Sunt si­gur că ați ex­pe­ri­men­tat si­tu­a­ții in care con­ce­tă­țeni ai voș­tri se com­portă ca și cum nu le-ar păsa de ceea ce se în­tâm­plă în ju­rul lor. Vor­besc des­pre cei care se opresc să stea de vorbă în drep­tul unei uși unde cir­cu­la­ția e in­tensă, cei care se plimbă în gru­puri ce ocupă în­tre­gul tro­tuar, cei care dis­cută zgo­mo­tos în spa­ții pu­blice, cei care foș­nesc am­ba­laje sau fac co­men­ta­rii de­pla­sate în ci­ne­ma­to­graf. Și te ener­vează ati­tu­di­nea lor, pen­tru că îți cre­ează un di­scon­fort inu­til, dar pro­tes­tele se lo­vesc ade­sea de in­di­fe­rența so­ci­ală sau de ape­lul la li­ber­ta­tea in­di­vi­du­ală: ce?!? n‑am voie să mă opresc unde vreau, să merg pe tro­tuar, să dis­cut cu voce tare? Și m‑am în­tre­bat ce anume face ca acest tip de com­por­ta­ment să fie con­si­de­rat nor­mal, de ce nu se auto­cen­zu­rează cei care‑l practică?

Ați bă­gat de seamă că — intr-un alt sens și cu alte in­ten­si­tăți — lu­cruri si­mi­lare se în­tâm­plă și în co­mu­ni­tă­țile cre­ate de com­pa­nii sau în in­sti­tu­ți­ile de stat. Gru­puri mai mari sau mai mici de an­ga­jați ac­țio­nează dis­junct unele față de al­tele, își “stau în drum” re­ci­proc, în­gre­u­nându-și munca sau făcând‑o im­po­si­bilă, nu ne­a­pă­rat într-un mod de­li­be­rat sau pre­me­di­tat, ci prin sim­pla con­se­cință a fe­lu­lui în care fi­e­care din­tre ele se ma­ni­festă in­de­pen­dent, prin sim­pla ig­no­rare a ce­lor­lalți. Dis­cre­pan­țele se trans­formă ra­pid în con­flicte, con­flic­tele se trans­formă une­ori în răz­bo­aie de uzură. Fi­e­care ta­bără con­si­deră că ade­vă­rul este de par­tea sa și de aceea e în­drep­tă­țită să lupte cu toate ar­mele de care dis­pune pen­tru a și‑l impune.

Însă o să spu­neți că ade­vă­rul nu poate fi nici­o­dată aflat, că fi­e­care avem ade­vă­rul nos­tru pro­priu, vi­ziu­nea noas­tră asu­pra lu­mii care e ade­vă­rată pen­tru că e per­so­nală. Poate că da. Avem to­tuși ne­voie de o în­țe­le­gere co­mună, de un ade­văr ne­go­ciat ca ac­cep­ta­bil pen­tru toți. Și chiar ăsta ne lip­sește, chiar pe ăsta nu‑l știm. În lipsa unui ade­văr ab­so­lut, ima­gi­nea unui con­text ac­cep­tat ar fi în­de­a­juns. Dar cei ce ar tre­bui să ne‑o zu­gră­vească, cei ce ar tre­bui s‑o des­crie sunt ei în­șiși orbi, dez­o­rien­tați sau in­di­fe­renți: pă­rinți, li­deri po­li­tici, ma­na­geri de companii.

Mi se pare tot mai evi­dent că ne lip­sește con­tex­tul în aproape orice as­pect al vie­ții noas­tre. Iar când acesta nu li se oferă, oa­me­nii in­ven­tează ei în­șiși unul con­form cu as­pi­ra­ți­ile lor per­so­nale, un fel de “cum mi-ar place mie să fie”. Cioc­ni­rea din­tre con­tex­tele pro­prii ale fi­e­că­rui in­di­vid sau grup, in­e­vi­ta­bil ete­ro­gene și aproape fi­resc an­ta­go­nice, cre­ează pre­mi­zele răz­bo­i­u­lui ro­mâno-ro­mân, cel la care asis­tăm de mai bine de do­uă­zeci și cinci de ani in­coace în fi­e­care zi. Pen­tru că dacă la nivel te­o­re­tic toți că­dem de acord că, de pildă, bu­nul simț tre­buie să pre­va­leze, în ab­sența unui con­text clar nu pu­tem con­veni prin ce com­por­ta­mente ar tre­bui să se ma­ni­feste el prac­tic. Ex­pre­sia “nu mai există bun simț în ziua de azi” — uti­li­zată in­clu­siv de per­soane care ele în­sele dau do­vadă de ne­sim­țire — nu are nici o va­loare de ade­văr în lipsa unei clare de­fi­ni­ții a for­me­lor con­crete pe care bu­nul simț ar tre­bui să le îmbrace.

