Bi­se­rica ca­to­lică este cu si­gu­ranță mai an­co­rată în so­ci­e­tate de­cât cea or­to­doxă. Nu știu și nu cred că are vreo im­por­tanță de par­tea că­reia este ade­vă­rul în pri­vința ma­rii schisme, care e ca­lea cea ade­vă­rată, dar din pos­tura de creș­tin or­to­dox ne­prac­ti­cant pot să spun că mai de­grabă re­gă­sesc me­saje și pilde im­por­tante în dis­cur­sul Pa­pei de­cât al pa­tri­ar­hu­lui României.

Papa Francisc re­u­șește să ui­mească încă o dată și pro­ba­bil nu pen­tru ul­tima oară cu ges­tu­rile sale de im­pli­care so­ci­ală, in­vi­tând pre­șe­din­tele Isra­e­lu­lui și al Pa­les­ti­nei la Va­ti­can pen­tru “a se ruga îm­pre­ună pen­tru pace”. O ase­me­nea in­vi­ta­ție nu poate fi re­fu­zată, de­si­gur. Con­ti­nu­a­rea o vom afla împreună.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.