Avem o di­lemă, de­loc sim­plă: ac­cep­ta­rea ho­mo­se­xu­a­li­tă­ții și a al­tor mi­no­ri­tăți se­xu­ale este o do­vadă de to­le­ranță sau o pier­dere a mo­ra­li­tă­ții? Iar răs­pun­sul la această în­tre­bare pare să îm­partă so­ci­e­ta­tea în două ta­bere — ceea ce ob­serv că se în­tâm­plă cam prea des în ul­ti­mul timp. Prea multe sunt su­biec­tele care ne an­ta­go­ni­zează social.

Ca­to­li­cis­mul, prin chiar vo­cea Pa­pei, de­vine mai în­gă­du­i­tor cu su­biec­tul, în­țe­le­gând pro­ba­bil că ade­rența so­ci­ală a ves­ti­ci­lor la o re­torică in­to­le­rantă este tot mai scă­zută. Deci, cum s‑ar zice în lim­baj con­su­me­rist, aten­ție la cus­to­mer retention.

Or­to­do­xia însă e ho­tă­râtă să ne arate ca­lea cea dreaptă și bi­ne­în­țe­les că ei o știu cel mai bine. Pro­blema nu e fap­tul că pre­a­cu­cer­ni­cii cle­rici strâng mor­mane de bani de la eno­ri­ași și nu în­torc că­tre so­ci­e­tate de­cât o fă­râmă din ei. Nu con­tează că tot mai des cle­ri­cii sunt im­pli­cați în șan­taje, eva­ziuni fis­cale și re­țele de tra­fic ile­gal de măr­furi. Nu con­tează că opu­lența afi­șată de pre­la­ții de nivel su­pe­rior este în to­tal con­trast cu să­ră­cia ce­lor care-și pun ul­tima spe­ranță în biserică.

Con­tează că a câști­gat Eu­ro­vi­sio­nul o fe­meie cu barbă. Și de aia ne‑a dat Dum­ne­zeu inundații.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Fe­meia cu barba sea­mana cu Mi­ha­ela Radulescu.
    Sunt foarte cu­ri­oasa cum le‑o fi ex­pli­cat Ponta co­pi­i­lor, pe care i‑a ta­rat dupa el Co­penhaga, cine a cas­ti­gat Eurovisionul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.