Pro­blema

Se dă un oraș, să zi­cem că e vorba de Bu­cu­rești. În acest oraș lo­cu­iesc peste două mi­li­oane de ce­tă­țeni, la care se mai ada­ugă vreo câ­teva sute de mii de pro­vin­ci­ali care se vân­tură pe străzi spe­rând să gă­sească câi­nii cu co­vrigi în coadă. Mai adă­u­găm și vreo câ­teva mii sau zeci de mii de tu­riști care naiba știe ce vor să vadă aici. Toți oa­me­nii ăș­tia se mișcă în con­ti­nuu dintr‑o parte în alta. Tu tre­buie să îi transporți.

Dezvol­ta­rea analizei

De­si­gur, o so­lu­ție sim­plă ar fi să spui: treaba lor. Dar un oraș de ta­lia asta are ne­voie de un sis­tem de trans­port în co­mun. Pos­tu­lat: un oraș de mă­ri­mea Bu­cu­rești­u­lui nu poate func­ționa fără un sis­tem de trans­port în co­mun. În­chi­de­rea sa este im­po­si­bilă, fa­li­men­tul este inac­cep­ta­bil. Dacă sis­te­mul de trans­port nu e ren­ta­bil în sine, atunci bu­ge­tul lo­cal va tre­bui să‑l susțină.

Date cu­nos­cute: orice bu­cu­reș­tean care ajunge să aibă vâr­sta ma­jo­ra­tu­lui vi­sează să-și ia car­net, orice tâ­năr care do­bân­dește o slu­jbă cât de ne­în­sem­nată vi­sează să-și cum­pere o ma­șină și să se ală­ture tra­fi­cu­lui in­fer­nal. Ma­jo­ri­ta­tea re­u­șesc. Bu­cu­reștiul are peste un mi­lion de ma­șini în­ma­tri­cu­late. Unul din doi bu­cu­reș­teni are mașină.

În­tre­bare: de ce e ne­ren­ta­bil trans­por­tul în co­mun din Bu­cu­rești? Răs­puns sim­plu: nu există un nu­măr su­fi­cient de că­lă­tori care să plă­tească și ast­fel să se ge­ne­reze ve­ni­tu­rile ne­ce­sare. S‑ar pu­tea să existe și un apa­rat bi­ro­cra­tic cam stu­fos, dar pen­tru mo­ment să ad­mi­tem că nu asta e cea mai mare pro­blemă. Re­for­mu­lăm în­tre­ba­rea: cum fa­cem ca mai mulți ce­tă­țeni să uti­li­zeze trans­por­tul în co­mun? Răs­puns: păi mai în­tâi ne stră­duim să în­țe­le­gem de ce nu fo­lo­sește bu­cu­reș­tea­nul auto­bu­zul și tramvaiul.

Cu si­gu­ranță sunt multe mo­tive, fi­e­care cu im­por­tanța sa, pen­tru care trans­por­tul în co­mun nu e uti­li­zat, dar unul din­tre cele mai des in­vo­cate este vi­teza scă­zută de de­pla­sare. Te sui în auto­buz și faci un an până la des­ti­na­ție. Ora­șul este su­fo­cat de auto­mo­bile cu câte o sin­gură per­soană în ele. Auto­bu­zele și tro­lei­bu­zele sunt prinse în tra­fi­cul in­tens, tram­va­iele sunt blo­cate de ma­șini care cir­culă pe șine. Doar me­troul nu poate fi in­va­dat de automobiliști.

Re­for­mu­la­rea problemei

Cum se poate pro­iecta un tra­fic care să facă ora­șul ac­ce­si­bil trans­por­tu­lui în comun?

So­lu­ția

Există, din­colo de orice mo­ti­va­ții de altă na­tură, un im­pe­di­ment ma­jor pen­tru un trans­port în co­mun efi­cient și ren­ta­bil: do­rința ego­istă a bu­cu­reș­tea­nu­lui de a fo­losi zil­nic o ma­șină per­so­nală. Cum in­te­re­sul ge­ne­ral pre­va­lează în­tot­dea­una ce­lui per­so­nal, con­se­cința lo­gică ar tre­bui să fie ca acela care prin ma­ni­fes­ta­rea in­te­re­su­lui per­so­nal aduce atin­gere in­te­re­su­lui ge­ne­ral să plă­tească o des­pă­gu­bire. Adică o taxă de tra­fic. Dragă bu­cu­reș­tea­nule, vrei să cir­culi cu ma­șina per­so­nală în Bu­cu­rești? Mi­nu­nat, dar asta te costă nițel pen­tru că tra­fi­cul e foarte mare. Ai o ma­șină de până în 1,5 li­tri? 100 lei pe lună. Ai una de până la 2 li­tri? 200 de lei pe lună. Ai un di­ta­mai SUV-ul? 500 de lei pe lună, că ai de unde. Strângi fru­mos bă­nu­ții ăș­tia și fi­nan­țezi trans­por­tul în co­mun. La un mi­lion de ma­șini strângi ușor vreo 150 mi­li­oane de lei.

Nu te oprești aici. Te duci și la par­că­rile nea­me­na­jate. Ai ma­șină dar n‑ai loc de par­care și o pui pe do­me­niul pu­blic în lo­curi nea­me­na­jate? Ok, îți dau voie, dacă plă­tești încă 200 de lei pe lună. Suma se aplică auto­mat ori­că­rui auto­mo­bil care nu are aso­ciat un loc de par­care plătit. Pen­tru că pri­mă­ria (adică cei­lalți con­ce­tă­țeni) nu este obli­gată să-ți fur­ni­zeze ție loc de par­care pen­tru auto­mo­bi­lul per­so­nal. Și dacă nu îți con­vine mută-te în Eu­ropa oc­ci­den­tală, că acolo sunt țări unde nu poți nici să-ți cum­peri ma­șină până nu do­ve­dești că ai loc de parcare.

În pa­ra­lel iei din ca­ro­sa­bil spa­țiu pen­tru piste de bi­ci­clete, faci benzi des­ti­nate trans­por­tu­lui în co­mun, într-un cu­vânt res­trângi cir­cu­la­ția auto pe ce mai rămâne dis­po­ni­bil. Și lași sis­te­mul să se re­gleze sin­gur: mulți vor re­nunța la auto­mo­bil și vor veni să-ți plă­tească abo­na­ment pe trans­por­tul în co­mun, ceea ce va fi mai con­ve­na­bil fi­nan­ciar pen­tru ei și mai sta­bil ca ve­nit pen­tru oraș. Al­tii se vor sui pe bi­ci­cletă și vor face miș­care — o in­ves­ti­ție în să­nă­tate e ori­când bi­ne­ve­nită. Tra­fi­cul va fi mai res­pi­ra­bil, nive­lul de po­lu­are pe străzi mai scăzut.

Fru­mos, ele­gant, abs­tract. Quod erat demonstrandum.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice

  Cum par­ca­rea din mall nu mai e gra­tu­ită, co­le­gii mei care vin cu ma­șina la bi­rou tre­buie să plă­tească un abo­na­ment de 50RON pe lună, încă 50RON fi­ind su­por­tați de firmă. Nu-ți spun cât de orop­siți și asu­priți s‑au sim­țit în con­di­ți­ile în care au su­per-ma­șini și îți poți da seama cât costă com­bus­ti­bi­lul și asigurările.
  Cred că mă duc la HR să le cer să-mi de­con­teze și mie abo­na­men­tul de la me­trou, căci tot 50RON este.

  • Sorin Sfirlogea

   Păi asta e de do­me­niul le­gi­sla­ției mun­cii. E dis­cri­mi­nare în­tre an­ga­jați, nu?

   • Alice

    Ha­bar nu am, însă dis­cri­mi­na­rea e în floare, fie și dacă ne ui­tăm că se de­con­tează o parte din abo­na­mente doar la anu­mite cen­tre de fi­t­ness sau dacă prac­tici doar anu­mite hobby-uri. 

    Dar rămânând la su­biec­tul tra­fic, toată lu­mea în­cu­ra­jează mer­sul cu ma­șina: pri­mă­ria lăr­gește șo­sele pt ma­șini, face pa­saje, fir­mele plă­tesc parcarea..orice, nu­mai să te plimbi cu mașina.

    • Alin

     Cu lăr­gi­rea șo­se­le­lor ai doar par­țial drep­tate. Vezi ce se în­tâm­plă pe Ca­lea Victoriei 😐


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.