Familia viitorului – un scenariu

Aud la radio că nu știu care țară euro­peană a legi­fe­rat căsă­to­ri­ile între per­soane de ace­lași sex, alăturându‐se celor­lalte unspre­zece care per­mit asta. Și mă mir în gând: sunt deja unspre­zece? Cre­deam că doar Olanda și Franța au o ast­fel de legi­sla­ție. Dacă‐i așa în curând pre­siu­nea va crește și pen­tru cele­lalte țări din UE și parcă văd că o să avem deranj mare cu pro­blema asta în Româ­nia. Pen­tru că în pseudo‐ortodoxia noas­tră stră­mo­șească iubi­rea poate deveni un păcat, dacă nu e cum‐se‐cuvine și așa‐cum‐facem‐noi.

Pe urmă mă gân­desc că toată poves­tea asta cu mari­a­jele homo­se­xu­ale ar putea genera și niște situ­a­ții nițe­luș ciu­date. În fond căs­ni­cia tra­di­țio­nală este un con­tract social de par­te­ne­riat. Ace­lași lucru devine și un mariaj homo­se­xual. Dar cum ar fi dacă per­soa­nele care încheie acest con­tract nu au și nici nu vor să aibă o rela­ție sexu­ală? Cum ar fi dacă, de pildă, doi pri­e­teni ar decide că se înțe­leg minu­nat, că vor să se spri­jine reci­proc până la adânci bătrâ­nețe, dar fie­care să aibă viața sa amo­roasă și foarte hete­ro­se­xu­ală abso­lut sepa­rată? Ar putea sta­tul să împie­dice asta? De bună seamă că nu. Doar n‐o să‐i pună să se împe­re­cheze în fața ofi­țe­ru­lui stă­rii civile ca să‐și demon­streze homo­se­xu­a­li­ta­tea.

În fond pen­tru băr­bați (pro­ba­bil și pen­tru femei) sce­na­riul ăsta ar putea fi foarte ten­tant, pen­tru că aduce posi­bi­li­ta­tea unui par­te­ne­riat sta­bil, în care poți conta pe cineva ală­turi de tine și la bine și la rău, dar oferă o foarte mare liber­tate sexu­ală, una din­tre cele mai frec­vente surse de frus­trare și cauze de divorț în mari­a­jele tra­di­țio­nale.

Și dacă mer­gem mai departe cu logica asta, lucru­rile pot să evo­lu­eze într‐o direc­ție com­plet dife­rită de cea care acum o vedem drept nor­mală. Mari­a­jul nu ar mai avea rolul prin­ci­pal de repro­du­cere a spe­ciei, ci unul de par­te­ne­riat civil menit să pro­te­jeze acu­mu­lă­rile de avere rea­li­zate împre­ună. Noul tip de fami­lie n‐ar fi înte­me­iat pe dra­goste – efe­meră după cum se vede în viața de zi cu zi – ci pe pri­e­te­nie – teo­re­tic mai trai­nică pen­tru că pleacă de la o bază comună mult mai solidă și mai lesne de veri­fi­cat a pri­ori, nee­xis­tând "orbi­rea" pe care o induce dorința sexu­ală față de par­te­ner.

S‐o fi gân­dit cineva la sce­na­riul ăsta?Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Dan Radoiu

    Nice one 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu