Cu pri­le­jul sfin­ți­rii no­i­lor stu­di­o­uri ale ra­di­o­u­lui și te­le­vi­ziu­nii Tri­ni­tas, exa­ge­rat-de-fe­ri­ci­tul și ne­mai­po­me­nit-de-strân­g­ă­to­rul pa­tri­arh Da­niel a stâr­nit o dis­cu­ție na­țio­nală des­pre in­stru­men­tele bi­se­ri­cești uti­li­zate în­tru bi­ne­cu­vân­ta­rea di­ver­se­lor obiecte care ne­ce­sită po­gorârea pro­niei ce­rești asu­pra lor. Și, după cum știm cu to­ții, în ne­țăr­mu­rita lor cre­dință stră­mo­șească mu­sai-or­to­doxă ro­mâ­nii con­si­deră de cu­vi­ință să ada­uge în fi­e­care zi câte ceva lis­tei de lu­cruri ce ne­ce­sită aten­ția dum­ne­ze­iască. Iar bi­se­rica, sen­si­bilă la do­rin­țele eno­ri­a­și­lor, este în­tot­dea­una pre­gă­tită și echi­pată co­res­pun­ză­tor pen­tru ope­ra­țiu­nile de bla­go­slo­vire. Atâta doar că eno­ri­a­șii sunt încă ne­cu­nos­că­tori ai in­stru­men­ta­ru­lui dum­ne­ze­iesc mo­dern și fac ne­fe­ri­cite con­fu­zii, cum ar fi cea în­tre tija de sfin­țire și tra­fa­le­tul cu coadă.

Iată de ce con­si­der că aș pu­tea aduce o con­tri­bu­ție sem­ni­fi­ca­tivă în lă­mu­ri­rea aces­tor as­pecte, enu­me­rând aici unele din­tre in­stru­men­tele ce ar pu­tea fi re­gă­site în trusa de sfin­țire a unui pre­a­cu­cer­nic cle­ric, ca să ri­si­pim mă­car în parte con­fu­zi­ile ne­cre­din­cioase pe care di­a­vo­lul ni le stre­coară în minte.

Mi­ru­i­to­rul cu tijă telescopică

trafaletÎn­ce­pem chiar cu acest in­stru­ment esen­țial pen­tru sfin­ți­rea clă­di­ri­lor îna­lte, pen­tru a cla­ri­fica si­tu­a­ția sa. Este lim­pede că taica popa nu se poate sui pe sca­une și scări în tim­pul ope­ra­țiu­nii de sfin­țire, deci are ne­voie de un dis­po­zi­tiv care să ducă apa sfin­țită la îna­l­ți­mea con­ve­na­bilă bi­ne­cu­vân­tă­rii, mai ales că ne­cu­ra­tul se stre­coară chiar pe la col­țu­rile greu ac­ce­si­bile. Ne­pri­ce­pu­ții ar pu­tea con­funda mi­ru­i­to­rul cu un tra­fa­let, dar — spre la­uda Dom­nu­lui — avem o mo­da­li­tate clară de a dis­tinge în­tre cele două in­stru­mente: tra­fa­le­tul se îm­bibă cu vi­na­rom, mi­ru­i­to­rul se în­moaie în mir. Clar, da?

Cu­ră­ți­to­rul de păcate

spacluCon­fun­dat ade­sea de ne­cre­din­cioși cu șpa­clul, cu­ră­ți­to­rul de pă­cate este in­stru­men­tul cu care taica popa poate râ­câi obiec­tul me­nit sfin­ți­rii de stra­tul gros de ne­cu­ră­țe­nie ce ar pu­tea ani­hila bi­ne­cu­vân­ta­rea. Este ex­trem de fo­lo­si­tor pen­tru sfin­ți­rea co­ci­ne­lor de porci, a obiec­te­lor aco­pe­rite de ra­păn sau a toa­le­te­lor tra­di­țio­nale ță­ră­nești, cu­nos­cute și sub nu­mele de “buda din fundu’ curții”.

Aghea­zma­ta­rul por­ta­bil cu mâner

canciocAcest obiect bi­se­ri­cesc este foarte util pen­tru sfin­ți­rea obiec­te­lor mici, pre­cum te­le­foa­nele mo­bile sau a cea­su­ri­lor Ro­lex. Prac­tic obiec­tul des­ti­nat bi­ne­cu­vân­tă­rii se în­moaie di­rect în aghea­zma bine­fă­că­toare și, după circa cinci mi­nute, di­a­vo­lul va fi pen­tru tot­dea­una în­de­păr­tat. Ob­ser­vați în­șe­lă­toa­rea ase­mă­nare cu can­cio­cul, dar nu vă lă­sați pă­că­lit de ea.

Sfeș­to­cul de mare amplitudine

bidineaExistă de­si­gur si­tu­a­ții când mi­ru­i­rea ne­ce­sită can­ti­tăți mai mari de zeamă bi­ne­cu­vân­tă­toare, iar sim­plul mă­nu­nchi de bu­suioc este de­pă­șit de su­pra­fe­țele în­tinse ce aș­teaptă în­se­tate sfin­ții stropi. Ce e de fă­cut în ast­fel de ca­zuri? Să‑l lă­săm pe taica popa să obo­sească mi­ru­ind cen­ti­me­tru cu cen­ti­me­tru? Fi­rește că nu. În mare în­țe­lep­ciu­nea sa bi­se­rica a creat acest in­stru­ment mi­nu­nat, care re­ține bla­go­slo­ve­nia în­tre pe­rii săi și o eli­be­rează exact pre­cum o bi­di­nea. Cu care însă nu tre­buie încurcată.

Nă­dăj­du­iesc din toată inima să fi cla­ri­fi­cat cel pu­tin o parte din în­tre­bă­rile voas­tre, re­dându-vă cu­ge­tul ev­la­viei ce­rești. Dacă mai aveți ști­ință de alte obiecte bi­se­ri­cești tre­bu­in­cioase pen­tru bi­ne­cu­vân­tare, nu ezi­tati să le adăugați.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.