Câ­teo­dată, când mă co­ple­șesc prea multe gân­duri, îmi ima­gi­nez tim­puri pe care nu am să le mai apuc, ani în­de­păr­tați de as­tăzi, plini de ne­cu­nos­cut și de în­tre­bă­rile min­ții mele și mă stră­du­iesc să în­țe­leg ros­tul ace­lei lumi în care eu nu voi mai fi. E un exer­ci­țiu com­pli­cat, pen­tru că — re­cu­noaș­tem sau nu, re­a­li­zăm sau nu — lu­mea are un rost, atât cât îl are pen­tru fi­e­care din noi, pen­tru că sun­tem parte a ei. Fără noi ros­tul o fi exis­tând, însă nu‑l mai pu­tem cu­prinde emo­țio­nal. Iar în ab­sența emo­ți­i­lor ce ne mai rămâne?

Iar unul din­tre gân­du­rile care mi-au cu­tre­ie­rat min­tea a fost ce se va alege de tot ceea ce scriu aici, de orele lungi în care am așe­zat cu­vinte într‑o rân­du­ire care mie mi‑a pă­rut po­tri­vită, po­ves­tind po­veș­tile mele sau ale al­tora vă­zute prin ochii mei. Până la urmă sunt doar câ­teva sute de me­ga­biți, în­și­ru­iri de zero și unu în­scrise pe un su­port mag­ne­tic care pot dis­pare într‑o cli­pită sub pu­te­rea unei co­menzi ero­nate sau printr‑o ba­nală de­fec­țiune teh­nică. Și chiar de nu vor dis­pare așa, ac­ci­den­tal, con­tul meu va ex­pira cân­dva și un ad­mi­nis­tra­tor de sis­tem va primi sar­cina să‑l șteargă pen­tru a face loc al­tor ima­gini, al­tor cu­vinte. Să în­semne asta că tot ceea ce am scris e zadarnic?

Gân­dul ăsta mi‑a dat une­ori târ­coale, de­mo­ra­li­zant pre­cum îmi în­chi­pui că e o haită de lupi care te îm­pre­soară iarna în pus­ti­e­ta­tea pă­du­rii. Să re­nunț, pen­tru că nu are rost, ori­cum ni­mic nu dă­i­nuie în­de­a­juns în­cât să con­teze. Apoi, într‑o seară, am vă­zut The book thief. Și am în­țe­les cum, din­colo de în­țe­le­ge­rea pe care o poți do­bândi prin mij­loa­cele ra­țiu­nii, cu­vân­tul poate să se pro­page de la tine prin cei­lalți, pre­cum o undă care se por­nește altă undă, care por­nește altă undă, care por­nește altă undă, care por­nește altă undă, care por­nește altă undă…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.