Mie imi e greu să ima­gi­nez o probă mai con­cretă de com­por­ta­ment du­pli­ci­tar al lui Vic­tor Ponta de­cât cea pe care el în­suși a dezvăluit‑o pre­sei de cu­rând: de mulți ani în­coace se pre­tinde a fi pe­se­dist con­vins și, în so­li­tu­di­nea ca­bi­nei de vo­tare, a pus ștam­pila pe can­di­da­ții ad­ver­sa­ri­lor, ade­sea aflați nu doar în com­pe­ti­ție po­li­tică, ci si ide­o­lo­gică. Și poate că nu mă sur­prinde atât de mult fap­tul că a fă­cut asta — în fond mi­to­ma­nia sa e deja bi­ne­cu­nos­cută — cât se­ni­nă­ta­tea cu care de­clară aceste lu­cruri. De ce face pu­blice aceste ges­turi și de ce nu le con­si­deră po­ten­țial dă­u­nă­toare ima­gi­nii sale?

Într-un fel răs­pun­sul se gă­sește în chiar afir­ma­ți­ile sale. Elec­to­ra­tul nu vo­tează o ide­o­lo­gie, ci un om. Ro­mâ­nii își aleg un tă­tuc. Iar acum — e clar ca lu­mina zi­lei — el se simte tă­tu­cul, deci i se în­gă­duie orice, i se trece cu ve­de­rea orice. Ni­mic nu poate să‑i co­bo­are so­clul pe care se con­si­deră așe­zat. Nu­mai că…

Nu­mai că Ponta ig­noră un lu­cru: spre de­o­se­bire de Ili­escu, pe care ma­ma­iele din sate și orașe îl iu­beau cu sin­ce­ri­tate pros­tească și‑l vo­tau cu toată con­vin­ge­rea, vi­i­to­rul can­di­dat al PSD va fi vo­tat prin me­ca­nisme de par­tid. Pri­ma­rii vor scoate oa­me­nii la vot. Dar există o li­mită în mo­bi­li­za­rea aceasta: in­di­fe­rent cât de in­flu­ent e un pri­mar în co­muna sau ora­șul lui, nu va ob­ține nici­o­dată mo­bi­li­za­rea pe care o pro­duce ata­șa­men­tul emo­țio­nal față de can­di­dat. Ponta nu vrea să fie iu­bit și res­pec­tat. Ponta vrea să fie “jme­cher”.

În lo­cul lui, la re­cen­tele ale­geri Ili­escu ar fi scos aproape si­gur peste 50%. Cu ati­tu­di­nea sa plină de în­gâm­fare și su­fi­ciență, Ponta a scos doar 37%. Iar re­zul­ta­tul — să fie clar — e al lui, pen­tru că pe fi­e­care pos­ter elec­to­ral trona moaca sa de domn Goe.

Din­colo de mo­ra­li­ta­tea ges­tu­ri­lor sale elec­to­rale, aș re­marca și ape­tența lui pen­tru per­danți. Ponta pare pre­des­ti­nat să iden­ti­fice cu exac­ti­tate per­dan­tul unei com­pe­ti­ții și să pa­ri­eze pe el. Nu-mi rămâne de­cât să sper că la vi­i­toa­rele ale­geri pre­zi­den­ți­ale va vota cu el insuși.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.