Nota 4 la guvernare

Româ­nia tre­buie să sem­neze, la fel ca toate cele­lalte state UE, un acord de par­te­ne­riat cu Comi­sia Euro­peană. Adică un fel de înțe­le­gere comună des­pre cum se vor aloca banii euro­peni în inves­ti­ți­ile din urmă­to­rii ani. Asta ar putea părea puțin cam exo­tic la noi, obiș­nu­iți fiind să nu pla­ni­fi­căm nimic și să impro­vi­zăm din mers în orice dome­niu. Însă Uniu­nea Euro­peană așa func­țio­nează și, dacă mă între­bați pe mine, regu­lile astea pe care le aduce cali­ta­tea de mem­bru sunt prin­tre cele mai mari avan­taje. Alt­min­teri ar tre­bui să ne bazăm doar pe capa­ci­ta­tea admi­nis­tra­tivă neaoș‐carpatină a cărei efi­ciență nu mai are nevoie de nici o pre­zen­tare, e sufi­cient să ne uităm în jurul nos­tru.

Acuma treaba stă cam așa: acor­dul ăsta de par­te­ne­riat e pe masa guver­nu­lui de o bună bucată de vreme. Poate vă mai amin­tiți că dom­nul Șova – pse­u­do­mi­nis­trul Mari­lor Tre­buri – s‐a mai lau­dat cum că lucrează cu mult avânt la sta­bi­li­rea pri­o­ri­tă­ți­lor româ­nești și că îl vom tri­mite spre apro­bare la Bru­xe­l­les. De bună seamă cu toții ne‐am aștep­tat ca acor­dul să adre­seze pro­ble­mele soci­e­tă­ții și eco­no­miei româ­nești, iar logica asta se pare că a fost împăr­tă­șită și de Comi­sia Euro­peană. Pen­tru că, după ce guver­nul a tri­mis prima ciornă a acor­du­lui, au venit și reac­ți­ile:

Des­pre sis­te­mul de achi­zi­ții publice
– măsu­rile de îmbu­nă­tă­țire a sis­te­mu­lui de achi­zi­ții publice sunt insu­fi­ciente
– există în con­ti­nu­are inco­e­rență și incon­sis­tență în modul de cola­bo­rare al insti­tu­ți­i­lor publice care avi­zează o achi­zi­ție
– legi­sla­ția româ­nească in mate­rie de achi­zi­ții publice con­ține pre­ve­deri legale care încalcă direc­ti­vele euro­pene

Con­di­ții pre­a­la­bile neîn­de­pli­nite
– măsuri pen­tru imple­men­ta­rea Agen­dei Digi­tale (acce­sul IMM‐urilor la ser­vi­cii de tip cloud)
– măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea îmbă­trâ­ni­rii popu­la­ției
– măsuri pen­tru imple­men­ta­rea mana­ge­men­tu­lui ape­lor și deșe­u­ri­lor
– măsuri pen­tru încu­ra­ja­rea creă­rii de locuri de muncă pen­tru tineri

Alo­cări buge­tare
– scă­de­rea îngri­jo­ră­toare a alo­că­ri­lor pen­tru mediu
– inte­gra­rea romi­lor nu are obiec­tive ali­ni­ate cu nevo­ile aces­tei comu­ni­tăți
– lipsa de infor­ma­ții des­pre cum vor fi inte­grate alo­că­rile din Fon­dul Social Euro­pean
– nea­dre­sa­rea cau­ze­lor pro­ble­me­lor pen­tru care se pro­pun alo­cări

Pro­gra­mul TEN‐T
– cori­doa­rele TEN‐T nu sunt expli­cit men­țio­nate ca pri­o­ri­tare
– nu sunt iden­ti­fi­cate zonele unde iri­ga­ți­ile sunt abso­lut nece­sare
– lipsa măsu­ri­lor de pro­te­jare a supra­fe­țe­lor mari de păduri

Aspecte soci­ale
– tine­rii de peste 18 ani care pără­sesc cămi­nele nu sunt incluși în cate­go­ri­ile expuse sără­ciei
– lipsa măsu­ri­lor pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea vie­ții bătrâ­ni­lor
– inclu­de­rea unor finan­țări pen­tru spi­tale regio­nale, ceea ce nu con­sti­tuie inves­ti­ții, ci chel­tu­ieli ope­ra­țio­nale
– lipsa măsu­ri­lor pen­tru asi­gu­ra­rea acce­su­lui popu­la­ției rurale la ser­vi­cii soci­ale

Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie obser­va­ți­ile astea îmi suge­rează un acord făcut după ure­che, de incom­pe­tenți care au o agendă poli­tică. Ceea ce încearcă guver­nul roșu este să pro­pună un acord gene­ric și aiu­ri­tor doar ca să pună mâna pe banii de la Bru­xe­l­les, pe care apoi să‐i diri­jeze unde vor ei și pen­tru ce vor ei. Între­ba­rea este dacă vor reuși să corec­teze aceste pro­bleme. Eu aș fi gata să fac pariu că o să mai auzim des­pre acor­dul ăsta de par­te­ne­riat.

Și dacă asta nu e o probă de proastă guver­nare, atunci mai am un exem­plu: Vic­to­raș a băgat acciză supli­men­tară la com­bus­ti­bili și vân­ză­rile au scă­zut cu 16%. Pam, pam! Te‐ai prins domnu' Ponta? La guver­nare nu merge cu copy‐paste, dra­gule. Tre­buie cre­ier. Adică din ăla din care n‐ai tu.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu