Nota 4 la guvernare

Româ­nia tre­buie să sem­neze, la fel ca toate cele­lalte state UE, un acord de partene­r­iat cu Comisia Euro­peană. Adică un fel de înțelegere comună despre cum se vor aloca banii europeni în investiți­ile din urmă­torii ani. Asta ar putea părea puțin cam exotic la noi, obișnuiți fiind să nu plan­i­ficăm nimic și să improvizăm din mers în orice dome­niu. Însă Uni­unea Euro­peană așa funcționează și, dacă mă între­bați pe mine, reg­ulile astea pe care le aduce cal­i­tatea de mem­bru sunt printre cele mai mari avan­taje. Alt­minteri ar tre­bui să ne bazăm doar pe capac­i­tatea admin­is­tra­tivă neaoș-carpatină a cărei efi­ciență nu mai are nevoie de nici o prezentare, e sufi­cient să ne uităm în jurul nos­tru.

Acuma tre­aba stă cam așa: acor­dul ăsta de partene­r­iat e pe masa guver­nu­lui de o bună bucată de vreme. Poate vă mai amintiți că dom­nul Șova — pseudo­min­istrul Mar­ilor Tre­buri — s‑a mai lau­dat cum că lucrează cu mult avânt la sta­bilirea pri­or­ităților românești și că îl vom trim­ite spre apro­bare la Brux­elles. De bună seamă cu toții ne-am aștep­tat ca acor­dul să adreseze prob­lemele soci­etății și economiei românești, iar log­ica asta se pare că a fost împărtășită și de Comisia Euro­peană. Pen­tru că, după ce guver­nul a trimis prima ciornă a acor­du­lui, au venit și reacți­ile:

Despre sis­temul de achiz­iții pub­lice
— măsurile de îmbunătățire a sis­temu­lui de achiz­iții pub­lice sunt insu­fi­ciente
— există în con­tin­uare inco­erență și incon­sis­tență în modul de colab­o­rare al insti­tuți­ilor pub­lice care avizează o achiz­iție
— leg­is­lația românească in materie de achiz­iții pub­lice conține preved­eri legale care încalcă direc­tivele europene

Condiții pre­al­a­bile neîn­depli­n­ite
— măsuri pen­tru imple­mentarea Agen­dei Dig­i­tale (acce­sul IMM-urilor la ser­vicii de tip cloud)
— măsuri pen­tru pre­venirea îmbătrânirii pop­u­lației
— măsuri pen­tru imple­mentarea man­age­men­tu­lui apelor și deșeurilor
— măsuri pen­tru încu­ra­jarea creării de locuri de muncă pen­tru tineri

Alocări bugetare
— scăderea îngri­joră­toare a alocărilor pen­tru mediu
— inte­grarea romilor nu are obiec­tive alini­ate cu nevoile aces­tei comu­nități
— lipsa de infor­mații despre cum vor fi inte­grate alocările din Fon­dul Social Euro­pean
— nead­resarea cauzelor prob­lemelor pen­tru care se propun alocări

Pro­gra­mul TEN‑T
— cori­doarele TEN‑T nu sunt explicit mențion­ate ca pri­or­itare
— nu sunt iden­ti­fi­cate zonele unde iri­gați­ile sunt abso­lut nece­sare
— lipsa măsurilor de pro­te­jare a suprafețelor mari de păduri

Aspecte sociale
— tinerii de peste 18 ani care părăs­esc căminele nu sunt incluși în cat­e­gori­ile expuse sără­ciei
— lipsa măsurilor pen­tru îmbunătățirea vieții bătrânilor
— includ­erea unor finanțări pen­tru spi­tale regionale, ceea ce nu con­sti­tuie investiții, ci chel­tu­ieli oper­aționale
— lipsa măsurilor pen­tru asig­u­rarea acce­su­lui pop­u­lației rurale la ser­vicii sociale

Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie obser­vați­ile astea îmi sug­erează un acord făcut după ure­che, de incom­pe­tenți care au o agendă politică. Ceea ce încearcă guver­nul roșu este să prop­ună un acord generic și aiu­ri­tor doar ca să pună mâna pe banii de la Brux­elles, pe care apoi să‑i diri­jeze unde vor ei și pen­tru ce vor ei. Între­barea este dacă vor reuși să corecteze aceste prob­leme. Eu aș fi gata să fac pariu că o să mai auzim despre acor­dul ăsta de partene­r­iat.

Și dacă asta nu e o probă de proastă guvernare, atunci mai am un exem­plu: Vic­toraș a băgat acciză supli­men­tară la com­bustibili și vânzările au scăzut cu 16%. Pam, pam! Te-ai prins domnu' Ponta? La guvernare nu merge cu copy-paste, drag­ule. Tre­buie creier. Adică din ăla din care n‑ai tu.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu