Clinceni contra Chiajna

De la o vreme încoace fotba­lul româ­nesc are o evo­lu­ție stra­nie. Și poate că evo­lu­ție – ter­men care suge­rează pro­gre­sul – e un cuvânt nepo­tri­vit în con­tex­tul des­pre care dis­cu­tăm. Pen­tru că numai de pro­gres nu poate fi vorba. O mul­țime de echipe sem­ni­fi­ca­tive au pro­bleme finan­ci­are tot mai mari, iar per­for­man­țele spor­tive se pră­bu­șesc con­stant. Să fie oare fun­dul gro­pii, de unde fotba­lul româ­nesc va renaște?

La FRF s‐a schim­bat con­du­ce­rea, iar noul pre­șe­dinte – Răzvan Bur­leanu – pare deter­mi­nat să schimbe lucru­rile. Con­tes­ta­ți­ile curg în jurul său și nu se știe cum se va sfârși epo­peea înlo­cu­i­rii lui Mir­cea Sandu, naș al fotba­lu­lui româ­nesc timp de mulți ani. Unii cred că Bur­leanu va pica, pen­tru că a fost impus de poli­tic. Alții zic că va rezista și va face cură­țe­nie în fotbal. Ceea ce sper și eu. La LPF, Gino Ior­gu­lescu nu dă încă sem­nele unei trans­for­mări seri­oase, părând că lasă lucru­rile să curgă în rit­mul și după regu­lile tre­cu­tu­lui. Cam­pi­o­na­tul intern se des­tramă trep­tat si pro­ba­bil că în curând nu vor mai fi prea mulți bani de învâr­tit, ceea ce va scă­dea și mai mult inte­re­sul pen­tru inves­ti­ții în fotbal.

Dacă ne uităm puțin retros­pec­tiv la ceea ce s‐a întâm­plat în ulti­mii două­zeci de ani con­sta­tăm că fotba­lul n‐a fost decât o mare afa­cere cu carne vie, diri­jată de câțiva păpușari. Majo­ri­ta­tea din­tre ei sunt acum după gra­tii, plă­tind mult prea târ­ziu și prea puțin dez­as­trul finan­ciar și medi­a­tic pe care l‐au gene­rat prin acțiu­nile lor. Din rămă­și­țele gene­ra­ției de aur, cre­ată de bla­ma­tul regim comu­nist, s‐au încro­pit pri­mele afa­ceri bănoase pen­tru sam­sa­rii de jucă­tori.

Unii au înțe­les des­tul de repede că jucă­to­rii talen­tați pot fi umflati medi­a­tic, pro­mo­vați prin inter­me­diul națio­na­lei de fotbal cu cola­bo­ra­rea selec­țio­ne­ru­lui și a șefu­lui FRF și vân­duți la clu­buri din stră­i­nă­tate pe sume fru­mu­șele. Câștiga patro­nul clu­bu­lui care vin­dea, câștiga și impre­sa­rul, câștiga și jucă­to­rul. Toată lumea părea feri­cită, doar că în urma aces­tor afa­ceri fotba­lul nu câștiga nici o leț­caie în inves­ti­ții la baza sa, acolo de unde ar fi tre­buit să cre­ască alte valori.

Nive­lul cam­pi­o­na­tu­lui a fost nițel ridi­cat cu jucă­tori stră­ini aduși din alte zări, pre­cum por­tu­ghe­zii de la CFR Cluj sau afri­ca­nii de la Vaslui și Pan­du­rii. Echi­pele în care au jucat au avut per­for­manțe nota­bile pen­tru nive­lul cam­pi­o­na­tu­lui intern, semn că valoa­rea poate fi cul­ti­vată. Însă așa‐zișii inves­ti­tori din fotbal n‐aveau nici un gând de a crea per­for­manță sus­te­na­bilă – cam­pi­o­na­tul a fost săl­tat cali­ta­tiv doar pen­tru că din cupele euro­pene se căș­ti­gau bani. A fost și asta o ciu­pe­ală, a doua ca mărime, care s‐a stins și ea la fel ca vân­ză­rile de talente pen­tru că nu s‐a făcut nimic pen­tru a o sus­ține pe ter­men lung.

N‐am putut nici­o­dată să pri­cep de ce oameni inte­li­genți se duc pe sta­di­oane și zbi­ară ca niște apu­cați în sus­ti­ne­rea unei echipe de club sau națio­nale, atunci când știu că totul e de fapt o punere in scenă pen­tru ca niște șme­cheri să se aleagă cu bani. Dar sunt sigur că inu­ti­lele lor zba­teri în tri­bune și peluze ser­veau cu brio sco­pu­lui mer­can­til al între­gii afa­ceri care este azi fotba­lul. Spec­ta­co­lul tre­buie să fie com­plet pen­tru ca banii să curgă spre buzu­na­rele băie­ți­lor deș­tepți.

Iar acum con­sta­tăm că Dinamo intră în fali­ment, Spor­tul a închis baraca, Rapid e în liga 2 și nu pri­mește licență de pro­mo­vare, Poli Timi­șoara a dis­pă­rut din cauza unor scan­da­luri avo­că­țești, iar Crai­ova nu se mai știe dacă există sau nu. În locul lor apar echipe mete­orice pre­cum Uni­rea Urzi­ceni, CS Oto­peni, Boto­șani, Con­cor­dia Chia­jna sau FC Clin­ceni. Cine le finan­țează și de ce sunt împinse spre prima ligă, nimeni nu știe. De ce mor după doar câteva sez­oane, iar nu se știe. Dar mă tem că în rit­mul ăsta nu va mai trece mult până când vom dis­cuta aprins des­pre cine câștigă cam­pi­o­na­tul: Chia­jna sau Clin­ceni?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu