă de influ­ență și de putere. Cât încă nu e prea târ­ziu, cât încă ale­ge­rile se câștigă prin voința și influ­ența baro­ni­lor locali, ches­tia asta tre­buie sto­pată.

Pro­pul­sat la Cotro­ceni Ponta e nu doar ani­hi­lat, ci chiar util. Pro­ba­bil că pese­diș­tii de frunte gân­desc că lim­ba­rița lui deja pro­ver­bi­ală, ten­ta­ția per­ma­nentă de a vorbi fără să comu­nice nimic este cât se poate de potri­vită pen­tru a dia­loga cu UE și amba­sa­dele occi­den­tale, jus­ti­fi­când cu meș­te­șu­gite min­ciuni și per­dele de fum fap­tele de corup­ție ale mai mari­lor par­ti­du­lui. Rămâne de văzut dacă repre­zen­tan­ții țări­lor occi­den­tale vor avea vreun inte­res să înghită bali­ver­nele pseudo‐democratice ale lui Ponta, ști­ind că la adă­pos­tul lor corup­ția înflo­rește, iar con­tro­la­bi­li­ta­tea Româ­niei ca par­te­ner UE și NATO scade cu fie­care zi. Eu unul mă îndo­iesc. Pen­tru că impre­sia mea e că în spa­tele DNA nu e Băsescu – cum se suge­rează con­ti­nuu – ci mai degrabă nis­cai inter­puși ai mare­lui licu­rici.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Alice

  Cum lide­ri­lor occi­den­tali le e lene și să ia deci­zii, v. Ukraina, măcar să se asi­gure că la gra­niță e unul mai de Doamne‐ajută, dar și ăsta e un efort, vai, cât să se mai deran­jeze și ei.
  Și mi‐e că vom ajunge cu Ponta pe cap. Cu aju­to­rul celor pe care nu‐i inte­re­sează poli­tica (că de, ei tră­iesc în copaci, nu‐i afec­tează) și cu aju­to­rul nemij­lo­cit al ridi­co­lu­lui – pe numele său de scenă, Băsescu.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu