Câ­teva ob­ser­va­ții după proas­pe­tele de­cla­ra­ții pu­blice ale lui Tra­ian Bă­sescu le­gate de ca­zul fra­te­lui său:

1. Pre­șe­din­tele a spus că proba cea mai eloc­ventă că nu a in­ter­ve­nit este fap­tul că Ber­cea Mondial a pri­mit “ani grei de tem­niță”. Fo­lo­sind ex­pre­sia asta în­tă­rește as­pri­mea pe­dep­sei, în­cer­când să mute aten­ția asu­pra ei. Dar afir­ma­ția as­cunde și un ra­țio­na­ment de­duc­tiv im­po­si­bil de evi­tat: dacă ar fi in­ter­ve­nit, pe­deapsa ar fi fost mai mică. Cu alte cu­vinte pre­șe­din­tele are pâr­ghii oculte prin care poate in­flu­ența jus­ti­ția. Ceea ce e foarte grav. Nor­mal ar fi fost să spună: chiar dacă in­ter­ve­neam, nu aș fi pu­tut schimba sentința.

2. A mai spus că el cu­noaște doar va­ri­anta fra­te­lui său, pe care îl crede, dar va aș­tepta să afle va­ri­anta jus­ti­ției. Co­rect, din punct de ve­dere in­sti­tu­țio­nal. Pu­țin cre­di­bil, din punct de ve­dere in­for­ma­țio­nal. Având ac­ces la in­ves­ti­ga­ți­ile ser­vi­ci­i­lor de se­cu­ri­tate in­ternă, este pu­tin pro­ba­bil să nu fi știut ce afa­ceri în­vârte in­ter­lo­pul din Sla­tina. Cu si­gu­ranță Bă­sescu știe și ver­siu­nea se­cretă a SRI.

3. Îi re­pro­șează fra­te­lui său an­tu­ra­jul în care a in­trat. Dacă ar fi fă­cut pu­blic acest lu­cru la mo­men­tul în care le­gă­tura din­tre Mir­cea Bă­sescu și Ber­cea Mondial s‑a pro­dus, ar fi fost cre­di­bil. Acum nu mai e. Cu atât mai mult cu cât, îna­in­tea ale­ge­ri­lor din 2009, pre­șe­din­tele a tre­cut pe la o săr­bă­toare a rro­mi­lor din Olt, fi­ind vă­zut pu­blic în com­pa­nia cla­nu­lui Bercea.

4. La fi­na­lul de­cla­ra­ției, Bă­sescu a re­e­di­tat scena cu “dragă Stolo”, la o scară mai mică. Cu un glas îne­cat de emo­ție, pă­rând gata să lă­cri­meze, pre­șe­din­tele a anun­țat că el rămâne de par­tea jus­ti­ției, chiar dacă e vorba de fra­tele lui. Având în ve­dere că știe mult mai multe de­cât afirmă, să în­semne asta că e con­vins de con­dam­na­rea fra­te­lui său?

Chiar dacă în­cearcă să-și sal­veze ima­gi­nea pu­blică jert­findu-și fra­tele pe al­ta­rul jus­ti­ției, ca­riera po­li­tică a lui Bă­sescu se apro­pie de un sfâr­șit in­e­vi­ta­bil și trist, pre­fa­țat de ale­ge­rea in­de­zi­ra­bi­lei Elena Udrea în frun­tea PMP. Iro­nia sor­ții este că nu du­ș­ma­nii l‑au ră­pus, ci pro­prii săi oameni.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Anonymous Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  1.Presedintele are par­ghii oculte prin care poate in­flu­enta jus­ti­tia! Dar n‑a facut‑o. Avan­taj presedinte!
  2.Nu a spus ca este strain de alte va­ri­ante de­cat a fra­te­lui sau. A spus ca vrea sa cre­ada va­ri­anta fra­te­lui sau!
  3.Adica pre­se­din­tele ar fi tre­buit sa iasa cu o de­cla­ra­tie pu­blica, la vre­mea res­pec­tiva, si sa-si in­fi­e­reze fratele?
  Eu cred ca for­tezi lucrurile.
  Fap­tul ca “a tre­cut pe la ti­gani” in Cam­pa­nia elec­to­rala, nu in­seamna de­cat ca in­cerca sa adune cat mai multe vo­turi, ara­tand ca este pre­se­din­tele tu­tu­tror “ro­ma­ni­lor”.
  Mai bine te-ai gandi cum se face de s‑a ajuns la ase­me­nea con­e­xiuni, de­loc in­tam­pla­toare, cu im­pli­ca­tii enorme, chiar in pla­nul po­li­ti­cii ex­terne si ge­o­po­i­ti­cii momentului.
  4.Nu stiu ce stie sau nu stie pre­se­din­tele. Este foarte im­por­tant, desi se pare ca acest po­por de be­zme­tici nu in­te­lege, ce de­clara si res­pecta. In ca­zul de fata de­clara ca este de par­tea jus­ti­tiei si chiar este de par­tea ei. Daca n‑ar fi fost asa, cu toate par­ghi­ile des­pre care vor­besti, nu ar fi per­mis sa se ajunga in si­tu­a­tia ca fra­tele sau sa fie ares­tat. Da cre­zare bu­ne­lor in­ten­tii! E pri­mul pas stre nor­ma­li­tate. Ajunge cu atata scenarita!

 2. Tanasescu Florin

  Co­rect !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.