Atât cât îmi amin­tesc des­pre li­de­rii UDMR nu țin minte vreo oca­zie sem­ni­fi­ca­tivă în care aceștia să fi dat do­vadă de in­co­sec­vență sau in­co­e­rență. Dim­po­trivă, as­tea au fost mai me­reu prin­ci­pa­lele lor ca­li­tăți: con­stanța cu care au pro­mo­vat in­te­re­sele mi­no­ri­tă­ții ma­ghiare și ur­mă­ri­rea in­te­li­gentă a unei agende po­li­tice bine gândită.

Din mo­ti­vul ăsta îmi vine des­tul de greu să cred că s‑au tâm­pit brusc acum, când e vorba des­pre pro­ce­sul în care UDMR a con­tes­tat res­pin­ge­rea de că­tre Co­mi­sia Eu­ro­peană a Ini­ţi­a­ti­vei Ce­tă­ţe­neşti Eu­ro­pene (ICE) pri­vind pro­te­cţia mi­no­ri­tă­ţi­lor na­ţio­nale — Mi­no­rity Sa­fe­Pack. Dom­nul Cor­lă­țean spune că Ro­mâ­nia se opune aces­tei ini­ția­tive, la fel ca ma­jo­ri­ta­tea sta­te­lor eu­ro­pene și că asta a fost po­zi­ția ță­rii noas­tre din­tot­dea­una. Poate că da, dar mă în­do­iesc că Ke­le­men Hu­nor a avut în mod ne­mo­ti­vat alte așteptări.

Mult mai pro­ba­bil mi se pare că Ponta a pro­mis la in­tra­rea la gu­ver­nare a UDMR o schim­bare a opi­niei Ro­mâ­niei sau mă­car o ab­ți­nere de a se po­zi­ționa în pro­ces, iar acum nu-și mai ține pro­mi­siu­nea. Cade gu­ver­nul? Pro­ba­bil nu, pen­tru că fla­căra mov a lui Dan Sen­zațio­na­lescu de-abia aș­teaptă să pâl­pâie pe pa­la­tul Victoria.

Se do­ve­dește că UDMR n‑a fost de­cât o punte pe care PSD a tra­ver­sat pe­ri­oada grea de după re­tra­ge­rea PNL. Le-au pro­mis cai verzi pe pe­reți, ști­ind clar că nu vor da curs aces­tor pro­mi­siuni ce ar fi afec­tat pu­ter­nic ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale din toamnă. Ați în­vă­țat lec­ția, domni­lor udemeriști?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.