Fra­tele pre­șe­din­te­lui Bă­sescu este na­șul unei ne­poate a lui Ber­cea Mondial. Lu­cru de mi­rare alt­min­teri, pen­tru că ni­mic nu arată la o primă ve­dere po­si­bile afi­ni­tăți în­tre cele două fa­mi­lii: sunt de et­nii di­fe­rite, lo­cu­iesc unii în Con­stanța și cei­lalți în Sla­tina. În plus, ori­cine vrea să știe mai multe des­pre Ber­cea mondial, din­colo de ti­tu­la­tura de pre­șe­dinte al rro­mi­lor, nu are ne­voie de mult timp de do­cu­men­tare pen­tru a afla că e sus­pect de ca­mă­tă­rie și alte in­frac­țiuni. De ce ar ac­cep­tat ci­neva ca Mir­cea Bă­sescu să bo­teze co­pi­lul unei fa­mi­lii cu care n‑are nici o le­gă­tură aparentă?

În­cu­mă­tri­rea s‑a în­tâm­plat prin ia­nu­a­rie 2010, pe când Tra­ian Bă­sescu în­ce­pea al doi­lea man­dat la Co­tro­ceni. Însă, cu doar câ­teva luni îna­inte, în tim­pul pre­gă­ti­ri­lor pen­tru ale­geri, pre­șe­din­tele mer­gea la fes­ti­va­lul rro­mi­lor de la Cos­tești, iar presa l‑a acu­zat atunci că s‑a în­tâl­nit cu in­ter­lo­pul din Sla­tina. Și uite așa se nasc spe­cu­la­ți­ile. Ber­cea i‑a ce­rut să‑i bo­teze ne­poata, ca să își cre­eze le­gă­turi cu un om in­flu­ent, pro­mițând în schimb sus­ți­ne­rea ți­ga­ni­lor la ale­geri. Bă­sescu a ac­cep­tat, mai ales că naș­te­rea urma să fie după ale­geri, iar când a ve­nit vorba să-și ono­reze pro­mi­siu­nea, l‑a pus pe frate-său să bo­teze. Ber­cea s‑a mul­țu­mit și cu atât, apoi a în­ce­put să fo­lo­sească re­la­ția pe care o cre­ase pen­tru a‑și pro­teja afa­ce­rile ile­gale. Nu se știe dacă a re­u­șit ceva vreo­dată, dar sim­plul fapt că a creat ca­lea de ac­ces spre zone de in­flu­ență po­li­tică face ca în­treaga po­veste să pută. Iar acum to­tul ex­plo­dează într-un mod cât se poate de neplăcut.

Nu e sin­gu­rul caz de acest gen. În 25 de ani de așa-zisă de­mo­cra­ție mulți s‑au aliat cu tot fe­lul de in­frac­tori pen­tru a primi spri­jin elec­to­ral, după care au avut o gră­madă de pro­bleme năs­cute din câr­dă­șia cu ast­fel de per­so­naje. Și nu pri­cep cum de oa­me­nii po­li­tici nu s‑au prins până acum că, dacă te bagi în troacă, te mă­nâncă porcii. Pro­ba­bil că ra­țio­na­men­tul lor e că tre­buie să faci orice, ab­so­lut orice, ca să fii ales. Pe urma vezi tu cum te achiti de obligații…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.