Greva foa­mei este o de­cla­ra­ție de cu­raj, cel pu­țin în te­o­rie. Faci greva foa­mei ca să de­clari că ești gata să mori pen­tru o ca­uză, că­reia i te de­dici com­plet, care me­rită sa­cri­fi­ciul su­prem. Și pro­ba­bil că, îna­inte de a anunța pro­tes­tul acesta în formă ex­tremă, e bine să me­di­tezi la ca­uza pe care o îm­bră­ți­șezi, asi­gu­rându-te că ea îți este lim­pede și că ai tă­ria psi­hică de a în­dura su­fe­rin­țele fi­zice ce îți stau în față.

Ro­mâ­nia cu­noaște în anii din urmă o in­fla­ție de gre­viști ai foa­mei. În fi­e­care zi mai au­zim de unul care pro­tes­tează pen­tru un mo­tiv sau al­tul în acest mod. Iar eu sunt în­cli­nat să cred că — dată fi­ind ba­na­li­ta­tea ca­u­ze­lor pen­tru care se ape­lează la această formă de pro­test — greva foa­mei e mai de­grabă sem­nul unui soi de bra­vadă gra­tu­ită în­so­țită de o exal­tare cu ex­pli­ca­ții psi­hia­trice. Doamna An­ghel, care din în­vă­ță­tor a ajuns par­la­men­tar, ne rea­duce pe­ri­o­dic în minte în­tre­ba­rea: pen­tru ce me­rită să mori?

Dacă pri­vim la ac­ti­vi­ta­tea sa, am zice că pen­tru drep­tul fii­cei sale de a ajunge în oa­rece pos­turi mi­nis­te­ri­ale. Sau pen­tru drep­tul său per­so­nal de a primi lo­cu­ință su­per-ieftină de la mi­nis­te­rul în­vă­țămân­tu­lui. Mai nou se mai ada­ugă un po­ten­țial mo­tiv: ca să poată eli­bera din puș­că­rie pe in­frac­to­rii cu con­dam­nări sub doi ani. Un mo­tiv foarte se­rios ca să faci greva foa­mei și să de­vii apoi par­la­men­tar cu drept de ini­ția­tivă le­gi­sla­tivă, nu‑i așa? Orice mo­tiv e pla­u­zi­bil, mai pu­țin cel care — apa­rent- a stat la baza pro­tes­te­lor sale ini­țiale: sta­rea proastă a în­vă­țămân­tu­lui și a ca­dre­lor di­dac­tice. Au tre­cut ani de când doamna An­ghel e par­la­men­tar, fără să facă ni­mic pen­tru ceea ce al­tă­dată me­rita sa­cri­fi­ciul suprem.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.