Eu cu cine votez?

Cele­bra dilemă a cetă­țea­nu­lui tur­men­tat este pro­ba­bil foarte pre­zentă în min­tea ori­că­rui ale­gă­tor de dreapta, fie el mai mode­rat sau mai radi­cal. Agre­siu­nea roșie a pese­dis­mu­lui de stat a deve­nit o pro­blemă reală și tinde să se trans­forme într‐o can­grenă politico‐socială. Admit și eu – deși multă vreme am avut alte teo­rii per­so­nale – că par­ti­ci­pa­rea la ale­geri a deve­nit impor­tantă, pen­tru că soci­a­lis­mul mafiot al lui Ponta și Drag­nea va mobi­liza la urne mase largi de pros­tă­lăi care să‐i voteze. Sin­gura șansă de a dimi­nua măcar pro­por­ți­ile aces­tui dez­as­tru e par­ti­ci­pa­rea la vot.

Mai e un aspect: aceste ale­geri au și o altă cono­ta­ție decât dimen­siu­nea euro­peană. Ele sunt un fel de test pre­a­la­bil al pre­zi­den­ți­a­le­lor din iarnă, o cali­brare a sce­nei poli­tice româ­nești, mai ales pe par­tea sa dreaptă. Ce se va întâm­pla după aceste ale­geri are mare impor­tanță pen­tru ca Româ­nia să nu ajungă pe mâi­nile lui Ponta la Cotro­ceni și ale unui guvern roșu la pala­tul Vic­to­ria. Deși mici, șansele drep­tei tre­buie jucate până la capăt.

Însă deo­cam­dată dreapta poli­tică româ­nească este extrem de fără­mi­țată și urmă­toa­rea între­bare pe care mi‐o pun este, logic, cu cine să votez? Pe cine să încerc să scot în față ca lider al drep­tei și al uni­fi­că­rii ei? După mai multă chi­b­zu­ință pe acest subiect am înțe­les că nu pot găsi un răs­puns evi­dent și ime­diat, prin urmare am nevoie de puțin aju­tor în lua­rea aces­tei deci­zii. Un sco­re­card ar fi exact ceea ce mi‐ar tre­bui ca să pot enu­mera cri­te­ri­ile impor­tante pen­tru mine și pon­de­rea lor în rezul­tat.

Drept pen­tru care am luat în con­si­de­rare par­ti­dele impor­tante de dreapta: PNL, PDL și PMP. Am omis PNȚCD pen­tru că deo­cam­dată mi se par prea slab repre­zen­tați, fără lideri cunos­cuți, cu o agendă poli­tică neclară.

Cri­te­riuPon­derePNLPDLPMP
TOTAL100%6,76,97,7
Con­ti­nu­a­rea lup­tei anti­co­rup­ție30%468
Men­ți­ne­rea cotei unice de impo­zi­tare20%101010
Res­truc­tu­ra­rea admi­nis­tra­ției de stat10%556
Scu­ti­rea de impo­zit a dome­ni­u­lui IT10%888
Redu­ce­rea taxe­lor apli­cate afa­ce­ri­lor10%1088
Cre­di­bi­li­ta­tea externa10%467
Capa­ci­ta­tea de uni­fica dreapta10%844

Din­tre toți, PMP‐ul lui Băsescu mi se pare cel mai pro­ba­bil să con­ti­nuie lupta împo­triva corup­ției. PDL‐ul e oare­cum mai necon­ving­ă­tor în pri­vința asta, mai ales că are încă mem­brii de tip Videanu sau Ber­ceanu, iar PNL prin aso­ci­e­rea cu PSD mi se par prea puțin cre­di­bili (poate cu un pre­șe­dinte de par­tid gen Iohan­nis și înde­păr­ta­rea figu­ri­lor con­tro­ver­sate din par­tid s‐ar mai schimba câte ceva).

În pri­vința cotei de impo­zi­tare și a scu­ti­rii de impo­zit pen­tru IT – două aspecte care mă pri­vesc direct – îi cre­di­tez pe toti cu ace­leași inten­ții. Cel puțin decla­ra­tiv toți spun că vor con­ti­nua această poli­tică fis­cală.

Cât des­pre res­truc­tu­ra­rea admi­nis­tra­tivă, sin­gu­rul care are un dis­curs con­stant des­pre asta și chiar a făcut câte ceva în direc­ția asta e Băsescu, deși nici el foarte con­ving­ă­tor. Nici PDL, nici PNL nu mi se par serios pero­cu­pați de pro­blema asta, în pri­mul rând pen­tru că ea aduce cu sine o pier­dere seri­oasă de voturi ale unei părți impor­tante a popu­la­ției.

Cred că pene­liș­tii sunt mai inte­re­sați de redu­ce­rea taxe­lor în mediul de afa­ceri și că PMP, prin Băsescu, au o vizi­bi­li­tate și o cre­di­bi­li­tate externă mai mare decât PDL și net supe­ri­oară PNL‐ului, care a făcut gafe impar­do­na­bile de expri­mare publică inter­națio­nală în peri­oada USL.

În fine, PNL mi se pare cel mai îndrep­tă­țit și mai capa­bil să uni­fice dreapta, în mare parte dato­rită bla­zo­nu­lui isto­ric și ide­o­lo­gic pe care îl poartă. PDL e un soi de ghi­veci poli­tic, cu o stare de dez­a­gre­gare inte­ri­oară, iar PMP nu cred că ar fi nici­o­data accep­tat de pene­liști sau de pede­liști. Deși isto­ria recentă ne‐a ară­tat că pot apă­rea tot felul de sur­prize…

Desi­gur, sunt o gră­madă de pre­su­pu­neri în cal­cu­lul meu, care se pot dovedi valide sau nu. Cri­te­ri­ile sunt și ele dis­cu­ta­bile, mai ales că sunt per­so­nale – pen­tru alții s‐ar putea să con­teze alte lucruri mai mult. Dar, una peste alta, ale­ge­rea pe care o fac eu este asta. Știu că în PMP e Elena Udrea și EBA, știu că au des­tule bube in cap și alții din acest par­tid, știu că Băsescu e un ins cu un com­por­ta­ment și carac­ter dis­cu­ta­bil. În plus PMP nu pare să fie un poten­țial uni­fi­ca­tor al drep­tei. Însă din­tre toate ale­ge­rile pe care le pot face, asta pare cea mai rezo­na­bilă acum.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Metco

  :))

 2. Alice

  Of, de când aștep­tam acest arti­col. Cât de impor­tant e să votezi, mai ales în zilele noas­tre. La euro­par­la­men­tare votez PDL (pt Monica Macovei)sau PNTcd (de incu­ra­jare, pt ca vreau sa‐l ajut sa devina rele­vant).

  • Alice

   Mul­țu­mesc, Sorin.

 3. Alin

  Parcă aveai altă bici­cletă.…

  • Alice

   Mai bine ți‐o schimbi și tu.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu