Sun­tem o țară care pune edu­ca­ția la loc de cin­ste — așa ar con­clu­ziona ci­neva care ar stu­dia dis­tri­bu­ția pro­fe­si­i­lor în rân­dul po­pu­la­ției ac­tive din Ro­mâ­nia. În ci­fre ab­so­lute, la nivel na­țio­nal me­se­ria cea mai prac­ti­cată este aceea de pro­fe­sor, peste 230 de mii de ro­mâni ocu­pând ast­fel de po­zi­ții plătite de stat doar în în­vă­țămân­tul pri­mar și cel se­cun­dar. Cu toate as­tea nive­lul de edu­ca­ție al ro­mâ­ni­lor este ex­trem de slab și con­ti­nuă să se de­te­ri­o­reze după cum tot sis­te­mul de în­vă­țământ ne arată în fi­e­care an, prin re­zul­ta­tele la exa­me­nele de bacalaureat.

Un stu­diu su­mar al ci­fre­lor pu­bli­cate de zia­rul Gân­dul ne con­duce și la alte con­clu­zii in­te­re­sante. Cu ex­cep­ția Că­lă­ra­șu­lui, Ia­lo­miței și Bră­i­lei, agri­cul­tura nu ajunge în top 3 în nici un alt ju­deț, deși știm toți că asta e prin­ci­pala ocu­pa­ție în mai toată Ro­mâ­nia. În Olt — ca exem­plu — pe pri­mele lo­curi sunt cro­i­to­rii, pro­fe­so­rii și bo­dy­gu­ar­zii — pe cine or fi păzind? Pe cro­i­tori? Vran­cea, care e un ju­deț cu multe re­surse agri­cole, e do­mi­nată de cro­i­tori — 1 din 6 ur­mași ai Vrân­cioa­iei coase de zor la ma­șină. Me­he­din­țiul lui Duicu nu are în top 3 de­cât me­se­rii plătite de stat. Vă las să fa­ceți pro­pri­ile voas­tre ob­ser­va­ții și să tra­geți con­clu­zi­ile care se cuvin.

meserii-romania

To­tuși o ul­timă re­marcă des­pre perla co­roa­nei, Bu­cu­reștiul, care are în top trei me­se­rii em­ble­ma­tice pen­tru oraș: bo­dy­gu­arzi, vân­ză­tori și ban­cheri. Cu alte cu­vinte de­fi­ni­ția unui per­fect tri­unghi al Ber­mu­de­lor ro­mâ­nești în care viața voas­tră poate dis­pare fără urmă: unii vă îm­pru­mută ba­nii pe care o să‑i îna­po­iați mai târ­ziu cu vârf și în­de­sat, al­ții vi‑i iau îna­poi pen­tru tot fe­lul de pros­tii, iar cei de-ai tre­i­lea îî cară îna­poi de la ma­ga­zin la bancă și au grijă să nu vă îm­pingă pă­ca­tul să șter­pe­liți ceva.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Da, pen­tru că și în Olt (Ca­ra­cal) și în Vran­cea (Fo­c­șani) in­dus­tria lon e în floare.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.