Tre­buie ne­a­pă­rat să mă in­stru­iesc mai mult des­pre im­pri­man­tele as­tea 3D. Le văd tot mai pre­zente în ști­rile zi­lei, deo­cam­dată la ru­brica ches­ti­i­lor spec­ta­cu­loase, nu doar pen­tru că au un ca­rac­ter in­so­lit, ci și pen­tru fap­tul că unele re­a­li­zări sunt re­mar­ca­bile. Îmi amin­tesc că am vă­zut o știre des­pre o casă con­stru­ită din mo­dule im­pri­mate, mai de­mult au fost niște dis­cu­ții des­pre po­si­bi­li­ta­tea de a pro­duce arme cu o ast­fel de im­pri­mantă. Dar ceea ce mi‑a atras și mai mult aten­ția a fost o știre des­pre o tâ­nără care a re­u­șit să pro­ducă ru­juri cu o ast­fel de im­pri­mantă, pro­du­cându-și acasă cos­me­ti­cele pro­prii. Au­to­rul ar­ti­co­lu­lui su­gera că — po­ten­țial — in­dus­tria de cos­me­tice ar tre­bui să de­vină în­gri­jo­rată de ori­zon­tu­rile pe care le des­chide această idee.

Și m‑am gân­dit că toate as­tea n‑ar fi po­si­bile dacă n‑ar exista fe­no­me­na­lul im­pact al in­ter­ne­tu­lui, cu ne­li­mi­tata sa ca­pa­ci­tate de a dis­tri­bui in­for­ma­ții în mod gra­tuit. Orice ți-ai dori să faci, poți să ca­uți pe in­ter­net și aproape si­gur vei găsi su­fi­ciente re­surse care să te ghi­deze în di­rec­ția do­rită, de la gră­di­nă­rit la con­struc­ția unui mic pla­nor. E drept, in­ter­ne­tul e plin și de o gră­madă de pros­tii, ceea ce mă fac să mă gân­desc că există pro­ba­bil cel pu­țin două ca­te­go­rii de uti­li­za­tori ai săi: cei care pro­duc și dis­tri­buie in­for­ma­ție utilă și cei care îl po­lu­ează cu pro­pria stu­pi­di­tate. Din fe­ri­cire deo­cam­dată e loc pen­tru am­bele categorii.

Dar dacă pui can­ti­ta­tea asta de in­for­ma­ție dis­po­ni­bilă la un loc cu ca­pa­ci­ta­tea de a o trans­forma în re­a­li­tăți ma­te­ri­ale, în obiecte de care te poți fo­losi, în­seamnă că (te­o­re­tic) tot ce ai ne­voie este ener­gie și ma­te­rii prime pen­tru im­pri­mare. Cum ener­gia tinde să își mute sur­sele de la com­bus­ti­bili fo­sili că­tre cea so­lară și eo­li­ană, într-un vi­i­tor nu foarte în­de­păr­tat nu va fi com­plet im­po­si­bil să îți “im­primi” acasă o bi­ci­cletă fo­lo­sind ener­gie de la pa­no­u­rile tale so­lare — pare fic­țiune, dar cre­deți-mă că nu e. Chiar zi­lele tre­cute ci­team că a apă­rut o im­pri­mantă 3D la un preț foarte com­pe­ti­tiv: 149 de do­lari. Iar re­sur­sele, care pot de­veni o pro­blemă, ar pu­tea fi re­ci­clate mult mai sim­plu prin “to­pi­rea” obiec­te­lor care nu-ți mai sunt de fo­los și re­u­ti­li­za­rea ma­te­ri­a­le­lor pen­tru a crea altceva.

Și există ten­ta­ția să crezi că asta va da o lo­vi­tură des­tul de pu­ter­nică unor in­dus­trii ac­tu­ale, care se vor ve­dea con­cu­rate de pro­duc­ția in­di­vi­du­ală de ast­fel de bu­nuri. Să fie aces­tea sem­nele unui al pa­tru­lea val în evo­lu­ția eco­no­mică a ome­ni­rii, tre­ce­rea de la o so­ci­e­tate ba­zată pe pe­trol, pa­tente și pro­duc­tie de se­rie la una ba­zată pe ener­gie verde, in­for­ma­ție par­ta­jată și pro­duc­ție in­di­vi­du­a­li­zată? E o vi­ziune in­te­re­santă, dar este și re­a­listă? Unii spun că da.

Eu unul nu mă în­gri­jo­rez însă pen­tru soarta ca­pi­ta­lis­mu­lui în an­sam­blul său, din două mo­tive. Pri­mul este că va găsi în­tot­dea­una mo­da­li­tăți să stri­vească con­cu­rența mică, dacă nu prin iefti­ni­rea pro­du­se­lor lor, mă­car prin con­tro­lul ma­te­ri­i­lor prime. Iar al doi­lea este că în­tot­dea­una va exista o sumă res­pec­ta­bilă de in­di­vizi care vor trăi cu căș­tile în urechi și ochii în ecra­nul unui dis­po­zi­tiv mo­bil, prea pre­o­cu­pați de pro­pria lor su­fi­ciență ca să ob­serve că se pot trans­forma din sim­pli con­su­ma­tori în oa­meni li­beri și creativi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Sorin Sfirlogea

    Nu cred că avem cum să oprim în vreun fel în­cli­na­ți­ile spre rău ale oa­me­ni­lor. In­di­fe­rent ce teh­no­lo­gie sau stil de viață am adopta, ge­nul ăsta de pro­bleme vor con­ti­nua să existe, din păcate.

  2. Georgiana Cobzaru

    Ce ne fa­cem insa cu ches­ti­ile ne­ga­tive ce pot fi pro­duse cu im­pri­man­tele 3D, va­zu­sem o stire cu un chi­nez ce fu­sese ares­tat din ca­uza ca “im­prima” tot fe­lul de arme si pistoale…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.