Am vrut să scriu mai de­mult, când fu­sese un marș al ăs­tora cu Noua dreaptă îm­po­triva ho­mo­se­xu­a­li­lor, că mie mi se pare com­plet de­pla­sată fu­ria aces­tor oa­meni îm­po­triva unei mi­no­ri­tăți se­xu­ale care, cu ex­cep­ția unei pa­rade anu­ale, e aproape in­vi­zi­bilă și nu de­ran­jează pe ni­meni cu ni­mic. “Di­vi­ni­ta­tea ne‑a creat nor­mali, per­ve­rşii se­xu­ali să se tra­teze me­di­cal” stri­gau în me­ga­fo­ane adep­ții Noii drepte. Și am vrut să adaug că fa­na­tis­mul ăsta de sor­ginte re­li­gi­oasă în­so­țit de cio­mag este sem­nul unor oa­meni care au te­ri­bile tul­bu­rări se­xu­ale. Însă m‑am gân­dit atunci că n‑am nici o do­vadă că în spri­ji­nul pre­su­pu­ne­rii mele.

Dar uite că su­biec­tul a re­ve­nit el în­suși, printr‑o con­ti­nu­are care-mi con­firmă bă­nu­ie­lile. Unul din li­de­rii drepți și noi, ho­mo­fob con­vins, pro­li­fe­rează pe­do­fi­lia, căci la ce alt­ceva ser­vește por­no­gra­fia in­fan­tilă?!? Cu si­gu­ranță a gă­sit prin bi­blie vreun pa­saj unde Dum­ne­zeu o în­gă­duie. Pro­ba­bil ur­mează să au­zim că to­va­ră­șii lui de par­tid (nu‑s mulți, vreo do­uă­zeci) pro­tes­tează îm­po­triva pri­goa­nei po­li­tice la care e supus.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.