În lu­mea afa­ce­ri­lor con­tex­tul există doar la nivel te­o­re­tic, însă e mai în­tot­dea­una gol de sem­ni­fi­ca­ție. Fi­e­care com­pa­nie, fie ea mare sau mică, își do­rește pro­fit, iar acest dezi­de­rat al ac­țio­na­ri­a­tu­lui este de cele mai multe ori sin­gura de­cla­ra­ție des­pre con­text. An­ga­ja­ții tre­buie să ge­ne­reze acest pro­fit — asta‑i tot con­tex­tul — ni­mic mai lesne de pri­ce­put. Cum să faci asta? În­tot­dea­una se va găsi un grup de an­ga­jați care va crede că tre­buie doar să dai im­pre­sia că mun­cești, “să dai bine la șefi”, dar să nu te spe­tești pen­tru că “treaba merge și-așa” . Sunt al­ții care cred că ze­lul per­so­nal este ca­lea spre suc­ces și de aceea se află con­ti­nuu “în treabă”, în timp ce al­ții sunt con­vinși că pro­fi­tul se naște din fen­tele apli­cate cli­en­ți­lor, deci se­cre­tul e să‑l “îm­bro­bo­dești pe fra­ier”. In­ter­sec­ția aces­tor ti­po­lo­gii umane și a al­tora ne­e­nu­me­rate aici cre­ează ceea ce nu­mim “firma unde lucrez”.

Ma­na­ge­rii au și ei vi­ziu­nile lor per­so­nale des­pre cum tre­buie fă­cute lu­cru­rile — cei mai mulți sunt un soi de con­trol freaks, ob­se­dați să con­tro­leze per­so­nal to­tul până la ul­ti­mul de­ta­liu, con­vinși că ima­gi­nea de an­sam­blu este sim­pla sumă a amă­nu­n­te­lor zil­nice. Ener­gi­ile sunt ca­na­li­zate mai de­grabă că­tre a im­pune ce­lor­lalți pro­pria vi­ziune, de­cât spre a găsi că­ile de co­la­bo­rare, de a găsi con­flu­ența ide­i­lor va­lo­roase. Și, până la urmă, cum ai pu­tea să dis­tingi o idee va­lo­roasă atâta timp cât nu în­țe­legi con­tex­tul, nu știi unde te afli și în­co­tro te îndrepți?

Pa­ren­ting-ul mo­dern e și el ade­sea ba­zat pe ig­no­ra­rea con­tex­tu­lui. Pă­rin­ții își duc co­pi­lul într-un spa­țiu pu­blic și îl lasă să se ma­ni­feste li­ber, fără nici o cen­zură. Ți­pă­tul is­te­ric , tro­pă­i­ala fre­ne­tică și ce­le­lalte ma­ni­fes­tări ex­ci­tate ale sale sunt per­mise — sau chiar în­cu­ra­jate — in­di­fe­rent de con­text, pen­tru că “toți avem co­pii” și “știi și tu cum e”. Cine pro­tes­tează nu poate fi de­cât unul care nu iu­bește co­piii, iar în ochii so­ci­e­tă­ții ăsta e cel mai grav pă­cat pe care ci­neva îl poate avea. Iar co­pi­lul în­vață de mic că nu tre­buie să-și cen­zu­reze por­ni­rile, că nu con­tează con­tex­tul în care se află, că drep­tu­rile lui pot în­călca drep­tu­rile ce­lor­lalți. De­ve­nit adult, se com­portă așa cum a fost educat.

În fine, la nivel de po­por, toți sun­tem de acord că ar tre­bui să trăim mai bine însă e peste pu­te­rile noas­tre să de­fi­nim cum ar fi po­si­bil acest lu­cru. Vor­bim cu mare ușu­rință des­pre ce țară mi­nu­nată avem, ce pe­i­saje, ce lo­curi ex­tra­or­di­nare care me­rită vă­zute, dar ne este im­po­si­bil să ar­ti­cu­lăm toate as­tea într-un con­text co­e­rent. Sun­tem de acord mai toți că avem tra­di­ții in­te­re­sante, po­ten­țial tu­ris­tic, un me­diu încă nu foarte po­luat, dar nu re­u­șim să de­fi­nim prin ele un fun­dal peste care să pro­iec­tăm un vi­i­tor mai bun. Că­u­tăm un li­der me­si­a­nic ca­pa­bil să ne de­se­neze un des­tin și vo­tăm ti­că­loși me­di­o­cri care ne adân­cesc în con­fu­zie, fo­lo­sindu-se de ea.

Lu­ați aceste gân­duri ca pe o ple­doa­rie pen­tru lim­pe­zi­rea con­tex­tu­lui în care trăim zi de zi fi­e­care din­tre noi, ca pe o in­vi­ta­ție de a me­dita cu to­ții mai mult la asta.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.