Miracol, miraculos, miraculând

A fost un mira­col pen­tru noi româ­nii că în '89 a căzut regi­mul comu­nist. Unora ne place să cre­dem că a fost o revo­lu­ție stâr­nită de mânia popo­ru­lui, că mămă­liga româ­nească a explo­dat în sfâr­șit, că româ­nii s‐au deș­tep­tat din som­nul cel de moarte, așa cum spun ver­su­rile cân­te­cu­lui ce avea să devină ulte­rior imn națio­nal. Însă ade­vă­rul crud este că în can­ce­la­ri­ile altor state, mai puter­nice și mai influ­ente, s‐a hotă­rât că Româ­nia tre­buie să‐și schimbe cur­sul isto­riei și au plan­tat prin­tre noi sâm­bu­rii unei lovi­turi de stat îmbră­cate în straie revo­lu­țio­nare. Pen­tru că nici­când n‐o visa­sem posi­bilă noi înșine, revo­lu­ția a fost un mira­col.

De atunci încoace româ­nii caută omul mira­cu­los care să îi scoată la liman, aducându‐le pros­pe­ri­ta­tea per­so­nală. Căci ce rost au liber­ta­tea cuvân­tu­lui, demo­cra­ția și toate cele­lalte lozinci în numele cărora zice‐se au murit eroii revo­lu­ției dacă ele nu ne umplu pân­te­cul și nu ne aduc o mașină în fața blo­cu­lui? După anii lungi de con­strân­geri mate­ri­ale, micii și berea, mer­ța­nul și câști­gul facil au deve­nit obiec­ti­vele noas­tre per­so­nale la care sun­tem îndri­tu­iți să aspi­răm, noi cei mai viteji, mai pri­mi­tori, mai deș­tepți și mai nedrep­tă­țiți din întreaga isto­rie a lumii. Nu mai e nevoie decât de a găsi omul mira­cu­los care ne poate aduce toate astea pe tavă, cumva, nu știm pre­cis cum, treaba lui.

Unii s‐au tre­zit de curând din reve­ria asta, au înțe­les că Godot nu există și au spus: tre­buie să acțio­năm noi înșine. Dacă omul mira­cu­los nu există, atunci tre­buie să facem noi înșine ceva. Însă nu prin muncă stă­ru­i­toare, nu prin efort zil­nic, ci printr‐un sin­gur gest măi­as­tru, printr‐o frondă scurtă, printr‐o lovi­tură de maes­tru. Nu mai cău­tăm omul mira­cu­los, ci mira­cu­lăm noi înșine: boicot elec­to­ral. Punem cu botul pe labe toată clasa poli­tică actu­ală, coruptă și mize­ra­bilă, printr‐o acțiune de o zi. Nu ne ducem la vot și, când nu ne‐or vedea la urne, îi facem să se căi­ască amar­nic pen­tru pur­ta­rea lor. Se vor îndrepta desi­gur din gre­șe­ala în care au căzut, poate nu ime­diat, dar în douăzeci‐treizeci de ani cu sigu­ranță.

Nu s‐a schim­bat nimic esen­țial în men­ta­lul româ­ni­lor. Încă mai cre­dem că doar prin mira­cole putem reuși. Alt­min­teri munca zil­nică, truda de a fi în fie­care zi cetă­țean, e prea obo­si­toare. Nu se merită, monșer!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Rodica Ilie

    Asa ar tre­bui sa nu mearga nimeni la vot, dar noi roma­nii nu putem fi uniti, cei metu­iti cu o galeata sau un mic se duc.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu