Eu cu cine votez?

Cel­e­bra dilemă a cetățean­u­lui tur­men­tat este prob­a­bil foarte prezentă în mintea oricărui alegă­tor de dreapta, fie el mai mod­erat sau mai rad­i­cal. Agre­siunea roșie a pesedis­mu­lui de stat a devenit o prob­lemă reală și tinde să se trans­forme într‑o can­grenă politico-socială. Admit și eu — deși multă vreme am avut alte teorii per­son­ale — că par­tic­i­parea la alegeri a devenit impor­tantă, pen­tru că social­is­mul mafiot al lui Ponta și Drag­nea va mobi­liza la urne mase largi de prostălăi care să‑i voteze. Sin­gura șansă de a diminua măcar pro­porți­ile aces­tui deza­s­tru e par­tic­i­parea la vot.

Mai e un aspect: aceste alegeri au și o altă cono­tație decât dimen­si­unea euro­peană. Ele sunt un fel de test pre­al­a­bil al prezi­dențialelor din iarnă, o cal­i­brare a scenei politice românești, mai ales pe partea sa dreaptă. Ce se va întâm­pla după aceste alegeri are mare impor­tanță pen­tru ca Româ­nia să nu ajungă pe mâinile lui Ponta la Cotroceni și ale unui guvern roșu la palatul Vic­to­ria. Deși mici, șansele dreptei tre­buie jucate până la capăt.

Însă deo­cam­dată dreapta politică românească este extrem de fărămițată și urmă­toarea între­bare pe care mi‑o pun este, logic, cu cine să votez? Pe cine să încerc să scot în față ca lider al dreptei și al unificării ei? După mai multă chibzuință pe acest subiect am înțe­les că nu pot găsi un răspuns evi­dent și ime­diat, prin urmare am nevoie de puțin aju­tor în luarea aces­tei decizii. Un score­card ar fi exact ceea ce mi-ar tre­bui ca să pot enu­mera cri­teri­ile impor­tante pen­tru mine și pon­derea lor în rezul­tat.

Drept pen­tru care am luat în con­sid­er­are par­tidele impor­tante de dreapta: PNL, PDL și PMP. Am omis PNȚCD pen­tru că deo­cam­dată mi se par prea slab reprezen­tați, fără lid­eri cunoscuți, cu o agendă politică neclară.

Cri­teriuPon­derePNLPDLPMP
TOTAL100%6,76,97,7
Con­tin­uarea luptei anti­corupție30%468
Menținerea cotei unice de impoz­itare20%101010
Restruc­turarea admin­is­trației de stat10%556
Scu­tirea de impozit a dome­ni­u­lui IT10%888
Reduc­erea tax­elor apli­cate afac­er­ilor10%1088
Cred­i­bil­i­tatea externa10%467
Capac­i­tatea de unifica dreapta10%844

Din­tre toți, PMP-ul lui Băs­escu mi se pare cel mai prob­a­bil să con­tinuie lupta împotriva corupției. PDL-ul e oare­cum mai neconvingă­tor în priv­ința asta, mai ales că are încă mem­brii de tip Videanu sau Berceanu, iar PNL prin asocierea cu PSD mi se par prea puțin cred­i­bili (poate cu un președ­inte de par­tid gen Iohan­nis și înde­părtarea fig­urilor con­tro­ver­sate din par­tid s‑ar mai schimba câte ceva).

În priv­ința cotei de impoz­itare și a scu­tirii de impozit pen­tru IT — două aspecte care mă privesc direct — îi cred­itez pe toti cu ace­leași intenții. Cel puțin declar­a­tiv toți spun că vor con­tinua această politică fis­cală.

Cât despre restruc­turarea admin­is­tra­tivă, sin­gu­rul care are un dis­curs con­stant despre asta și chiar a făcut câte ceva în direcția asta e Băs­escu, deși nici el foarte convingă­tor. Nici PDL, nici PNL nu mi se par serios per­ocu­pați de prob­lema asta, în primul rând pen­tru că ea aduce cu sine o pierdere serioasă de voturi ale unei părți impor­tante a pop­u­lației.

Cred că peneliștii sunt mai intere­sați de reduc­erea tax­elor în mediul de afac­eri și că PMP, prin Băs­escu, au o viz­ibil­i­tate și o cred­i­bil­i­tate externă mai mare decât PDL și net supe­rioară PNL-ului, care a făcut gafe impar­don­abile de expri­mare pub­lică inter­națion­ală în perioada USL.

În fine, PNL mi se pare cel mai îndrep­tățit și mai capa­bil să unifice dreapta, în mare parte datorită bla­zonu­lui istoric și ide­o­logic pe care îl poartă. PDL e un soi de ghiveci politic, cu o stare de deza­gre­gare inte­rioară, iar PMP nu cred că ar fi nicio­data accep­tat de peneliști sau de pedeliști. Deși isto­ria recentă ne‑a ară­tat că pot apărea tot felul de sur­prize…

Desigur, sunt o gră­madă de pre­supuneri în cal­cu­lul meu, care se pot dovedi valide sau nu. Cri­teri­ile sunt și ele dis­cutabile, mai ales că sunt per­son­ale — pen­tru alții s‑ar putea să con­teze alte lucruri mai mult. Dar, una peste alta, alegerea pe care o fac eu este asta. Știu că în PMP e Elena Udrea și EBA, știu că au destule bube in cap și alții din acest par­tid, știu că Băs­escu e un ins cu un com­por­ta­ment și car­ac­ter dis­cutabil. În plus PMP nu pare să fie un potențial uni­fi­ca­tor al dreptei. Însă din­tre toate alegerile pe care le pot face, asta pare cea mai rezon­abilă acum.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Metco

  :))

 2. Alice

  Of, de când aștep­tam acest arti­col. Cât de impor­tant e să votezi, mai ales în zilele noas­tre. La europar­la­mentare votez PDL (pt Mon­ica Macovei)sau PNTcd (de incu­ra­jare, pt ca vreau sa‑l ajut sa dev­ina rel­e­vant).

  • Alice

   Mulțumesc, Sorin.

 3. Alin

  Parcă aveai altă bici­cletă.…

  • Alice

   Mai bine ți‑o schimbi și tu.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu