E ciu­dat cum viața face să se in­tâl­nească une­ori oa­meni ale că­ror per­so­na­li­tăți se com­bină in chi­puri ne­aș­tep­tate, dând naș­tere unor cu­pluri ne­ve­ro­si­mile și to­tuși re­ale. Așa s‑a în­tâm­plat cu Crin An­to­ne­scu și Vic­tor Ponta, o în­tâl­nire în­tre un pro­fe­so­raș tomna­tic cu re­torică bom­bas­tică și cu vise de mă­rire și un șme­che­raș în pan­ta­loni scurți, care joacă bas­chet și se vi­sează un Che Gu­e­vara mo­dern. Ni­mic din tre­cu­tul lor nu‑i lega, ni­mic din vi­i­to­rul pe care și‑l plă­nu­iau fi­e­care din ei nu se su­pra­pu­nea. Și, cu toate as­tea, au por­nit îm­pre­ună o ali­anță care a mar­cat is­to­ria re­centă a României.

Din­tre cei doi nai­vul a fost cu si­gu­ranță Crin An­to­ne­scu. Ur­cat dintr‑o dată pe va­lul po­pu­la­ri­tă­ții pe­se­diste, la care a adu­nat iute în minte și sus­ți­nă­to­rii li­be­ra­li­lor, s‑a vă­zut dintr‑o dată ne­spe­rat de aproape de vi­sul său de glo­rie și mă­rire: sca­u­nul din Co­tro­ceni. Nu pen­tru pu­te­rile de pre­șe­dinte își do­rea să ajungă acolo, nici pen­tru frâiele ser­vi­ci­i­lor se­crete sau ale po­li­ti­cii ex­terne, ci pen­tru a um­ple cu ceva fi­na­lul vie­ții sale po­li­tice, alt­min­teri ne­în­sem­nată și ștearsă. Ce ar fi în­cu­nu­nat mai bine ca­riera sa, ce ar fi con­fir­mat mai apă­sat im­por­tanța tre­ce­rii sale prin politică?

Poate că se va fi gân­dit că de acolo va pu­tea ri­dica și par­ti­dul după sine — să‑i acor­dăm acest cre­dit de bună in­ten­ție. Crin An­to­ne­scu nu este lip­sit de ge­ne­ro­zi­tate. Cât de pro­ba­bil ar fi fost să re­u­șească este cu to­tul alt­ceva, dar poate că a vi­sat să își am­pli­fice glo­ria lă­sând în urmă și un par­tid pu­ter­nic. Pu­țin im­portă. Cal­cu­lele sale po­li­tice au fost com­plet greșite. Ale­gând ali­anța cu PSD, An­to­ne­scu a alu­ne­cat în me­di­o­cri­ta­tea pe care i‑a impus‑o în­so­ți­rea cu pse­u­do­so­ci­a­lis­mul ma­fiot al ba­ro­ni­lor ro­șii. Și dacă la în­ce­put această ală­tu­rare i se va fi pă­rut poate ac­cep­ta­bilă, a fost doar pen­tru că în opo­zi­ție e ușor să fii drept, cu­ra­jos și pri­ce­put. Sau poate nu i‑a pă­sat atâta timp cât era pur­tat spre vi­sata sa glorie.

Pră­bu­și­rea a în­ce­put în vara lui 2012, când s‑a in­sta­lat țan­țoș în in­te­ri­ma­tul de la Co­tro­ceni, con­vins că ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale an­ti­ci­pate sunt in­e­vi­ta­bile, fă­los și ri­di­col ca un co­coș scu­lat din ciorbă cu pătrunjelu‑n cap. Dis­cur­su­rile sale acide la adresa oc­ci­den­tu­lui care se “ames­teca în tre­bu­rile in­terne” dă­deau fi­ori ce­lor care își mai amin­teau de Ceau­șescu. Di­ti­ram­bii săi des­pre ce va re­a­liza gu­ver­na­rea USL vă­deau deja nai­vi­tate și de­ma­go­gie în ochii ce­lor lu­cizi. Stân­gă­ci­ile de limbă en­gleză co­mise în fața de­le­ga­ției FMI stâr­neau hohote de râs. An­to­ne­scu era tot mai pu­țin cre­di­bil ca un can­di­dat se­rios la pre­șe­din­ția Ro­mâ­niei și de­ve­nea tot mai evi­dent o ma­rio­netă în mâi­nile abile ale con­du­ce­rii pe­se­diste. Până când, după aproape doi ani, a în­țe­les chiar și el că e min­țit și ma­ni­pu­lat, că nici­o­dată nu va de­veni pre­șe­din­tele pro­pul­sat de USL, că n‑a re­u­șit de­cât să facă din PNL o treaptă pe care ma­fia pe­se­distă poate urca că­tre toate po­zi­ți­ile im­por­tante ale țării.

Re­nun­țând să can­di­deze la pre­șe­din­ție Crin An­to­ne­scu s‑a sal­vat din me­di­o­cri­ta­tea că­reia sin­gur i s‑a sor­tit, re­gă­sind pu­te­rea de a‑și salva ce i‑a mai ră­mas din onoare. Poate că în spa­tele de­ci­ziei au fost și ma­ne­vre de culise ale al­tor li­be­rali — im­por­tant e că el iese de pe scena po­li­tică printr-un gest care îi mai șterge o parte din gre­șe­lile tre­cu­tu­lui. Iar prin această sim­plă miș­care dez­leagă com­pli­ca­tele ițe ale ne­go­ci­e­ri­lor pen­tru can­di­da­tul drep­tei, fă­când po­si­bilă adu­ce­rea lui Iohan­nis în prim-plan. Ve­nit din ad­mi­nis­tra­ția lo­cală, po­se­sor al unui dis­curs foarte echi­li­brat, neam­țul va fi ușor de ac­cep­tat de că­tre toate par­ti­dele im­pli­cate în acest pro­ces, ba chiar și de că­tre Bă­sescu, care, dacă mai in­sistă în con­di­ți­ile ac­tu­ale că ma­dam Udrea e pre­zi­den­ți­a­bilă, cade în penibil.

Pa­ra­do­xal, nu câști­ga­rea fo­to­li­u­lui de la Co­tro­ceni i‑ar fi adus glo­ria vi­sată li­de­ru­lui li­be­ral. Ul­ti­mul gest sem­ni­fi­ca­tiv al lui Crin An­to­ne­scu — un fel de se­ppuku po­li­tic — ur­mat de o fu­ziune a drep­tei si o vic­to­rie a can­di­da­tu­lui ei în ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale, ar pu­tea pune pe pa­no­plia lui Crin An­to­ne­scu sin­gura sa re­a­li­zare cu ade­vă­rat im­por­tantă. Mai rămâne doar ges­tul fi­nal al ri­tu­a­lu­lui: kai­shaku Iohan­nis să‑i re­teze sim­bo­lic ca­pul la ur­mă­to­rul con­gres PNL.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.