Ce­le­bra di­lemă a ce­tă­țea­nu­lui tur­men­tat este pro­ba­bil foarte pre­zentă în min­tea ori­că­rui ale­gă­tor de dreapta, fie el mai mo­de­rat sau mai ra­di­cal. Agre­siu­nea ro­șie a pe­se­dis­mu­lui de stat a de­ve­nit o pro­blemă re­ală și tinde să se trans­forme într‑o can­grenă po­li­tico-so­ci­ală. Ad­mit și eu — deși multă vreme am avut alte te­o­rii per­so­nale — că par­ti­ci­pa­rea la ale­geri a de­ve­nit im­por­tantă, pen­tru că so­ci­a­lis­mul ma­fiot al lui Ponta și Drag­nea va mo­bi­liza la urne mase largi de pros­tă­lăi care să‑i vo­teze. Sin­gura șansă de a di­mi­nua mă­car pro­por­ți­ile aces­tui dez­as­tru e par­ti­ci­pa­rea la vot.

Mai e un as­pect: aceste ale­geri au și o altă co­no­ta­ție de­cât di­men­siu­nea eu­ro­peană. Ele sunt un fel de test pre­a­la­bil al pre­zi­den­ți­a­le­lor din iarnă, o ca­li­brare a sce­nei po­li­tice ro­mâ­nești, mai ales pe par­tea sa dreaptă. Ce se va în­tâm­pla după aceste ale­geri are mare im­por­tanță pen­tru ca Ro­mâ­nia să nu ajungă pe mâi­nile lui Ponta la Co­tro­ceni și ale unui gu­vern roșu la pa­la­tul Vic­to­ria. Deși mici, șansele drep­tei tre­buie ju­cate până la capăt.

Însă deo­cam­dată dreapta po­li­tică ro­mâ­nească este ex­trem de fă­ră­mi­țată și ur­mă­toa­rea în­tre­bare pe care mi‑o pun este, lo­gic, cu cine să vo­tez? Pe cine să în­cerc să scot în față ca li­der al drep­tei și al uni­fi­că­rii ei? După mai multă chi­b­zu­ință pe acest su­biect am în­țe­les că nu pot găsi un răs­puns evi­dent și ime­diat, prin ur­mare am ne­voie de pu­țin aju­tor în lu­a­rea aces­tei de­ci­zii. Un sco­re­card ar fi exact ceea ce mi-ar tre­bui ca să pot enu­mera cri­te­ri­ile im­por­tante pen­tru mine și pon­de­rea lor în rezultat.

Drept pen­tru care am luat în con­si­de­rare par­ti­dele im­por­tante de dreapta: PNL, PDL și PMP. Am omis PNȚCD pen­tru că deo­cam­dată mi se par prea slab re­pre­zen­tați, fără li­deri cu­nos­cuți, cu o agendă po­li­tică neclară.

Cri­te­riuPon­derePNLPDLPMP
Con­ti­nu­a­rea lup­tei anticorupție30%468
Men­ți­ne­rea co­tei unice de impozitare20%101010
Res­truc­tu­ra­rea ad­mi­nis­tra­ției de stat10%556
Scu­ti­rea de im­po­zit a do­me­ni­u­lui IT10%888
Re­du­ce­rea ta­xe­lor apli­cate afacerilor10%1088
Cre­di­bi­li­ta­tea externa10%467
Ca­pa­ci­ta­tea de uni­fica dreapta10%844
TOTAL100%6,76,97,7

Din­tre toți, PMP-ul lui Bă­sescu mi se pare cel mai pro­ba­bil să con­ti­nuie lupta îm­po­triva co­rup­ției. PDL-ul e oa­re­cum mai ne­con­ving­ă­tor în pri­vința asta, mai ales că are încă mem­brii de tip Vi­deanu sau Ber­ceanu, iar PNL prin aso­ci­e­rea cu PSD mi se par prea pu­țin cre­di­bili (poate cu un pre­șe­dinte de par­tid gen Iohan­nis și în­de­păr­ta­rea fi­gu­ri­lor con­tro­ver­sate din par­tid s‑ar mai schimba câte ceva).

În pri­vința co­tei de im­po­zi­tare și a scu­ti­rii de im­po­zit pen­tru IT — două as­pecte care mă pri­vesc di­rect — îi cre­di­tez pe toti cu ace­leași in­ten­ții. Cel pu­țin de­cla­ra­tiv toți spun că vor con­ti­nua această po­li­tică fiscală.

Cât des­pre res­truc­tu­ra­rea ad­mi­nis­tra­tivă, sin­gu­rul care are un dis­curs con­stant des­pre asta și chiar a fă­cut câte ceva în di­rec­ția asta e Bă­sescu, deși nici el foarte con­ving­ă­tor. Nici PDL, nici PNL nu mi se par se­rios pe­ro­cu­pați de pro­blema asta, în pri­mul rând pen­tru că ea aduce cu sine o pier­dere se­ri­oasă de vo­turi ale unei părți im­por­tante a populației.

Cred că pe­ne­liș­tii sunt mai in­te­re­sați de re­du­ce­rea ta­xe­lor în me­diul de afa­ceri și că PMP, prin Bă­sescu, au o vi­zi­bi­li­tate și o cre­di­bi­li­tate ex­ternă mai mare de­cât PDL și net su­pe­ri­oară PNL-ului, care a fă­cut gafe im­par­do­na­bile de ex­pri­mare pu­blică in­ter­națio­nală în pe­ri­oada USL.

În fine, PNL mi se pare cel mai în­drep­tă­țit și mai ca­pa­bil să uni­fice dreapta, în mare parte da­to­rită bla­zo­nu­lui is­to­ric și ide­o­lo­gic pe care îl poartă. PDL e un soi de ghi­veci po­li­tic, cu o stare de dez­a­gre­gare in­te­ri­oară, iar PMP nu cred că ar fi nici­o­data ac­cep­tat de pe­ne­liști sau de pe­de­liști. Deși is­to­ria re­centă ne‑a ară­tat că pot apă­rea tot fe­lul de surprize…

De­si­gur, sunt o gră­madă de pre­su­pu­neri în cal­cu­lul meu, care se pot do­vedi va­lide sau nu. Cri­te­ri­ile sunt și ele dis­cu­ta­bile, mai ales că sunt per­so­nale — pen­tru al­ții s‑ar pu­tea să con­teze alte lu­cruri mai mult. Dar, una peste alta, ale­ge­rea pe care o fac eu este asta. Știu că în PMP e Elena Udrea și EBA, știu că au des­tule bube in cap și al­ții din acest par­tid, știu că Bă­sescu e un ins cu un com­por­ta­ment și ca­rac­ter dis­cu­ta­bil. În plus PMP nu pare să fie un po­ten­țial uni­fi­ca­tor al drep­tei. Însă din­tre toate ale­ge­rile pe care le pot face, asta pare cea mai re­zo­na­bilă acum.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Metco
 2. Alice

  Of, de când aș­tep­tam acest ar­ti­col. Cât de im­por­tant e să vo­tezi, mai ales în zi­lele noas­tre. La eu­ro­par­la­men­tare vo­tez PDL (pt Mo­nica Macovei)sau PNTcd (de in­cu­ra­jare, pt ca vreau sa‑l ajut sa de­vina relevant).

  • Alice

   Mul­țu­mesc, Sorin.

 3. Alin

  Parcă aveai altă bicicletă.…

  • Alice

   Mai bine ți‑o schimbi și tu.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.