Am în­tre­bat și eu pe ci­neva care are li­pit pe ma­șină un ab­ți­bild din ăla cu “baby on bo­ard” la ce e bun. Și am pri­mit răs­pun­sul la care mă aș­tep­tam: ăi­lalți din tra­fic, când văd că ai co­pil în ma­șină, sunt aver­ti­zați să de­vină mai atenți, să con­ducă mai pre­ven­tiv. După o clipă de gân­dire am pri­mit și un al doi­lea răs­puns: vor fi și mai în­țe­le­gă­tori cu șo­fe­rul — dar mai frec­vent șo­fe­rița — ma­și­nii în ca­uză, ac­cep­tând că de­ma­rează mai greu, că merge mai încet.

Măr­tu­ri­sesc că eu, ca par­ti­ci­pant la tra­fic, nu îmi schimb com­por­ta­men­tul la ve­de­rea ab­ți­bil­du­lui. Mai ales că — de foarte multe ori — la bord nu e nici un co­pil. Nu vreau să spun că n‑aș fi atent, pre­caut și în­țe­le­gă­tor în ge­ne­ral, dar nici nu m‑aș pu­tea lă­uda că dau pe di­na­fară de ce șo­fer im­pe­ca­bil sunt. Mai fac gre­șeli, sper că nu foarte multe și de obi­cei ne­in­ten­țio­nate, mai în­jur pe al­ții, mai în­ca­sez și eu în­ju­ră­turi. Însă ab­ți­bil­dul cu pri­cina nu are nici un efect — nici po­zi­tiv, nici ne­ga­tiv — asu­pra mea. Pur și sim­plu îl ignor.

Și dacă mă gân­desc mai bine, cred că mai mult rău face. Adică hai să ana­li­zăm pu­țin ce me­saj trans­mite el: sti­mate par­ti­ci­pant la tra­fic, te rog să fii ci­vi­li­zat și atent la vo­lan pen­tru că eu am în ma­șină un co­pil. Dacă nu l‑aș avea ar fi ab­so­lut ok să te com­porți cu mine ca ul­ti­mul idiot, să cla­xo­nezi că nu mă mișc, să mă de­pă­șești pe li­nia de tram­vai, să te bagi cu forța în fața mea și, în ge­ne­ral, să faci toate mo­ji­ci­ile po­si­bile. În­tre adulți e în re­gulă să fii ne­sim­țit și dobitoc.

Însă vă rog nu când sunt de față co­piii pen­tru că, după cum știți, pe ei îi pre­gă­tim să de­vină Maica Te­reza și Ma­hatma Ghandi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.