Eu în­țe­leg prea bine că ches­ti­ile ju­ri­dice sunt ale dra­cu­lui de în­cur­cate pe lu­mea asta și de aia a fost ne­voie să fie in­ven­tați avo­ca­ții, in­di­vi­zii ăș­tia cu cre­ier su­cit care iau o ches­tie lo­gică și sim­plă și o trans­formă într‑o ab­sur­di­tate com­pli­cată. Dar când vine vorba de con­sti­tu­țio­na­li­tate mă gân­desc că nu tre­buie să ai nu știu ce cu­noș­tințe le­gi­sla­tive ca să pri­cepi câ­teva prin­ci­pii sim­ple. Pen­tru că în fond e vorba des­pre ne­dis­cri­mi­nare, des­pre ega­li­tate în drep­turi, des­pre res­pec­ta­rea le­gi­lor, ches­tii de-as­tea sim­ple pe care le prac­ti­căm, pa­sămite Doamne, în fi­e­care zi.

De la o bu­cată de vreme par­la­men­tul și gu­ver­nul nos­tru drag emit pe bandă ru­lantă acte ne­con­sti­tu­țio­nale. Să le luăm pe rând. Dom­nul Ma­rian Sârbu, va­j­nic pe­se­dist și fost mi­nis­tru al mun­cii, ușor pel­tic și le­jer inept, a fost nu­mit prim-vi­ce­pre­șe­dinte al ASF prin vo­tul par­la­men­tu­lui. Doar că dum­ne­a­lui nu avea ex­pe­riența ne­ce­sară pre­vă­zută de lege și CCR a zis “ne­con­sti­tu­țio­nal”. La So­ci­e­ta­tea Na­țio­nală de Ra­di­o­di­fu­ziune a fost nu­mit un nou con­si­liu de ad­mi­nis­tra­ție, tot de că­tre par­la­ment. CCR a zis și aici “ne­con­sti­tu­țio­nal”, pen­tru că nu s‑au res­pec­tat pre­ve­de­rile pri­vind al­go­rit­mul po­li­tic. Ace­lași par­la­ment a emis le­gea par­te­ne­ri­a­tu­lui pu­blic-pri­vat. CCR a citit‑o și la ar­ti­co­lul 38 a zis “ne­con­sti­tu­țio­nal” pen­tru că pre­ve­dea că un con­tract poate fi de­nun­țat uni­la­te­ral de stat din mo­tive ex­cep­țio­nale le­gate de in­te­re­sul ge­ne­ral sau lo­cal. În fine, sta­tu­tul po­li­țis­tu­lui are și el vreo trei ar­ti­cole ne­con­sti­tu­țio­nale — zice CCR — pen­tru că pre­vede sanc­țio­na­rea unui po­li­țist după cum vrea mu­ș­chii mi­nis­tru­lui în func­ție. Sta­tut ela­bo­rat si vo­tat de yo­urs truly, par­la­men­tul României.

Mai e un pic și CCR poate să de­clare ne­con­sti­tu­țio­nală în­treaga adu­nă­tură de de­pu­tați și senatori.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.