Al patrulea val

Tre­buie neapărat să mă instru­i­esc mai mult despre imp­ri­man­tele astea 3D. Le văd tot mai prezente în știr­ile zilei, deo­cam­dată la rubrica chesti­ilor spec­tac­u­loase, nu doar pen­tru că au un car­ac­ter insolit, ci și pen­tru fap­tul că unele real­izări sunt remar­ca­bile. Îmi amintesc că am văzut o știre despre o casă con­stru­ită din mod­ule impri­mate, mai demult au fost niște dis­cuții despre posi­bil­i­tatea de a pro­duce arme cu o ast­fel de imp­ri­mantă. Dar ceea ce mi‑a atras și mai mult atenția a fost o știre despre o tânără care a reușit să pro­ducă rujuri cu o ast­fel de imp­ri­mantă, producându-și acasă cos­met­icele pro­prii. Autorul arti­colu­lui sug­era că — potențial — indus­tria de cos­met­ice ar tre­bui să dev­ină îngri­jo­rată de ori­zon­turile pe care le deschide această idee.

Și m‑am gân­dit că toate astea n‑ar fi posi­bile dacă n‑ar exista fenom­e­nalul impact al inter­ne­tu­lui, cu nelim­i­tata sa capac­i­tate de a dis­tribui infor­mații în mod gra­tuit. Orice ți-ai dori să faci, poți să cauți pe inter­net și aproape sigur vei găsi sufi­ciente resurse care să te ghideze în direcția dorită, de la grăd­inărit la con­strucția unui mic planor. E drept, inter­ne­tul e plin și de o gră­madă de prostii, ceea ce mă fac să mă gân­desc că există prob­a­bil cel puțin două cat­e­gorii de uti­liza­tori ai săi: cei care pro­duc și dis­tribuie infor­mație utilă și cei care îl poluează cu pro­pria stu­pid­i­tate. Din feri­cire deo­cam­dată e loc pen­tru ambele cat­e­gorii.

Dar dacă pui can­ti­tatea asta de infor­mație disponi­bilă la un loc cu capac­i­tatea de a o trans­forma în real­ități mate­ri­ale, în obiecte de care te poți folosi, înseamnă că (teo­retic) tot ce ai nevoie este energie și materii prime pen­tru impri­mare. Cum ener­gia tinde să își mute sursele de la com­bustibili fos­ili către cea solară și eoliană, într-un viitor nu foarte înde­păr­tat nu va fi com­plet imposi­bil să îți "imprimi" acasă o bici­cletă folosind energie de la panourile tale solare — pare ficți­une, dar credeți-mă că nu e. Chiar zilele tre­cute citeam că a apărut o imp­ri­mantă 3D la un preț foarte com­pet­i­tiv: 149 de dolari. Iar resursele, care pot deveni o prob­lemă, ar putea fi reci­clate mult mai sim­plu prin "top­irea" obiectelor care nu-ți mai sunt de folos și reuti­lizarea mate­ri­alelor pen­tru a crea altceva.

Și există ten­tația să crezi că asta va da o lovi­tură destul de put­er­nică unor indus­trii actuale, care se vor vedea con­cu­rate de pro­ducția indi­vid­u­ală de ast­fel de bunuri. Să fie aces­tea sem­nele unui al patrulea val în evoluția eco­nom­ică a omenirii, tre­cerea de la o soci­etate bazată pe petrol, patente și pro­duc­tie de serie la una bazată pe energie verde, infor­mație par­ta­jată și pro­ducție indi­vid­u­al­izată? E o viz­iune intere­santă, dar este și real­istă? Unii spun că da.

Eu unul nu mă îngri­jorez însă pen­tru soarta cap­i­tal­is­mu­lui în ansam­blul său, din două motive. Primul este că va găsi întot­deauna modal­ități să strivească con­curența mică, dacă nu prin ief­tinirea pro­duselor lor, măcar prin con­trolul materi­ilor prime. Iar al doilea este că întot­deauna va exista o sumă respectabilă de indi­vizi care vor trăi cu căștile în ure­chi și ochii în ecranul unui dis­poz­i­tiv mobil, prea pre­ocu­pați de pro­pria lor sufi­ciență ca să observe că se pot trans­forma din sim­pli con­suma­tori în oameni liberi și cre­ativi.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Sorin Sfirlogea

    Nu cred că avem cum să oprim în vreun fel încli­nați­ile spre rău ale oame­nilor. Indifer­ent ce tehnolo­gie sau stil de viață am adopta, genul ăsta de prob­leme vor con­tinua să existe, din păcate.

  2. Georgiana Cobzaru

    Ce ne facem insa cu chesti­ile neg­a­tive ce pot fi pro­duse cu imp­ri­man­tele 3D, vazusem o stire cu un chinez ce fus­ese are­stat din cauza ca "imprima" tot felul de arme si pis­toale…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu