Ieri di­mi­neață aveam o scurtă con­ver­sa­ție pe chat cu Ka­ri­oka și re­mar­cam amân­doi re­la­ția tot mai strânsă din­tre po­li­tic și bi­se­rică și cum am­bele părți au în­țe­les că se pot servi re­ci­proc pen­tru a‑și pro­mova in­te­re­sele fi­nan­ci­are. Iar ali­anța asta po­li­tică func­țio­nează de mi­nune, pen­tru că se ba­zează pe com­por­ta­men­tul schi­zo­fre­nic al ro­mâ­nu­lui de rând, care vo­tează tot so­iul de hoți și min­ci­noși și pe urmă se duce la bi­se­rică și se ro­agă să‑i dea Dum­ne­zeu o viață mai bună. Și pen­tru că bi­se­rica aia mare unde ne vom mân­tui cu to­ții se face chiar în do­sul cur­ții par­la­men­tu­lui, o să se poată face o in­te­grare per­fectă în­tre cele două in­sti­tu­ții: po­li­ti­cie­nii o să dic­teze lis­tele cu ăia care tre­buie aleși, iar po­pii o să‑i pre­zinte eno­ri­a­și­lor ca pe tri­mi­șii lui Dumnezeu.

Mă gân­deam să caut în presa din tre­cut câ­teva do­vezi în sus­ți­ne­rea te­o­riei că acest pact există, dar ăș­tia de la Ade­vă­rul mi-au luat‑o îna­inte și m‑au scu­tit de bă­taia de cap a do­cu­men­tă­rii. Ci­tiți și me­di­tați, voi prea cu­cer­nici și ev­la­vi­oși or­to­do­cși! Și nu vă mi­rați dacă îna­inte de vo­tare taica popa vă apare la ușă și vă zice că e nouă săr­bă­toare bi­se­ri­cească — Vo­vo­teaza. Pu­pați icoana par­la­men­ta­ru­lui, dați ceva pen­tru cu­tia mi­lei și zi­ceți dim­pre­ună cu el: se vo­tează ro­bul lui Dum­ne­zeu, par­la­men­tar pe viață…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Și acest pact, ca și al­tele de alt­fel, câștigă pon­dere cu aju­to­rul ce­lor care nu se duc la vot.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.