Ascultând‑o pe mi­nis­tra Ap­ciză în în­re­gis­tra­rea vi­deo a în­tâl­ni­rii de la Co­tro­ceni am avut la un mo­ment dat un sen­ti­ment de milă. O biată to­ci­lară — alt­min­teri am­bi­țioasă foc — a scos na­sul din bu­chia căr­ții, vrând pro­ba­bil să arate că poate face și lu­cruri prac­tice, dar a ni­me­rit în plasa de pă­i­an­jen a po­li­ti­cii ro­mâ­nești, unde com­pe­tența și ex­per­tiza sunt ab­so­lut inu­tile. Mi-am zis că își va da seama de eroa­rea pe care a făcut‑o — mai are timp să își re­pare onoa­rea pro­fe­sio­nală, chiar dacă e deja se­rios șifonată.

Domnița mi­nis­tru este însă in­sis­tentă, vrea cu tot din­a­din­sul să ne con­vingă că are ca­li­tă­țile ne­ce­sare pen­tru a se con­funda cu orice pra­ma­tie de po­li­ti­cian, pre­cum Ponta. De­u­năzi a de­cla­rat că nu i‑a dat stu­di­ile pe CAS lui Bă­sescu pen­tru că… nu sunt pu­blice! Însă, ne asi­gură ea, FMI-ul le‑a văzut.

Din ce parte ana­to­mică ați ema­nat această pro­po­zi­ție, domni­șoară mi­nis­tru? Si­gur nu din cre­ier, pen­tru că ra­țiu­nea v‑ar fi fă­cut să re­a­li­zați că nu există as­pecte ale gu­ver­nă­rii care să fie ac­ce­si­bile pen­tru FMI, dar con­fi­den­ți­ale pen­tru pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei. Cu ce gân­diți când fa­ceți ast­fel de declarații?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.