Al patrulea val

Tre­buie nea­pă­rat să mă instru­iesc mai mult des­pre impri­man­tele astea 3D. Le văd tot mai pre­zente în ști­rile zilei, deo­cam­dată la rubrica ches­ti­i­lor spec­ta­cu­loase, nu doar pen­tru că au un carac­ter inso­lit, ci și pen­tru fap­tul că unele rea­li­zări sunt remar­ca­bile. Îmi amin­tesc că am văzut o știre des­pre o casă con­stru­ită din module impri­mate, mai demult au fost niște dis­cu­ții des­pre posi­bi­li­ta­tea de a pro­duce arme cu o ast­fel de impri­mantă. Dar ceea ce mi‐a atras și mai mult aten­ția a fost o știre des­pre o tânără care a reu­șit să pro­ducă rujuri cu o ast­fel de impri­mantă, producându‐și acasă cos­me­ti­cele pro­prii. Auto­rul arti­co­lu­lui sugera că – poten­țial – indus­tria de cos­me­tice ar tre­bui să devină îngri­jo­rată de ori­zon­tu­rile pe care le des­chide această idee.

Și m‐am gân­dit că toate astea n‐ar fi posi­bile dacă n‐ar exista feno­me­na­lul impact al inter­ne­tu­lui, cu neli­mi­tata sa capa­ci­tate de a dis­tri­bui infor­ma­ții în mod gra­tuit. Orice ți‐ai dori să faci, poți să cauți pe inter­net și aproape sigur vei găsi sufi­ciente resurse care să te ghi­deze în direc­ția dorită, de la gră­di­nă­rit la con­struc­ția unui mic pla­nor. E drept, inter­ne­tul e plin și de o gră­madă de pros­tii, ceea ce mă fac să mă gân­desc că există pro­ba­bil cel puțin două cate­go­rii de uti­li­za­tori ai săi: cei care pro­duc și dis­tri­buie infor­ma­ție utilă și cei care îl polu­ează cu pro­pria stu­pi­di­tate. Din feri­cire deo­cam­dată e loc pen­tru ambele cate­go­rii.

Dar dacă pui can­ti­ta­tea asta de infor­ma­ție dis­po­ni­bilă la un loc cu capa­ci­ta­tea de a o trans­forma în rea­li­tăți mate­ri­ale, în obiecte de care te poți folosi, înseamnă că (teo­re­tic) tot ce ai nevoie este ener­gie și mate­rii prime pen­tru impri­mare. Cum ener­gia tinde să își mute sur­sele de la com­bus­ti­bili fosili către cea solară și eoli­ană, într‐un vii­tor nu foarte înde­păr­tat nu va fi com­plet impo­si­bil să îți "imprimi" acasă o bici­cletă folo­sind ener­gie de la pano­u­rile tale solare – pare fic­țiune, dar credeți‐mă că nu e. Chiar zilele tre­cute citeam că a apă­rut o impri­mantă 3D la un preț foarte com­pe­ti­tiv: 149 de dolari. Iar resur­sele, care pot deveni o pro­blemă, ar putea fi reci­clate mult mai sim­plu prin "topi­rea" obiec­te­lor care nu‐ți mai sunt de folos și reu­ti­li­za­rea mate­ri­a­le­lor pen­tru a crea alt­ceva.

Și există ten­ta­ția să crezi că asta va da o lovi­tură des­tul de puter­nică unor indus­trii actu­ale, care se vor vedea con­cu­rate de pro­duc­ția indi­vi­du­ală de ast­fel de bunuri. Să fie aces­tea sem­nele unui al patru­lea val în evo­lu­ția eco­no­mică a ome­ni­rii, tre­ce­rea de la o soci­e­tate bazată pe petrol, patente și pro­duc­tie de serie la una bazată pe ener­gie verde, infor­ma­ție par­ta­jată și pro­duc­ție indi­vi­du­a­li­zată? E o viziune inte­re­santă, dar este și rea­listă? Unii spun că da.

Eu unul nu mă îngri­jo­rez însă pen­tru soarta capi­ta­lis­mu­lui în ansam­blul său, din două motive. Pri­mul este că va găsi întot­dea­una moda­li­tăți să stri­vească con­cu­rența mică, dacă nu prin iefti­ni­rea pro­du­se­lor lor, măcar prin con­tro­lul mate­ri­i­lor prime. Iar al doi­lea este că întot­dea­una va exista o sumă res­pec­ta­bilă de indi­vizi care vor trăi cu căș­tile în urechi și ochii în ecra­nul unui dis­po­zi­tiv mobil, prea pre­o­cu­pați de pro­pria lor sufi­ciență ca să observe că se pot trans­forma din sim­pli con­su­ma­tori în oameni liberi și cre­a­tivi.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Sorin Sfirlogea

  Nu cred că avem cum să oprim în vreun fel încli­na­ți­ile spre rău ale oame­ni­lor. Indi­fe­rent ce teh­no­lo­gie sau stil de viață am adopta, genul ăsta de pro­bleme vor con­ti­nua să existe, din păcate.

 2. Georgiana Cobzaru

  Ce ne facem insa cu ches­ti­ile nega­tive ce pot fi pro­duse cu impri­man­tele 3D, vazu­sem o stire cu un chi­nez ce fusese ares­tat din cauza ca "imprima" tot felul de arme si pis­to­ale…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu